jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mundher A.S. Aljubouri The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue Otvoriť Otvoriť
Mgr. Natália Andelová Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jarmila Bíla Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Stanislava Bukatová Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Csölleiová In vivo potvrdenie vplyvu pozitívnych a negatívnych regulátorov auricínu, biologicky aktívneho metabolitu Streptomyces aureofaciens CCM3239 Otvoriť Otvoriť
RNDr. Erika Demkovičová PhD. Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy Otvoriť Otvoriť
Bc. Richard Hodoši Analýza buniek po interferencii s bioaktívnymi látkami asociovanými s myším herpetickým vírusom 68 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Janíčková Three subfamilies of fungal GH13 alpha-amylases - their evolutionary relatedness and ancestry Otvoriť Otvoriť
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD. Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii Otvoriť Otvoriť
Mgr. Magdaléna Jašová Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Kerényiová In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Kindernay PhD. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miroslav Klobučník Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej - kosodreviny na severnom Slovensku Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Kováčová Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca Otvoriť Otvoriť
Veronika Kubová Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Lehocká Efektívna veľkosť populácie a genomický inbríding Slovenského strakatého plemena Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Macáková Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martina Morová Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti Otvoriť Otvoriť
Ing. Barbora Olšanská Úseky ROH ako indikátory intenzity selekcie na genóm kombinovaných plemien chovaných na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Adriána Paurová Regeneratívna medicína s využitím kmeňových buniek u kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Mgr. Jana Plavá Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Rokytová The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Rokytová Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom Otvoriť Otvoriť
Oliver Ternavský Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením Otvoriť Otvoriť
Pavol Valovič Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu Otvoriť Otvoriť
MVDr. Miroslava Vargová Metabolic activity of macrophages from mice modulated by probiotic bacteria and Trichinella spiralis infection Otvoriť Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Michal Balogh Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom Otvoriť Otvoriť
Camila Carbonell Capó Relation between lipoprotein fractions and homocysteine in patients with dyslipidemia Otvoriť Otvoriť
Peter Leško Možnosť využtia 3D tlače v liečbe maligného melanómu uvey Otvoriť Otvoriť
Anika Lindenbeck Distribution of cholesterol in lipoprotein fractions in obese patients Otvoriť Otvoriť
Tadeáš Mazúr Závažné poruchy srdcového rytmu - diagnostika a liečba Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Thomas Rozina Čo so zubnou kefkou po chorobe? Otvoriť Otvoriť
Michal Skurák Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu Otvoriť Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Alžbeta Bunová Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnom hostiteľovi, baktérií Vibrio natriegens Otvoriť Otvoriť
Bc. Petra Chaľová Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov Otvoriť Otvoriť
Bc. Adriána Dusíková Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru Otvoriť Otvoriť
Zuzana Filčáková Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marietta Hakarová Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi v miešanom bioreaktore Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Hriňová Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli Otvoriť Otvoriť
Bc. Hana Hrutková Design of constructs required for succesful anchorage of human enterokinase into the Golgi apparatus Otvoriť Otvoriť
Ing. Lukáš Kolarič Postup extrakcie škrobu z batátov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Monika Kvaková Probiotiká ukryté v mikročasticiach Otvoriť Otvoriť
Bc. Nikola Mojtova Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Bc. Noémi Molnárová Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Okruhlicová Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae u Vibrio harveyi Otvoriť Otvoriť
Bc Dominika Tenkelová Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber Otvoriť Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Anna Blšáková Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov Otvoriť Otvoriť
Bc. Daniela Džubinská Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Gajdošová Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Príprava nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu sarkozínu - potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty Otvoriť Otvoriť
Natália Nosálová Biologický profil moču počas gravidity Otvoriť Otvoriť
RNDr. Terézia Okajčeková Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty Otvoriť Otvoriť
Ing. Lucia Pažitná Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou Otvoriť Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
PharmDr. Kamila Chomaničová Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou Otvoriť Otvoriť
Katarína Faturová Hybridné chalkóny indolu, syntéza a antiproliferačné vlastnosti Otvoriť Otvoriť
RNDr. Miroslav Horváth PhD. Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov Otvoriť Otvoriť
Jozef Hribík Syntéza a využitie alkaloidu tryptantrínu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Jakubčinová Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bernard Mravec Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov Otvoriť Otvoriť
Silvia Pitoňáková Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej Otvoriť Otvoriť
Mgr. Róbert Šandrik Vplyv Coulombických interakcii na ON/OFF funkcionalitu 3-(2-(perfluórfenyl)-2-fenylhydrazóno)indolín-2-ónu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív Otvoriť Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Katarína Gardianová Fenologické pomery v NPR Boky vo vzťahu ku klimatickej zmene Otvoriť Otvoriť
Kristína Králiková Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018) Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Oravcová Bukové ekosystémy a riziko sucha Otvoriť Otvoriť
Mgr. Cyril Siman Land cover – one of the catchment parameters with an impact on water quality in surface streams Otvoriť Otvoriť

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Matúš Kamenický Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek Otvoriť Otvoriť
Pavol Mišenko Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie Otvoriť Otvoriť
Bc. Šimon Šutý Modulácia mitochondriálnych procesov ako kľúčový mechanizmus kardioprotektívneho účinku vzdialeného tzv. remote ischemického preconditioningu v srdci potkana Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ