jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom?


Prejsť do diskusie

Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom?

Marta Husseinová 1 Ivan Belica 1 Mária Vidošovičová 1 Katarína Janšáková 1 Jana Radošinská 1,2

1Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,
2Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava
marta.husseinova@fmed.uniba.sk

Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové poruchy s typickou triádou príznakov – deficit v sociálnej komunikácii, repetitívne vzory správania a senzorické abnormality. Viaceré štúdie poukázali na matrixové metaloproteinázy (MMP) a najmä MMP-9 a ich možné zapojenie v etiopatogenéze PAS. MMP sú dôležité pri degradácii a remodelácii extracelulárneho matrixu. Neuronálna MMP-9 sa podieľa na synaptickej plasticite a pri jej nesprávnej regulácii môže dochádzať k poruchám funkcií mozgu. Bolo dokázané, že zvýšené hladiny MMP-9 v plodovej vode matiek boli následne spojené s vyšším výskytom PAS u ich detí. Cieľom nášho experimentu bolo porovnanie hladín MMP-9 medzi deťmi s PAS a neurotypickými deťmi a korelácia hladín MMP-9 v rámci populácie slovenských detí s PAS so stupňom klinického postihnutia, ako aj s hladinami vybraných cytokínov, ktoré sú podobne ako MMP-9 zapojené do zápalových procesov.

Diagnostika detí prebiehala v Akademickom centre výskumu autizmu na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. Zahŕňa priame pozorovanie dieťaťa (ADOS-2) a štruktúrované interview s rodičom (ADI-R). Testované dieťa dosiahne bodové skóre poukazujúce na závažnosť symptomatológie. Pre výskum sa používa aj dotazník škály adaptívneho správania (VABS). Pracovali sme so súborom 138 detí s PAS. Dotazník VABS bol vypracovaný pre 48 detí z nášho súboru. Kontrolná skupina obsahovala 14 neurotypických detí. Koncentráciu MMP-9 v plazme detí sme stanovili prostredníctvom ELISA súprav. Hladiny 33 cytokínov boli namerané u 76 detí z nášho súboru detí s PAS.

U detí s PAS sme zistili signifikantne vyššie hladiny MMP-9 v porovnaní s neurotypickou skupinou (p<0,01). Faktor veku ani pohlavia nepreukázal závislosť s MMP-9. Neboli zistené ani významné korelácie hladín MMP-9 so závažnosťou symptomatológie. V dotazníku VABS hlavné položky vykazovali negatívnu koreláciu s hladinami MMP-9. Hladiny cytokínov vykazovali slabé pozitívne korelácie s MMP-9 v dvanástich prípadoch.

Náš exploratívny experiment ukázal, že plazmatické hladiny MMP-9 sú vyššie u detí s PAS v porovnaní s neurotypickými deťmi, ale nereprezentujú mieru PAS symptómov, a teda ani mieru závažnosti klinického postihnutia. Môže to byť spôsobené tým, že sme hladiny MMP-9 merali v plazme, pokým doterajšie experimenty hovoria prevažne o úlohe MMP-9 priamo v mozgu. Predmetom ďalšieho výskumu môže byť podávanie inhibítorov MMP-9 pre dosiahnutie redukcie symptomatológie PAS.

Práca bola podporená grantom UK v Bratislave: UK/99/2019 a APVV 15-0085.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ