VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012

Primárne karty

VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012

Meryem Yildiz1 Mária Konečná 1 Vincent Sedlák1 Janka Poráčová1 Jana Gaľová 1 Viktória Rybárová1
1Prešovská univerzita v Prešove - Katedra Biológie
meryemyildiz282@gmail.com

ÚVOD: Celiakia, známa aj ako glutén-senzitívna enteropatia, je autoimunitné ochorenie tenkého čreva. Je to stav, pri ktorom telo reaguje na lepok neprimeranou imunitnou odpoveďou, ktorá spôsobuje zápal a poškodenie tenkého čreva. Tento výskum bol zameraný na výskyt, charakteristiky a prejavy tohto ochorenia u detí a mládeže v okrese Bardejov. Pri výskume bola sledovaná skupina probandov, trpiacich celiakiou z Detskej gastroenterologickej polikliniky. Informácie potrebné na spracovanie výsledkov práce boli získané prostredníctvom údajov zo zdravotných kariet pacientov a z údajov, ktoré boli elektronicky vedené lekárom. Výsledky boli spracované a vyhodnotené pomocou grafov a tabuliek. Z výskumu vyplýva, že prevalencia celiakie počas skúmaného obdobia (2009 – 2012) mala stúpajúci charakter, pričom najvyšší počet výskytu celiakie bol diagnostikovaný už do tretieho veku života dieťaťa. Rizikovú skupinu pre toto ochorenie predstavovali práve dievčatá. Prevenciou a liečbou pre chorých ostáva striktná bezlepková diéta a kontrola stravy pre správnu absorpciu živín v tenkom čreve.

CIELE: Cieľom výskumu bolo zmapovať výskyt gastrointestinálneho ochorenia u detí a mládeže v Bardejovskom okrese v rokoch 2009 – 2012. Medzi čiastkové ciele zaraďujeme: zistenie výskytu celiakie u detí a mládeže, porovnanie jej výskytu na základe pohlavia a veku,  pozorovanie počtu novo diagnostikovaných pacientov a ich najčastejších chorobných príznakov, sledovanie priebehu ochorenia, liečby a prípadnej hospitalizácie detí a mládeže v Bardejovskom okrese v rokoch 2009 – 2012.

MATERIÁL A METODIKA: Skúmanú vzorku predstavovali pacienti z Detskej gastroenterologickej polikliniky v okrese Bardejov. V roku 2009 – 115 probandov, v roku 2010 – 128 probandov, v roku 2011 –  132 probandov a v roku 2012 – 140 probandov trpiacich celiakiou. Výsledky výskumu boli zaznamenané do grafov a následne vyhodnotené pomocou tabuliek s využitím programov Microsoft Office 2007.

VÝSLEDKY A DISKUSIA: Z údajov, ktoré sú uvedené v grafe je zrejmé, že každým rokom sa počet chorých menil, avšak zakaždým so stúpajúcim trendom. Počet pacientov od roku 2009 až do roku 2012 tvorilo 140 detí a mládeže. Od roku 2009 do roku 2010 pribudlo13 pacientov, po tomto roku počet opäť vzrástol o 4, a následne v roku 2012 bolo zaznamenané dvojnásobné zvýšenie oproti roku 2011. Príznaky celiakie sú spôsobené poškodením enterocytov v tenkom čreve. V plne rozvinutom klinickom obraze sú typickými znakmi tenkého čreva chronický zápal a atrofia klkov. Správna diagnóza a včasná terapia majú rozhodujúci vplyv pre ďalší priebeh ich choroby. Po zistení, že dieťa trpí týmto ochorením, musí byť pravidelne pod lekárskou kontrolou a spolu s rodičmi zaujať zodpovedný postoj k tejto chorobe. V mnohých krajinách sveta a najmä Európy je celiekiou postihnuté až 1 % populácie. Ochorenie v našej krajine nie je často diagnostikované, známych je približne 50 000 prípadov, z toho počet dospelých je oveľa nižší (1 : 1250 – 1300), avšak len u detí, je výskyt ochorenia naopak vyšší. Ženy bývajú spravidla postihnuté vo zvýšenej miere ako muži.

ZÁVER: Svetová zdravotnícka organizácia definuje pojem zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby. Život s celiakiou môže byť mnohokrát veľmi náročný, a preto sa s týmto ochorením treba naučiť žiť. Čím viac vedomostí pacient o ochorení získa, tým väčšiu kontrolu bude nad ňou mať a život s celiakiou bude jednoduchší. Hoci je celiakia ochorenie na celý život, doposiaľ neboli zistené žiadne liečebné postupy.

Poďakovanie: 

POĎAKOVANIE: Práca bola realizovaná s podporou projektu KEGA projekt č. 002PU-4/2021 a VEGA projekt č. 1/0069/22.

Zdroje: 

GOLIAN, J., ZELEŃÁKOVÁ, L., 2010. Ochorenia z potravín. Nitra: SPU. ISBN 978-80-552-0328-7.

KRÁLOVÁ, B., 2012. Celiakia sa rada maskuje netypickými príznakmi. In: Zdravie [online]. Roč. 13.  ISSN 004-1953.

RIMÁROVÁ, K., et al., 2013. Celiac Diseases – Global Demographic Context and Slovakia. In: International Journal of Celiac Disease [online]. Vol. 1, no. 1, p. 17-18. Dostupné z:http://pubs.sciepub.com/ijcd/1/1/7/index.html