jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca

Prejsť do diskusie

Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc

Silvia Fečíková 1 Martina Takáčová 2 Adela Vrbenská 1 Monika Baráthová 2

1Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, Slovenská republika
2Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Bratislava
silvia.fecikova@gmail.com

Adenokarcinóm pľúc patrí medzi najbežnejšie typy rakoviny a predstavuje približne 40% všetkých nádorov pľúc. Napriek nepopierateľným úspechom v oblasti výskumu patogenézy ochorenia ako aj vo vývoji nových liečebných postupov, adenokarcinóm je stále jedným z najagresívnejších a najsmrteľnejších typov nádorov s celkovým prežitím menej ako 5 rokov.

Histologicky ide o malígny epiteliálny nádor s glandulárnou diferenciáciou alebo tvorbou hlienu. Nová klasifikácia pľúcnych adenokarcinómov založená na histomorfologických kritériách delí adenokarcinómy na preinvazívne lézie, minimálne invazívny adenokarcinóm a invazívny adenokarcinóm. Preinvazívne lézie a minimálne invazívny adenokarcinóm majú prognózu 5-ročného prežívania viac ako 100% avšak až 50 % karcinómov je diagnostikovaných v štádiu metastatického postihnutia. Genetické analýzy ukázali, že frekvencia mutácii  pľúcneho adenokarcinómu je najväčšia pri génoch KRAS (25%), EGFR (17%), ALK (7%) a MET (3%). Imunoterapia zameraná na inhibíciu tzv. kontrolných bodov imunity (PD-1, CTLA-4) predstavuje v ostatnom čase nový prístup v liečení pacientov s nádormi pľúc. Ako nádejný prediktívny biomarker pre imunoterapiu sa javí aj nádorová mutačná nálož.

Nádorové  mikroprostredie  predstavuje  neoddeliteľnú  súčasť  procesu  rastu  a progresie  nádorov. Je veľmi heterogénne a zahŕňa mechanizmy kontroly pH,  pO2 , koncentrácie  metabolitov a nutričných látok. Jednotlivé  súčasti  aktívne  reagujú  na  zmeny  aktiváciou  dráh  vedúcich  k adaptácii  buniek  na  zmenené  podmienky.  Rýchlo  rastúce  nádorové  tkanivo  je  závislé  od  dostatočného  prísunu  kyslíka. Po presiahnutí difúznej kapacity O2 vznikajú v nádoroch hypoxické oblasti. V navodení kyslíkovej homeostázy zohráva úlohu najmä hypoxiou indukovaný transkripčný faktor HIF1, ktorý reguluje expresiu celého spektra proteínov vrátane nami študovanej karbonickej anhydrázy IX (CA IX). Proteín CA IX je v súčasnosti považovaný za jeden z najlepších markerov nádorovej hypoxie, vyskytuje sa v širokom spektre pevných nádorov a predstavuje jeden z kľúčových enzýmov adaptačnej mikroenviromentálnej mašinérie. Patrí medzi vysoko aktívne enzýmy a katalyzuje reverzibilnú premenu oxidu uhličitého na bikarbonát a protón čím patrí medzi aktívnych hráčov v procese regulácie nádorového pH. Hypoxia aktivuje tiež štiepenie extracelulárnej časti (ECD) CA IX, ktorej detekcia v telových tekutinách by mohla byť využívaná na monitorovanie nádorovej progresie ale aj odpovede na terapiu.

Naše výsledky in silico analýz uskutočnených prostredníctvom programu GEPIA2 ukázali vysokú expresiu CA IX v adenokarcinóme pľúc v porovnaní so zdravým tkanivom. Zároveň sme odhalili negatívnu koreláciu medzi expresiou CA IX a celkovým prežívaním (OS) ako aj medzi hladinou CA IX a dĺžkou obdobia bez ochorenia (DFS) pri adenokarcinóme pľúc. Imunohistochemicky sme analyzovali 36 vzoriek pľúcneho adenokarcinómu a potvrdili expresiu proteínu CA IX v týchto tkanivách. Napriek nepopierateľným úspechom ostáva hľadanie nových liečebných postupov a biomarkerov najväčšou výzvou pre pľúcnu onkológiu. Výsledky viacerých štúdií naznačujú, že proteín CA IX by mohol predstavovať nielen vhodný biomarker, ale aj terapeutický terč.

Táto práca vznikla s podporou projektov: APVV-16-0343, VEGA 2/0090/20, VEGA 2/0076/20.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ