jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka


Prejsť do diskusie

Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka

Michaela Karelová 1 Vladimír Šišovský 1 Viliam Gál 2

1Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, UK v Bratislave a UN Bratislava, Bratislava, SR
2Diagnostické centrum Bratislava, Alpha medical (patológia) s. r. o., Bratislava, SR
michaela.karelova@gmail.com

ÚVOD: Karcinóm hrubého čreva a konečníka (CaHČK) je najčastejšia neoplázia žalúdkovo-črevného traktu [1, 2]. Má rôzne podtypy [3]. Väčšina sporadických CaHČK a familiárna adenómová polypóza združená so zárodočnou mutáciou apc vykazujú chromozómovú nestabilitu [4], nasledovanú mutáciou kras a tp53 [5]. Časť CaHČK vzniká dráhou fenotypu metylátora CpG ostrovčeka, často združenej s mutáciou braf a nestabilitou mikrosatelitov [6, 7]. Menšinu sporadických CaHČK [7] a hereditárny nepolypový CaHČK [8] charakterizuje nestabilita mikrosatelitov [9] pri inaktivácii 1 zo 4 génov systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA – mutL homológu 1 (MLH1), mutS homológu 2 (MSH2), MSH6 alebo progresívnej postmeiotickej segregácie, s. cerevisiae, homológu 2 (PMS2) [10-12]. Tie majú lepšiu prognózu [13]. MSH2 tvorí heterodiméry s MSH6 a rozpoznáva chybné párovanie DNA; MLH1 v komplexe s PMS2 je endonukleázou [14]. Štúdia hodnotí vzťah medzi histomorfológiou normálnej sliznice hrubého čreva a konečníka (NSHČK) a CaHČK, a medzi stupňom expresie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 a stavom (ne)stability mikrosatelitov DNA. METÓDY: Spolu 16 vo formalíne fixovaných a do parafínu zaliatych bioptických (po endoskopickej excízii alebo kolektómii) vzoriek s NSHČK, adenokarcinómom (AC, so stabilitou (ACS) a nestabilitou (ACN) mikrosatelitov DNA) a medulárnym CaHČK (MC, s nestabilitou mikrosatelitov DNA (MCN)) [3], sme vyšetrili imunohistochemicky [15-17], svetelným mikroskopom semikvantitatívne [18], na expresiu MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 [19] v jadrách epitelových buniek sliznice hrubého čreva ľudí. VÝSLEDKY: Expresia MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 bola slabá (pri MLH1 v 60 %, PMS2 80 %, MSH2 80 % a MSH6 60 % prípadov) až stredne silná (pri MLH1 v 20 %, MSH2 20 % a MSH6 20 %) až silná (pri MSH6 v 20 %) v NSHČK a prítomná iba v bazálnej časti žliaz. V CaHČK došlo k poklesu expresie MLH1 a PMS2 a k vzostupu expresie MSH2 a MSH6, pričom vzostup expresie MSH6 bol výraznejší. Expresia MSH6 postupne rástla od ACS cez ACN k MCN. V MCN sme expresiu MLH1 a PMS2 nezistili. ZÁVER: Nízka expresia MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 je v NSHČK. Malígnu transformáciu NSHČK sprevádza pokles expresie MLH1 a PMS2 a vzostup expresie MSH2 a MSH6 a prítomnosť nestability mikrosatelitov DNA, pričom vzostup expresie MSH6 je výraznejší, a vyšší v CaHČK s nestabilitou mikrosatelitov DNA. Hodnotenie MLH1, PMS2, MSH2 a MSH6 a stavu (ne)stability mikrosatelitov DNA (s mutáciou génov opravy chybného párovania DNA) v CaHČK imunohistochemicky by mohlo byť dôležitým diagnostickým faktorom využiteľným v biomedicínskom výskume aj klinickej praxi.

[1] Siegel, CA Cancer J Clin. 2020, 70, 7–.
[2] Safaei-Diba, Incidencia zhubných nádorov v SR 2012. Bratislava: NOR SR, NCZI, 2021, 1–.
[3] Hamilton a Aaltonen, WHO Classification of Tumours, Pathology and Genetics, Tumours of the Digestive System. Lyon; IARC Press, 2000, 103–.
[4] Pino, Gastroenterology. 2010, 138, 2059–.
[5] Smith, Proc Natl Acad Sci USA. 2002, 99, 9433–.
[6] Weisenberger, Nat Genet. 2006, 38, 787–.
7] East, Gastroenterol Clin North Am. 2008, 37, 25–.
[8] Lynch, N Engl J Med. 2003, 348, 919–.
[9] Eshleman, Curr Opin Oncol. 1995, 7, 83–.
[10] Peltomäki, Fam Cancer. 2005, 4, 227–.
[11] Cederquist, Int J Cancer. 2004, 109, 370–.
[12] Lynch, Nat Rev Cancer. 2015, 15, 181–.
[13] Chung, Ann Intern Med. 2003, 138, 560–.
[14] Tamura, Int J Clin Oncol. 2019, 24, 999–.
[15] Avrameas, Histochem J. 1972, 4, 321–.
[16] Sabattini, J Clin Pathol. 1998, 51, 506–.
[17] Polak a Van Noorden, Immunocytochemistry. Practical applications in pathology and biology. Bristol –; Wright, 1983, 11–.
[18] Remmele, Pathol Res Pract. 1993, 189, 862–.
[19] Agilent Technologies Inc., Dako Agilent Pathology Solutions 2016 Catalog / Products & Services. Denmark; Glostrup, 2016, 1–.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ