jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti

Anton Bujňák 1 Mária Konečná 1 Vincent Sedlák 1 Zuzana Gogaľová 1 Marta Mydlárová Blaščáková 1 Daniela Gruľová 2 Andrea Babejová 1 Jana Gaľová 1 Mária Majherová 3 Janka Poráčová 1

1Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
2Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
3Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko
antonbujnak@outlook.sk

Problematika práce: Neplodnosť postihuje približne 7 % mužskej populácie. Pre značnú časť pacientov však zostáva konkrétna príčina idiopatická. Od úplne prvých zistených abnormalít karyotypu až po objav bodových mutácií, ktoré narúšajú spermatogenézu je zrejmé, že značný počet pacientov trpí genetickými poruchami [1]. Výskumy potvrdzujú, že najmenej u 10 % mužov s azoospermiou alebo oligozoospermiou je prítomná mutácia v rodine DAZ génov, ktorá pozostáva z DAZ génu na chromozóme Y, génu DAZ-like (DAZL) na chromozóme 3 a BOULE génu na chromozóme 2. U mužov so zníženou transkripciou DAZL génu a u nositeľov niektorých bodových mutácií tohto génu boli pozorované poruchy v spermatogenéze, ktoré viedli k neplodnosti. Tieto zistenia naznačujú, že mutácie v DAZL géne môžu byť asociované s mužskou neplodnosťou [2].

Cieľ práce: Práca sa zameriava na analýzu a porovnanie asociácie jednonukleotidových polymorfizmov v géne DAZL so vznikom mužskej neplodnosti.

Metódy: Genotypizačná analýza pomocou metódy real-time PCR umožnila zistiť genotypovú a alelickú frekvenciu SNP polymorfizmov rs11710967 (T12A) a rs121918346 (T54A) v géne DAZL v súbore infertilných mužov (IS, n = 77) a v kontrolnom súbore (KS, n = 85). Na zisťovanie absolútnych a relatívnych početností bola použitá Javová analýza. Genotypové a alelické frekvencie boli vypočítané pomocou programu Microsoft Excel 2013 a Statistica v. 12. Pomocou χ2-testu bola vyrátaná Hardy – Weinbergova rovnováha v zastúpení frekvencií genotypov. Sila asociácie medzi výskytom mužskej neplodnosti a príslušným polymorfizmom bola hodnotená prostredníctvom hodnoty OR a CI.

Výsledky: Pri porovnaní IS a KS bol potvrdený štatisticky významný rozdiel vo frekvenciách genotypov a alel v polymorfizme rs121918346 (T54A), kde výskyt mutantnej alely C bol štatisticky významne vyšší v súbore pacientov v porovnaní s kontrolným súborom (***p = 0,0008 a OR = 3,25). V kodominantnom genetickom modeli bola potvrdená signifikantnosť (p = 0,0002) pri porovnaní heterozygotného genotypu CT s homozygotným genotypom pre štandardnú alelu TT (CT vs. TT). Signifikantná hodnota (p = 0,0003) bola pozorovaná v prípade recesívneho modelu, homozygotný genotyp CC s heterozygotným genotypom CT a homozygotným genotypom TT (CC + CT vs. TT).

Kľúčové slová: Mužská neplodnosť, DAZL gén, SNP, Genetický model, Spermatogenéza

Práca bola realizovaná s podporou projektov KEGA 018PU-4/20108, VEGA 1/0783/18 a VEGA 1/0087/20.
[1] FAKHRO, K. A. a kol. Genetic Evaluation of Male Infertility. 2020. s. 95-118.
[2] KHABOUR, F. O. a kol. Association of Polymorphisms in DAZL Genewith Male Infertility. British Journal of Medicine&MedicalResearch. 2013. 3(1): 41-48.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ