jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka

Beáta Baranová 1 Daniela Gruľová 1 Vincent Sedlák 1

1Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
bbaranova@gmail.com

Boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum, Sommier et Levier, Apiales: Apiaceae) je pre územie Slovenska a strednej Európy považovaný za invázny neofyt so závažnými dôsledkami pre invadované spoločenstvá a zdravie človeka skrz produkciu fototoxických furanokumarínov. Rastlina rovnako produkuje aj esenciálny olej, najväčšiu výťažnosť vykazujú semená.

V práci bola hodnotená insekticídna aktivita esenciálneho oleja extrahovaného hydrodestiláciou z voľne vysušeného rastlinného materiálu (semená) zbieraného na lokalite Lekárovce na východnom Slovensku v auguste 2019 v období plného rozkvetu. Pri extrakcii bol získaný esenciálny olej svetlo žltej farby s charakteristickou silnou vôňou, zloženie bolo stanovené GC-MS analýzou. Pre zhodnotenie insekticídnej aktivity bol uskutočnený letálny test  s použitím lariev, kukiel a dospelcov múčiara obyčajného (Tenebrio molitor L., Coleoptera: Tenebrionidae). V rámci testu bolo použitých sedem koncentrácií - 1%, 5%, 12.5%, 25%, 50%, 75% a 100%, ako rozpúšťadlo a zároveň kontrola bol použitý acetón. Roztok o objeme 1 µL bol aplikovaný na thorax lariev, kukiel a dospelcov, pre každú z koncentrácií bolo použitých celkovo 36 jedincov z každého vývinového štádia. Kontrola mortality bola vykonaná po 4, 20, 24, 44 a 48 hodinách, pričom bol sledovaný pohyb jedincov ako aj výskyt nekrózy tkanív. Rovnako bol vykonaný test s neriedeným 100% EO s 2 µl a 3 µl efektívnou dávkou. Mortalita bola stanovená v % na základe údajov po 48 hod. expozícii, dáta boli korigované. Priemerné hodnoty a štandardná odchýlka boli stanovené v PAST-e, LC50 and LC90 boli stanovené Probit analýzou, pre stanovenie rozdielov medzi pokusom a kontrolou bol použitý TTEST.

Dominantnou zložkou oleja bol octyl acetát (˃50%), zastúpenie >1% vykazovali tiež n-hexyl butyrát a octyl 2-methylbutyrát. Letálnu aktivitu oleja sme zaznamenali prvýkrát pri koncentrácii 50% u lariev, následne mortalita kontinuálne a signifikantne stúpala. Pri kuklách a dospelcoch sa letálny účinok prejavil až pri použití neriedeného, 100% EO, nižšie koncentrácie boli neefektívne. Pri všetkých troch vývinových štádiách sme teda zaznamenali najvyššiu mieru mortality pri 100% koncentrácii, pri zvýšenom objeme EO (2 a 3 µl) sme však nepozorovali tzv. ,dose-dependence, efekt. Aj keď sme nezaznamenali signifikantný rozdiel v mortalite medzi jednotlivými vývinovými štádiami, larvy sa javili byť voči aplikácii oleja najcitlivejšie. Úmrtnosť v rámci kontroly bola vždy < 1%, experiment preto vykazoval signifikantne (p<0.05) vyššiu mortalitu v každom prípade, keď bol zaznamenaný + výsledok. Okamžitý toxický účinok bol pozorovaný pri kontrole po 20 hod. expozície, následne sa miera prežívania signifikantne nemenila. V rovnakom čase bola prvýkrát pozorovaná nekróza tkanív s progresiou v závislosti od predlžovania expozície.

Na základe získaných údajov a v porovnaní s výsledkami ďalších štúdií možno insekticídnu aktivitu esenciálneho oleja zo semien boľševníka voči modelovému organizmu Tenebrio molitor hodnotiť ako nízku, čo však nevylučuje insekticídnu aktivitu EO extrahovaného z iných častí rastliny a iných zástupcov rodu Heracleum.

Poďakovanie: Práca bola podporená z projektov VEGA 1/0087/20 a VEGA 2/0018/20.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ