Sérologický prieskum anaplazmózy domácich prežúvavcov na Slovensku

Primárne karty

Sérologický prieskum anaplazmózy domácich prežúvavcov na Slovensku

Marián František Švarba1 , Maroš Kostičák1 , Róbert Klein2 , Anna Ondrejková1 , Monika Drážovská1 , Ľuboš Korytár1 , Marián Prokeš1
1 Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
2 Klinika prežúvavcov, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Marian.Frantisek.Svarba@student.uvlf.sk

Vektormi prenášané ochorenia sú, aj vplyvom klimatických zmien spojených  s rozširovaním vektorov, stále aktuálnejšie. Anaplazmóza je vektorom prenášaná zoonóza hospodárskych, spoločenských aj voľne žijúcich zvierat. Etiologickými agensmi sú baktérie rodu Anaplasma. V šírení pôvodcov infekcie majú v strednej Európe kľúčovú úlohu kliešte rodu Ixodes. Klinickú formu anaplazmózy hovädzieho dobytka zvyčajne spôsobuje A. marginale. U dobytka bola izolovaná tiež A. centrale v Južnej Afrike a A. bovis v Brazílii, Severnej Amerike, Afrike a Japonsku. A. ovis môže spôsobiť mierne až ťažké ochorenie u oviec a kôz. A. phagocytophilum je často popisovaná baktéria potvrdená u domácich zvierat, najmä malých prežúvavcov, ale aj ľudí.

Cieľom našej práce bolo vykonať sérologický prieskum Anaplasma spp. u domácich prežúvavcov v náhodne vybraných chovoch na Slovensku.

Na laboratórnu diagnostiku boli použité vzorky krvi hovädzieho dobytka (n=31), oviec (n=15) a kôz (n=15) s pastevným spôsob chovu, pre predpokladanú expozíciou kliešťom.

Špecifické protilátky proti Anaplasma spp. boli stanovené Anaplasma Antibody Test KITom, cELISA v2 (VMRD, USA). Z celkového počtu 61 vyšetrených vzoriek séra bola pozitivita zaznamenaná u 15 kusov (24,6 %). Z toho bola u hovädzieho dobytka pozitivita 12,9 %, u oviec 26,7 % a u kôz 46,7 %.

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že sa potvrdila predpokladaná cirkulácia Anaplasma spp. vo vnímavej populácii domácich prežúvavcov na území Slovenska. Na sledovanom území je potrebné realizovať ďalšie štúdie s cieľom detekcie pôvodcov anaplazmózy u vnímavých druhov zvierat a v kliešťoch.

Poďakovanie: 

Práca vznikla vďaka finančnej podpore projektov VEGA 1/0368/21, KEGA 005UVLF-4/2022 a OH SURVector č. 101132974.