jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
SEKCIE A ICH ŠPECIFIKÁCIE

 

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Mapovanie a ovplyvňovanie metabolických dráh v biologických systémoch, enzymológia a kinetika, membránové procesy, funkcie organizmu, orgánov a orgánových sústav, morfológia, štruktúra a funkcie lipidov, proteínov a sacharidov, imunochémia.

Biotechnológie a potravinárske technológie

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia.

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analýza biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca,  validácia analytických metód.

Organická, biorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Farmakológia humánnych a veterinárnych liečiv, organická syntéza, syntéza liečiv, galenická farmácia, vývoj, príprava a kontrola liečiv, transportné systémy liečiv, ekotoxicita, humánna toxikológia.

Ekológia a environmentalistika

Kontrola a ochrana životného prostredia, krajinná a aplikovaná ekológia, geograficko-informačné systémy, environmentálne a krajinné inžinierstvo.

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Biofyzika, biofyzikálna medicína, matematické modelovanie, biologická štatistika.

Otvorená sekcia pre študentov

Sekcia venovaná študentom na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí výskumu, to znamená: „ring voľný.“

 

Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ