jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis

Terézia Czodorová 1 Adriána Dusíková 1 Tomáš Németh 1 Lea Lukáčová 1 Johana Dlapová 1 Kristína Hriňová 1 Ján Kráhulec 1

1Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko
t.czodorova@gmail.com

Kvasinka Candida utilis bola prvýkrát popísaná v roku 1926 a spočiatku bola využívaná ako potravinárska kvasinka na výrobu jednobunkových proteínov z lacných substrátov pochádzajúcich z biomasy [1, 2]. Už viac ako šesť desaťročí sa zaraďuje medzi priemyselne dôležité kvasinky a v posledných rokoch boli vyvinuté mnohé nástroje pre expresiu heterológnych génov pre C. utilis [1, 3]. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) kvasinku C. utilis všeobecne považuje za bezpečnú (GRAS) [4].

V našej práci sme sa zamerali na maltázový promótor. Tento promótor sa nachádza v rámci MAL lokusu a je zodpovedný za maltózový metabolizmus v druhoch Saccharomyces, ale aj u kvasinky C. utilis. Každý MAL lokus je komplexom, ktorý pozostáva z troch génov: gén pre transkripčný aktivátor, gén pre maltózo-permeázu a gén pre maltázu. Všetky gény sú zapojené do metabolizmu maltózy a kmeň, v ktorom je prítomný aspoň jeden MAL lokus je schopný metabolizmu maltózy [5].

Tento promótor sa snažíme upraviť, aby mal čo najnižšiu katabolickú represiu a zároveň, aby zostala zachovaná jeho citlivosť na maltózu, ktorá je jeho prirodzeným induktorom. Vytvorili sme plazmidy pMZ131 a plazmid pML2. Plazmid pMZ131 nesie promótor, ktorý obsahuje počet guanínov, ktorý je totožný s divým promótorom PGLC a to z dôvodu objavenia delécie nukleotidu v promótore plazmidu pMZ13. Plazmid pMZ13 bol v predošlej práci pripravený cielenou mutagenézou väzobných miest pre Mig1 represorový proteín, ktorý je zodpovedný za katabolickú represiu v prítomnosti glukózy. Plazmid pMZ131 sa budeme snažiť integrovať do chromozómu kvasinky C. utilis cez oblasť HIS3 génu a sledovať impakt mutácií v oboch plazmidoch na promótor PGLC. Budeme porovnávať ako mutácia v oblasti promótora v plazmide pMZ13 bude pôsobiť na účinnosť promótora v porovnaní s plazmidom pMZ131. Plazmid pML2 nesie gén pre β-galaktozidázu, ktorý je radený za promótorom pochádzajúceho z plazmidu pMZ13. Prostredníctvom tohto plazmidu budeme môcť stanoviť aktivitu promótora spektrofotometricky s použitím chromogénneho substrátu po transformácii kvasinky C. utilis plazmidmi pMZ11, pMZ12, pMZ13 a pMZ131, ktoré boli vytvorené prostredníctvom cielenej mutagenézy.

Tento projekt bol pripravený na základe projektu „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ (BIOREKPROT - ITMS: 26240220048) financovaný zo zdrojov ERDF a vďaka projektu APVV-17-0149 a PP-COVID-20-0019.
[1] Buerth C., Tielker D., Ernst J. F. (2016) Appl. Microbiol. Biotechnol. 100(16), p. 6981.
[2] Buerth C., Heilmann C., Klis F. M., et al. (2011) Microbiol. 157(9), p. 2493.
[3] Boze H., Moulin G., Galzy P. (1992) Crit. Rev. Biotechnol. 12(1/2), p. 65.
[4] U.S. Food & Drug Administration [Citované: 20. marec 2021].
[5] Needleman R. (1991) Mol. Microbiol. 5(9), p. 2079.
[6] Pavlíková B. (2018) Mutagenéza regulačných oblastí maltázového génu kvasinky Candida utilis. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

application potential of this research 12.05.2021 15:32
Hello, I will ask you about the application potential of this research. This research is very important in my opinion, but I would like to know if you are planning to create yeast with high or low maltase ac...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ