jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest


Prejsť do diskusie

Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest

Veronika Benetinová 1 Anna Kamlárová 1 Izabela Bertková 1 Norbert Lukán 2

1Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko
2IV. Interná klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko
veronika.benetinova@student.upjs.sk

Koexistencia chorôb horných a dolných dýchacích ciest je v posledných rokoch známa ako jednotná choroba dýchacích ciest (UAD). Tento koncept zahŕňa kontinuum zápalu a považuje sa za heterogénnu poruchu spôsobenú alergickými, alebo nealergickými reprodukovateľnými mechanizmami a predstavuje niekoľko fenotypov. Komplexné porozumenie pacientov s alergickým respiračným ochorením a implementácia personalizovanej medicíny si preto vyžaduje, aby sa v usmerneniach riešili konkrétne aspekty a neustále objavovali nové možnosti diagnostiky tohto heterogénneho ochorenia.

Výskumný projekt bol zameraný na dospelých pacientov, ktorým bola stanovená diagnóza UAD, na základe klinických kritérií a odporúčaní ARIA, 2010, pričom sa sledoval vplyv vybraných biomarkerov alergického zápalu (absolútny a relatívny počet eozinofilov, tIgE, ECP, TSLP, IL-13, IL-33), oproti kontrolnej skupine pacientov, oproti pacientom s izolovanou alergickou rinitídou a u pacientov s UAD po špecifickej alergénovej imunoterapii. Z vybraných biomarkerov zapojených do alergického zápalu horných a dolných dýchacích ciest sme v skupine UAD zaznamenali signifikantne vyššie hodnoty v prípade absolútneho aj relatívneho počtu eozinofilov, ECP, tIgE, TSLP, IL-13 aj IL-33 v porovnaní s kontrolnou skupinou, rovnako v prípade tIgE, TSLP a IL-13 v porovnaní s pacientmi s alergickou rinitídou. Významnú hodnotu korelačného koeficientu sme zaznamenali v prípade porovnania TSLP a IL-33 v skupine pacientov s UAD a TSLP a IL-13 v skupine pacientov s rinitídou. Signálne dráhy TSLP, IL-33 a IL-13 navzájom interagujú a podieľajú sa na patogenéze a patologickom vývoji alergických chorôb a domnievame sa, že inhibícia TSLP, môže byť kľúčovým faktorom pri liečbe alergickej rinitídy.

Celkový obraz zhodnotených biomarkerov poukazuje na ich potencionálne využitie pri diferenciálnej diagnostike alergických ochorení dýchacích ciest a možnosti ich sledovania pri monitorovaní účinnosti alergénovej imunoterapie. A hoci dodnes nie sú presne špecifikované biomarkery alergického zápalu, dá sa predpokladať, že vytvorením panelu dielčích laboratórnych ukazovateľov, ktoré budú mať určitý stupeň indexácie s postupným obohatením o ďalšie biomarkery sa v budúcnosti dosiahne personalizovaná diagnostika a exaktný monitoring intenzity alergického zápalu.

Práca bola finančne podporená grantom VVGS-2020-1494, VEGA 1/0393/20, VVGS-2020-1506.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Monika Kvaková
Pasívny
otazka diagnostika 14.05.2021 11:34
Ahoj, rozmýšľali ste aj nad inými diagnostickými prístupmi ako odlíšiť pôvod spomínaných chorôb dolných a horných dýchacích ciest?
Re: otazka diagnostika 18.05.2021 07:30
Ahoj
diferenciálna diagnostika alergických chorôb dýchacieho aparátu je náročná už len z toho hľadiska, že rozdelenia na dolné a horné dych. cesty je umelo vytvorené a práve toto rozdel...
Zobraziť celý komentár
Monika Kvaková
Pasívny
Re: Re: otazka diagnostika 18.05.2021 09:07
ďakujem za vecnú odpoveď, verím, že váš výskum bude v blízkej budúcnosti aplikovateľný do praxe a prajem veľa úspechov. Monika K.
odpoveď 24.05.2021 06:24
Ďakujem veľmi pekne.
Otázka 20.05.2021 09:28
Dobrý deň,
v čom spočíva význam diagnostiky práve TSLP pri UAD? Prečo práve tento marker je dôležitý (usudzujem z názvu príspevku). Ďakujem.
Re: Dobrý deň 24.05.2021 06:20
Aberantná expresia TSLP epitelovými bunkami, alebo keratinocytmi hrá kľúčovú úlohu pri indukcii alergických zápalových ochorení. Epitelová bariéra na povrchu sliznice (dýchacích ciest, trávi...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ