jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Autorsko - právna ochrana

PODMIENKY LICENČNEJ ZMLUVY

 

Článok I.

Zmluvné strany

Nadobúdateľ:

Občianske združenie Preveda, so sídlom Javornícka 21, Banská Bystrica, 974 11, IČO: 30866740, registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-28425-1 (ďalej len „nadobúdateľ“). 

Autor:

Predkladateľ príspevku (diela) identifikovaný v odoslanom formulári pre zasielanie príspevkov do Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov uvedeného na stránke www.preveda.sk/conference a v priloženom príspevku (ďalej len „autor“)

 

Článok II

Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok III

Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela

1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok.

2. Názov diela: je uvedený vo formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke  www.preveda.sk/conference a v priloženom súbore.  

3. Spôsob použitia diela: 

a) vydanie a šírenie diela Občianskym združením Preveda na webovej stránke  www.preveda.sk/conference; 

b) vydanie a šírenie diela  Občianskym združením Preveda v elektronickej a printovej podobe a to aj v rámci spoločného alebo súborného diela.

c) autor odoslaním diela a osobných údajov uvedených vo formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke  www.preveda.sk/conference a v priloženom súbore  vyjadruje súhlas k ich zhromažďovaniu pre účely vytvárania štatistických výstupov z Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov..  

d) predaj, distribúcia a rozširovanie diela;

e) zverejnenie diela v knižniciach a on-line katalógoch knižníc na Slovensku;

f) zverejnenie diela na webových, resp. iných internetových stránkach elektronických publikačných nástrojov (napr. www.books.google.com, iBooks a pod.) 

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú, v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.  

 

Článok IV

Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia diela uvedeného v. čl. III. ods 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu.

 

Článok V

Podmienky licenčnej zmluvy

1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v jednom exemplári v elektronickej forme prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov na webovej stránke www.preveda.sk/conference. 

2. Autor prehlasuje, že dielo bolo spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou.

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

4. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou, resp. ich použil v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak nadobúdateľovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť nadobúdateľovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu.

6. Nadobúdateľ zabezpečí edičnú a technickú úpravu diela.          

7. O grafickej a technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť.

8. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie diela vykoná na svoj účet. 

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany konštatujú a súhlasia s tým, že licenčná zmluva medzi nadobúdateľom a autorom je uzavretá dňom zaslania príspevku zo strany autora prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov do Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov uvedeného na webovej stránke www.preveda.sk/conference. 

2. Takto uzavretá zmluva nadobudne účinnosť dňom schválenia príspevku na publikovanie na webovej stránke www.preveda.sk/conference Občianskym združením Preveda. O schválení príspevku a jeho publikovaní, bude autor informovaný potvrdením bezodkladne. 

3. V prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia platnosti, uplynutím tejto lehoty sa ruší jej platnosť.  

4. Nadobúdateľ a autor zhodne prehlasujú, že tento spôsob uzavretia licenčnej zmluvy je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, pričom majú za to, že spĺňa požiadavky písomnej formy. 

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ