jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia

Kristína Pulišová 1 Katarína Skokanová 2 Barbora Šingliarová 2 Judita Kochjarová 1

1Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01, Zvolen, Slovensko
2Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 84 523, Bratislava, Slovensko
xpulisova@is.tuzvo.sk

Slovenská časť Karpát poskytuje vhodné ekologické podmienky pre výskyt dvoch blízko príbuzných druhov skupinového taxónu Tanacetum corymbosum agg. Uskutočnené karyologické analýzy [1,2,3] u nich odhalili rozdielny cytotyp (Tanacetum clusii (2n=2x=18) a Tananacetu corymbosum (2n=4x=36)). Zároveň aj  pozorovania floristov ukazujú ich  morfologickú odlišnosť [4]. Nakoľko údaje z týchto výskumov vychádzali len z malého súboru populácií, cieľom predkladanej štúdie je podať komplexnejší prehľad o karyologickej a morfologickej variabilite Tanacetum corymbosum agg. v skúmanom území.

Pre splnenie tohto cieľa bolo metódou prietokovej cytometrie analyzovaných 530 rastlinných jedincov (45 populácií), u ktorých výsledky potvrdili existenciu dvoch cytotypov – diploidného cytotypu korešpondujúceho s T. clusii, a tetraploidného cytotypu korešpondujúceho s T. corymbosum. Odhalená však bola aj existencia troch jedincov s pravdepodobne triploidným (2n~2x~27), a štyroch jedincov s pentaploidným (2n~2x~45) cytotypom, ako aj jedinca s aneuploidným cytotypom (2n~4x~36-2). Kým hodnota relatívneho množstva DNA (2C) s rastúcim ploidným stupňom narastala, hodnota veľkosti haploidného genómu (Cx) vykazovala pokles tetraploidov voči diploidom o viac ako 5%. Cx hodnota odhadnutých triploidov a pentaploidov nevykazovala významný percentuálny rozdiel voči diploidným, resp. tetraploidným jedincom. Viac ako 3% pokles Cx hodnoty bol ale zaznamenaný u triploidného jedinca pochádzajúceho z kontaktnej zóny diploidnej a pentaploidnej populácie. Použité morfometrické analýzy na súbore 351 jedincov (39 populácií) podporili rozdelenie populácií resp. jedincov do dvoch skupín korešpondujúcich s diploidným cytotypom T. clusii a s tetraploidným cytotypom T. corymbosum. Ukázal sa štatisticky významný rozdiel najmä v tmavej farbe lemu zákrovných listeňov, väčšieho množstva menších úborov (2–11 úborov, priemer 3,3–5,1 cm) a holej až riedko odenej spodnej strany listovej čepele T. clusii, ktoré ho nápadne odlišujú od T. corymbosum so svetlohnedým až žltohnedým lemom na zákrovných listeňoch, väčším množstvom menších úborov (3–21 úborov, priemer 2,4–4,3 cm)  a riedko až husto odenou spodnou stranou listovej čepele. Prevedené analýzy neukázali signifikantný rozdiel v morfológií triploidných vs. diploidných, ani pentaploidných vs. tetraploidných jedincov. Triploidný jedinec, pôvodom z kontaktnej zóny populácií s rozdielnym cytotypom, bol PCA analýzou jedincov (PCA2) lokalizovaný v prieniku zhlukov T. corymbosum a T. clusii. Vzhľadom na výsledky prevedených analýz je možné, že v tomto prípade ide o jedinca hybridného pôvodu.

Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore Grantovej agentúry VEGA(2/0161/21).
[1] Murín A, Váchová M (1970) In: Májovský J et al. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 16:7.
[2] Hindáková M (1974) In: Májovský J et al. Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 4). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 23:1–23.
[3] Hindáková M (1976) In: Májovský J, Murín A et al. (1987) Karyotaxonomický prehľad Slovenska. Veda, Veda-Vydavateľstvo SAV, Bratislava.
[4] Kochjarová J (2021) Tanacetum L. In: Goliašová K, Hodálová I, Mereďa P (eds) Flóra Slovenska VI/2, Veda-Vydavateľstvo SAV, Bratislava (in press).
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ