jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Biochémia a molekulová biológia:

            prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

            Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava

 Biotechnológia a potravinárska technológia:

            Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

            Ústav biotechnológie a potravinárstva, Vedúca oddelenia biochemickej technológie, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

 Analytická chémia:

            Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.

            Katedra Analytickej Chémie, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Komenského,  Mlynská Dolina 1, 842 15 Bratislava

Organická, biorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia:

            Doc. Ing. Ján Světlík, CSc.

            Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

  Environmentalistika:

            Doc. Ing. Ladislav Welward, PhD.

            Externý gestor, Katedra environmentálneho inžinierstva, TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

  Biofyzika, bioštatistika:

            Doc. RNDr. Iveta Waczulíková,  PhD.

             Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ