jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Panagiotis Doukas Periosteum as a good source of mesenchymal stem cells used for potential cell based therapies in bone regeneration Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Farkašová PhD. Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Griecsová Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms Otvoriť Otvoriť
Ing. Denisa Harvanová PhD Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách Otvoriť Otvoriť
Mgr. Magdaléna Jašová Affect of heart mitochondrial energetic metabolism in remote ischemic and metabolic preconditioning Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Kotrasová Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Ľubomír Lonek Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? Otvoriť Otvoriť
Kristína Macáková Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu Otvoriť Otvoriť
Linda Mihálová Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom Otvoriť Otvoriť
RNDr. PATRIK NUNHART Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv Otvoriť Otvoriť
Mgr. Terézia Okajčeková Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia Otvoriť Otvoriť
RNDr. Jana Plšíková PhD. Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov Otvoriť Otvoriť
Ing. Andrea Schenkmayerová PhD. Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Škandík Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro Otvoriť Otvoriť
Ing. Michaela Škorvanová Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu Otvoriť Otvoriť
Ing. Veronika Tupá Vzájomný vzťah karbonickej anhydrázy IX a cyklooxygenázy-2 v kolorektálnom karcinóme Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Vytváranie nových biomedicínskych in vitro modelov pre liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy technikou reprogramovania buniek Otvoriť Otvoriť
MVDr. František Zigo PhD. The etiology of sheep՝s mastitis at different milking technology Otvoriť Otvoriť
MVDr. František Zigo PhD. Mastitis pathogens and their resistance againstantimicrobial agents in herds of dairy cows situated in marginal parts of Slovakia Otvoriť Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Dominika Gécová Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike Otvoriť Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Zuzana Čaplová PhD. Využitie NGS na nekultivačnú charakterizáciu mikroflóry fermentovaných potravín Otvoriť Otvoriť
Ing. Helena Galádová Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma Otvoriť Otvoriť
MVDr. Michaela Harčárová Výskyt mykotoxínov rodu Fusarium v kukurici siatej Otvoriť Otvoriť
Kristína Hriňová Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov Otvoriť Otvoriť
Nikola Mojtova Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Ing. Katarína Ženišová PhD. Mikroorganizmy identifikované modernými molekulárno-biologickými metódami v priebehu výroby ľadového vína Otvoriť Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Paulína Galbavá Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom Otvoriť Otvoriť
Filip Květoň Glykánový biosenzor na báze Tn antigénu na stanovenie protilátky GOD3-2C4 Otvoriť Otvoriť
Bc. Martina Piatriková Príprava a charakterizácia látok vhodných pre fluorescenčné značenie bakteriálnych buniek Otvoriť Otvoriť
Mgr. Žofia Szabóová Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla Otvoriť Otvoriť
Jakub Varga Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču Otvoriť Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Róbert Balogh Syntéza a charakterizácia nových polymérov na báze tiazolo[5,4-d]tiazolu ako fotoaktívnych materiálov Otvoriť Otvoriť
Ing. Lívia Dikošová Nová stratégia prípravy 4-hydroxyizoxazolidínov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Hľasová Lectin-Based Method for Evaluation of Neuraminidase Activity and Its Inhibitors Otvoriť Otvoriť
Mgr. Viera Hrivnáková Porovnanie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín u rastlín Momordica grosvenori a Momordica charantia Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Štefan Husár Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Jakubčinová Saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bernard Mravec BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Róbert Šandrik UV VIS spektroskopia – nástroj na rozlíšenie konkurenčných interakcií NH vodíkov izatínhydrazónov s aniónmi v závislosti od ich štruktúry Otvoriť Otvoriť
MVDr. Zuzana Sihelská PhD. Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov Otvoriť Otvoriť
Ing. Radka Štadániová Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles - Promising Drug Candidates Otvoriť Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Daniela Hlávková Nanoparticles in the aquatic environment Otvoriť Otvoriť
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade Otvoriť Otvoriť
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Semisynantropné druhy netopierov - biológia, ochrana a verejnozdravotné aspekty Otvoriť Otvoriť
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Voľne žijúca avifauna ako súčasť kontaminovaného prostredia Otvoriť Otvoriť
RNDr. Martin Pizňak Allelopathy effect of aqueous lichen extract on germination of conifers Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Timková Vplyv ťažkých kovov na vznik rezistencie u pôdnych mikroorganizmov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Valáriková PhD Identifikácia vibrií izolovaných zo slovenských vôd a determinácia ich faktorov virulencie Otvoriť Otvoriť

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Kristína Candráková Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miroslav Gančár MEOTA-BTZ deriváty inhibujú amyloidnú agregáciu lyzozýmu v závislosti od dĺžky linkera Otvoriť Otvoriť
Paulína Halušková Testovanie účinkov plazmou aktivovanej vody pre potenciálnu liečbu parodontitíd Otvoriť Otvoriť
Pavol Mišenko Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie Otvoriť Otvoriť
Ing. Nina Moravčíková PhD. Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity Otvoriť Otvoriť

Otvorená sekcia pre študentov

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Natália Andelová Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Kianičková Nový elektrochemický prístup pre stanovenie kyseliny močovej na bórom dopovaných diamantových elektródach s rôznym obsahom bóru Otvoriť Otvoriť
Bc. Vanda Klöcklerová Vplyv vhodného výberu detergentu na izolačné a purifikačné kroky membránových proteínov reprezentovaný na proteíne TerC Otvoriť Otvoriť
Denisa Kovářová Rozšírenie ovocných druhov v Malých Karpatoch Otvoriť Otvoriť
Bc. Monika Majerčíková Uvoľňovanie protizápalového liečiva dexametazónu z termosenzitívnych poly(2-oxazolínov) Otvoriť Otvoriť
Bc Miroslava Mališová FTIR štúdium Hydrotalcitu Otvoriť Otvoriť
Nikola Melegová Stanovenie obsahu karnozínu vo vzorkách mäsa Otvoriť Otvoriť
Dominika Mihaliková Účinky plazmou aktivovaného média na zdravé a rakovinové bunky Otvoriť Otvoriť
Silvia Porubčanová Antibakteriálny efekt esenciálnych olejov na MRSA Otvoriť Otvoriť
Dominika Rohaľová Význam a izolácia karnozínu z kostrového svalstva daniela (Dama dama) Otvoriť Otvoriť
Alexandra Souli-Bakaloglou Emerging and re-emerging viral infections, and pregnancy Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Oto Szaniszló Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy Otvoriť Otvoriť
Natália Václaviková Účinok humínových látok na antioxidačnú aktivitu rastlinných extraktov Otvoriť Otvoriť
Pavol Valovič Testovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody pri endodoncii Otvoriť Otvoriť
Bc. Gabriel Zorkócy Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie Otvoriť Otvoriť

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Martina Chrančoková PhD. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí Otvoriť Otvoriť
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Právne normy upravujúce vodenie psov do prírody na území Slovenska Otvoriť Otvoriť
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Parazitárne ochorenia ovplyvňujúce výkonnosť poľovníckych psov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Lenka Jeszeová Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Kisová Zachovanie kultúrneho dedičstva: utilizácia esenciálnych olejov pri dezinfekcii historických predmetov a objektov Otvoriť Otvoriť
MVDr. Ivana Regecová PhD. Potvrdenie prítomnosti Penicillium spp. v škrupine slepačích vajec Otvoriť Otvoriť
MVDr. Zuzana Sihelská PhD. Výskyt patogénnych mikromycét u teliat Otvoriť Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ