jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom

Martina Kováčová 1

1Fakulta matematiky, fyziky a infornatiky, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
kovacova308@uniba.sk

Do blízkosti Zeme je neustále dopravovaný medziplanetárny materiál vo forme medzipla-netárneho prachu, meteoroidov, ale aj väčších objektov z rôznych častí Slnečnej sústavy. Odhaduje sa, že denne vstúpi do atmosféry Zeme niekoľko desiatok ton materiálu. Meteoroidy môžu predstavovať hrozbu pre družice a väčšie objekty aj pre život na Zemi. A preto je dôležité zaoberať sa tým, odkiaľ tieto telesá pochádzajú a ako sa k nám môžu dostať. A práve nestabilné oblasti, ako napríklad rezonancie, majú potenciál výrazne ovplyvniť orbitálny vývoj telies.

V tejto práci sme sa zamerali na rezonanciu 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom (MMR – Mean Motion Resonance) vzhľadom na jej relatívnu blízkosť k trpasličej planéte Ceres. Misia Dawn (NASA) odhalila, že povrch tejto trpasličej planéty je štrukturálne homogénny, s veľkým množstvom kráterov a s viacerými jasnými miestami. V práci skúmame možnosť dopravy materiálu uvoľneného z povrchu telesa Ceres do blízkozemskej oblasti prostredníctvom rezonancie 8:3.

Aplikovaním metódy FLI (Fast Lyapunov indicator) máp na oblasť MMR rezonancie 8:3 s Jupiterom v rovine dráhy trpasličej planéty Ceres sme v danej oblasti dokázali rozlíšiť stabilné dráhy od nestabilných. Následne dlhodobou integráciou (na 15 miliónov rokov) častíc na stabilných dráhach sme ukázali, že možnosť transportu materiálu z týchto oblastí do iných častí Slnečnej sústavy je veľmi nízka. Naopak, integrácia nestabilných častíc ukázala, že 209 z 500 simulovaných častíc (41,8 %) sa dostalo do blízkozemskej oblasti a z nich až 177 sa niekedy ocitlo na dráhach teoreticky križujúcich dráhu Zeme. Simulácia taktiež ukázala, že 138 častíc (27,6 %) bolo postupne vylúčených zo Slnečnej sústavy. Hrubým odhadom sme tiež poukázali na to, že je možné, aby sa materiál, nejakým procesom uvoľnený z trpasličej planéty Ceres, dostal do oblasti rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom.

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA, projekt č. 1/0596/18, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0148 a grantom UK/369/2020.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ