jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach

Annamária Toporová 1 Katarína Čurová 1 Marcela Krůtová 2 Ľuboš Ambro 3 Anna Kamlárová 3 Martin Novotný 4 Leonard Siegfried 1

1Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice, Slovenská republika
2Ústav lékařské mikrobiologie, Fakultná nemocnica v Motole, V Úvalu 84, 150 06, Praha, Česká republika
3Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice, Slovensko
4Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Rastislavova 43, 040 01, Košice, Slovensko
toporova.annamaria@gmail.com

Nárast infekcie spôsobenej Clostridioides difficile (CDI) je v posledných rokoch pozorovaný na celom svete a predstavuje závažný zdravotný problém. Príčinou CDI sú anaeróbne sporulujúce baktérie Clostridioides difficile (CD) [1].

Príčinou vysokej incidencie a závažných foriem CDI sú hypervirulentné kmene CD medzi, ktoré patria 027, 176, 106, 078, 017.[2]. Hypervirulentné kmene CD sa vyznačujú produkciou  toxínov. Za hlavné faktory virulencie sú považované toxín A (enterotoxín) a toxín B (cytotoxín), ktoré poškodzujú epitel čreva a hlbšie štruktúry čreva. Okrem toxínov A a B produkujú niektoré kmene aj tretí, tzv. binárny toxín. Prítomnosť všetkých troch toxínov zhoršuje patogenézu ochorenia. Kým netoxigénne kmene CD nepredstavujú pre pacienta ohrozenie, hypervirulentné kmene majú schopnosť epidemicky sa šíriť sa nemocniciach [3].

Cieľom tejto štúdie bolo potvrdiť prítomnosť CD od pacientov hospitalizovaných v UNLP v Košiciach počas mesiacov január - február 2020 a vyhodnotiť pri týchto kmeňoch citlivosť na antimikrobiálne látky, prítomnosť toxínov a ribotypov (RT). U pacientov bola CDI diagnostikovaná na základe vyšetrenia stolice rýchlotestom CD pre enzým GDH a toxín A/B. Následne bolo do štúdie zaradených 36 vzoriek stolice (29 vzoriek GDH a toxín pozitívnych, 7 GDH pozitívnych a toxín negatívnych). Výsledky kultivácie a identifikácie pomocou MALDI TOF potvrdili CD pri 31 vzorkách stolice. Multiplexnou PCR boli u izolátov CD detekované 3 toxíny (toxín A, toxín B a binárny toxín). Toxín A a toxín B boli potvrdené u 30 izolátov, binárny toxín u 18 izolátov CD. Kapilárnou elektroforézou boli určené ribotypy. V našom súbore CD dominoval RT 176 (n=18), ktorý patrí medzi hypervirulentné RT. Ďalšími potvrdenými ribotypmi boli RT 001 (n=8), RT 014 (n=3), RT 020 (n=1). Pri 15 izolátoch C.difficile bola testovaná antimikrobiálna citlivosť na 3 antimikrobiálne látky (moxifloxacin, metronidazol a vankomycín). Všetky izoláty boli rezistentné na moxifloxacin a 5 izolátov bolo rezistentných na metronidazol. Rezistencia na vankomycín nebol potvrdená. Výsledky tejto práce sú veľmi cenné, nakoľko poukazujú na potrebu zavedenia špecifických protiepidemických opatrení na vybraných oddeleniach UNLP s výskytom hypervirulentných ribotypov CD. Zároveň je dôležité pokračovať v zbere a analýze podrobnejších dát.

Tento výskum bol realizovaný s podporou projektov TRANSFEC 2019/34-UPJŠ-6 a VVGS-2019-1300.
[1] BASSETTI, M., et col.,2014. Epidemiology, diagnosis and treatment of Clostridium difficile infection. In: Expert Review of Anti-infective Therapy. 10 (12), 1405-1423.
[2] BURNHAM et col.,2013.Diagnosis of Clostridium difficile Infection: an Ongoing Conundrum for Clinicians and for Clinical Laboratories.26 (3), 604-630.
[3] MADA K. P - ALAM, M., 2020. Clostridium difficile.

 
 
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ