jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Denný profil expresie komponentov biogenézy miRNA Dicer, Drosha a DGCR8 v SCN, srdci a pečeni samcov potkana

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Denný profil expresie komponentov biogenézy miRNA Dicer, Drosha a DGCR8 v SCN, srdci a pečeni samcov potkana

Paulína Pidíková 1 Iveta Herichová 1

1Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko
pidikova1@uniba.sk

Cirkadiánny systém napomáha synchronizovať fyziologické a behaviorálne procesy v organizme, s pravidelným striedaním svetla a tmy počas 24 hodín. Centrálny oscilátor cirkadiánneho systému, ktorý sa u cicavcov nachádza v suprachiazmatických jadrách hypotalamu (SCN), synchronizuje a koordinuje periférne oscilátory v ostatných tkanivách [1]. Regulačný vplyv cirkadiánneho systému je mediovaný humorálnymi aj neurálnymi mechanizmami a niektoré štúdie naznačujú, že cirkadiánny systém ovplyvňuje aj expresiu a biogenézu miRNA [2].

miRNA sú krátke nekódujúce RNA, ktoré regulujú expresiu génov mechanizmom RNA interferencie prevažne na post-transkripčnej úrovni. Biogenéza miRNA pozostáva z dvoch krokov procesovania, prvé procesovanie prebieha ešte v jadre enzýmovým komplexom Microprocessor, ktorý pozostáva z enzýmu Drosha a kofaktora DGCR8 [3]. Druhé procesovanie prebieha v cytoplazme enzýmom Dicer [4].

Cieľom tejto práce bola analýza denného profilu expresie génov dicer, droshadgcr8 v centrálnom oscilátore v SCN a v periférnych oscilátoroch v srdci a pečeni.

V experimente bolo použitých 42 samcov potkana kmeňa Wistar. Zvieratá boli nasynchronizované na svetelný režim 12h svetlo/ 12h tma. Odber tkanív prebiehal vo 8 časových bodoch v ZT2, ZT6, ZT10, ZT14, ZT16, ZT18, ZT20 a ZT22 (ZT – relativizovaný čas, ZT0 = začiatok svetlej fázy 24h cyklu). Po odbere boli vzorky srdca a pečene okamžite zamrazené v tekutom dusíku a uložené pri -80oC. Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, pričom boli dodržané ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (2010/63/EU).

Expresiu génov dicer, drosha dgcr8 bola analyzovaná pomocou real-time PCR. Získané výsledky boli normalizované vzhľadom na expresiu housekeeper génu rplp1 a štatisticky vyhodnotené kosínorovou analýzou.

Expresia dicer v SCN ani v periférnych oscilátoroch v pečeni a srdci nevykazovala signifikantný denný rytmus. Expresia drosha nebola rytmická v SCN a v srdci, v pečeni sme pozorovali významný trend k signifikantnému dennému rytmu (P = 0,07). Maximum expresie drosha v pečeni bolo v druhej polovici svetlej fázy. Expresia dgcr8 v centrálnom oscilátore v SCN nevykazovala signifikantný denný rytmus. Signifikantný denný rytmus expresie dgcr8 bol pozorovaný v periférnych oscilátoroch v srdci (P < 0,05) s maximom v prvej polovici tmavej fázy a v pečeni (P < 0,001) s maximom v druhej polovici svetlej fázy 24h cyklu.

Naše výsledky ukazujú, že komponenty biogenézy miRNA vykazujú signifikantný denný rytmus viac v periférnych oscilátoroch v porovnaní s centrálnym oscilátorom. Expresia drosha mala významný trend k dennému rytmu v pečeni a expresia dgcr8 vykazovala signifikantný rytmus v pečeni a srdci. Výsledky naznačujú možný regulačný vplyv cirkadiánneho systému na biogenézu miRNA prostredníctvom regulácie expresie kľúčových komponentov biogenézy miRNA Drosha a DGCR8. Získané výsledky môžu napomôcť pochopeniu regulačného vplyvu cirkadiánneho systému na biogenézu miRNA.

Práca bola vypracovaná s podporou grantov APVV-16-0209 a VEGA 1/0679/19.
[1] Dibner a kol. Annu. Rev. Physiol. 2010, 72, 517-49.
[2] Torres a kol. Wiley Interdiscip Rev RNA. 2018 9:1467.
[3] Nguyen a kol. Cell. 2015, 161:1374-87.
[4] Taylor a kol. Nat Struct Mol Biol. 2013 20:662-70.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ