jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p


Prejsť do diskusie

Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p

Zuzana Michalová 1,2 Marek Šarišský 2 Tomáš Guman 3 Dominika Veselinyová 4 Peter Gál 5,6,7

1NbÚ BMC SAV, Košice, Slovensko
2Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko
3Klinika hematológie a onkohematológie, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko
4Oddelenie klinickej genetiky, Medirex a.s., Košice, Slovensko
5Referát biomedicínskeho výskumu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, Slovensko
6Klinika popáleninovej medicíny, 3.Lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
7Laboratórium bunkových interakcií, MediPark, UPJŠ v Košiciach, Slovensko
zuzanamichalov@gmail.com

Galektíny predstavujú veľkú skupinu proteínov, patriacich do rodiny lektínov, teda skupiny biologických látok schopných rozpoznávať a viazať špecifické oligosacharidové časti molekúl glykoproteínov a glykolipidov. Expresia alebo overexpresia galektínov v nádorových bunkách môže byť považovaná za znak malígnej progresie nádoru, ktorá často súvisí so šírením nádorových buniek (metastázovaním), vďaka čomu sú galektíny považované za potenciálne biomarkery nádorových buniek.

Táto štúdia sa zaoberá analýzou expresie galektínu-3 na normálnych a patologických leukocytoch hematoonkologických pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (B-CLL). Expresia galektínu-3 na patologických a normálnych B-lymfocytoch bola sledovaná pomocou multiparametrickej multifarebnej prietokovej cytometrie. V priebehu štúdie sme analyzovali 67 vzoriek pacientov s chronickou B-lymfocytovou leukémiou, z toho bolo: 50 vzoriek periférnej krvi a 17 vzoriek kostnej drene.

Patologické B-lymfocyty, v porovnaní s normálnymi B-lymfocytmi signifikantne overexprimovali galektín-3. V prípade prognosticky najhoršej cytogenetickej podskupiny CLL pacientov s del17p, pre ktorých je charakteristická zlá liečebná odpoveď na konvenčnú imunochemoterapiu, sme pozorovali zvýšenú expresiu galektínu-3 v porovnaní s kontrolou, ktorú predstavovali CLL pacienti bez del17p. Títo pacienti rovnako preukázali nízku hladinu hemoglobínu a tiež nižší počet trombocytov, ktorý rovnako koreloval s expresiou galektínu-3.

Výsledky našej práce naznačujú potenciálnu anti-galektín-3 terapeutickú stratégiu u pacientov s deléciou 17p a zároveň zlou odpoveďou na konvenčnú chemoterapiu. Zníženie expresie galektínov alebo potlačenie ich biologickej funkcie za pomoci selektívnych prírodných alebo syntetických inhibítorov, môže v budúcnosti predstavovať novú terapeutickú stratégiu. Inhibítory galektínov sa javia ako potenciálne protinádorové a antimetastatické látky najmä v tých prípadoch, v ktorých sú galektíny upregulované v nádorovom mikroprostredí. Posledné štúdie sľubujú inovatívne možnosti liečby za pomoci selektívnej blokády jednotlivých členov galektínovej rodiny a to buď samostatne alebo v kombinácii s inými terapeutikami, čo môže v konečnom dôsledku viesť až k zastaveniu progresie nádorových ochorení.

Táto práca bola realizovaná za podpory: Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA-1/0673/19), Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0731) a grantového programu Karlovej Univerzity (PROGRES Q37).
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

otázka 10.05.2021 07:21
Prečo ste si vybrali práve galektín-3 (z 15 člennej rodiny galektínov) pri analýze expresie u pacientov s CLL?
Re: otázka 10.05.2021 11:37
K najviac študovaným galektínom v súvislosti s nádorovou transformáciou patrí galektín-3, platí to však najmä v prípade solídnych nádorov, zatiaľ čo expresia galektínu-3 u pacientov s hemato...Zobraziť celý komentár
Otázka 10.05.2021 07:53
Analyzovali ste expresiu galektínov aj u iných typov chronických B-lymfocytových ochoreni?
Re: Otázka 10.05.2021 11:34
Dobrý deň, ďakujem za otázku. Analýza expresie galektínov bola hodnotená u hematoonkologických pacientov
s ďalšími chronických B-lymfocytovými ochoreniami, okrem CLL to teda boli aj DLBCL ...
Zobraziť celý komentár
Re: Otázka 10.05.2021 11:34
Dobrý deň, ďakujem za otázku. Analýza expresie galektínov bola hodnotená u hematoonkologických pacientov
s ďalšími chronických B-lymfocytovými ochoreniami, okrem CLL to teda boli aj DLBCL ...
Zobraziť celý komentár
Re: Otázka 10.05.2021 11:34
Dobrý deň, ďakujem za otázku. Analýza expresie galektínov bola hodnotená u hematoonkologických pacientov
s ďalšími chronických B-lymfocytovými ochoreniami, okrem CLL to teda boli aj DLBCL ...
Zobraziť celý komentár
Inhibítor galektínu 10.05.2021 08:06
Pekná práca :-) V práci píšete, že potlačenie biologickej funkcie galektínov prostredníctvom ich inhibítorov predstavuje sľubnú terapeutickú stratégiu. Chcela by som sa opýtať na konkrétne i...Zobraziť celý komentár
Re: Inhibítor galektínu 10.05.2021 11:54
Dobrý deň, ďakujem za podnetnú otázku. Do dnešného dňa bolo identifikovaných niekoľko inhibítorov galektínu-3, mnohé úspešne testované v experimentálnych štúdiach, či dokonca v terapii on...Zobraziť celý komentár
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ