jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Petra Adamková Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Katarína Andelová Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Natália Andelová LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Andrea Babejová Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus Otvoriť Otvoriť
RNDr. Mária Bačová PhD. Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov Otvoriť Otvoriť
Bc. Lucia Baďurová Metabolic reprogramming of the host cells during lymphocytic choriomeningitis virus infection Otvoriť Otvoriť
Bc. Soňa Bálintová Evaluation of efficacy of apoptosis-inducing gene therapy in HCT116 colorectal cancer cells Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC Otvoriť Otvoriť
Mgr. Katarína Bérešová Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou Otvoriť Otvoriť
RNDr. Katarína Bimbová PhD. PLC-PKC signaling pathway is significantly enhanced by endurance training and participates in neuroplasticity after spinal cord injury Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv glykofenolík na moduláciu účinkov doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293 Otvoriť Otvoriť
Bc. Anton Bujňák Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti Otvoriť Otvoriť
Mgr. Stanislava Bukatová Neuropeptidmi vyvolané zmeny v zastúpení neuronálnych buniek u autistického modelu myší Otvoriť Otvoriť
Mgr. Erika Csekes Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Csölleiová Štrukturálna analýza angucyklín-podobného antibiotika auricín z S. lavendulae subsp. Lavendulae CCM 3239 s vysokou similaritou ku grizeuzínom Otvoriť Otvoriť
Bc. Klára Cverenkárová Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Dallemule L1 syndróm - stručný prehľad, kazuistika Otvoriť Otvoriť
Ing. Simona Dudásová Vplyv markeru T878C génu SCD na produkčné ukazovatele holštajnského plemena Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Fečíková Analýza hypoxiou-regulovaného proteínu CA IX v adenokarcinóme pľúc Otvoriť Otvoriť
Mgr. Eduard Gondáš Metabolomická analýza vplyvu onkometabolitov na bazálny metabolizmus ľudských neuroblastómových buniek Otvoriť Otvoriť
Mgr. Tatiana Havrilová Dostupné molekulárne metódy použiteľné v rámci surveillance kmeňov Clostridioides difficile na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Mgr. Klaudia Holečková Zárodočné mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 u pacientov s karcinómom prostaty Otvoriť Otvoriť
RNDr. Petra Hradická Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu Otvoriť Otvoriť
Bc. Marcel Hubinský Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia) Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marta Husseinová Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom? Otvoriť Otvoriť
Mgr. Mária Janubová Vplyv omega-3 mastných kyselín na stresom indukovanú senescenciu Otvoriť Otvoriť
MUDr. Tomáš Jasenovec Vzťah medzi parametrami erytrocytov a závažnosťou klinických prejavov autizmu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miriama Juhosová Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Kalinková PhD. Expression profiles of tumour-suppressor miRNAs in endometrial cancer patients Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Kaločayová PhD. Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana Otvoriť Otvoriť
Ms Sonam Kapoor Mgr The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult Otvoriť Otvoriť
Bc. Dominika Kochanová Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách Otvoriť Otvoriť
Mgr. Eva Kocianová Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Koklesová Protinádorové účinky Thymus vulgaris, Cinnamomum zeylanicum a Rhus coriaria v 4T1 modeli mamárneho karcinómu in vivo Otvoriť Otvoriť
Mgr. Denisa Koleničová Funkčná charakterizácia astrocytov v priebehu starnutia Otvoriť Otvoriť
Bc. Gabriela Krasňanská Produkcia peptidoglykán-hydroláz fágov infikujúcich Pseudomonas aeruginosa Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Kubašová Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20 Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Kubová Vplyv arzénu na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav) Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alena Líšková Chemopreventívne účinky Cinnamomum zeylanicum L. v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo Otvoriť Otvoriť
MVDr. Terézia Lysíková Modifikácie proteínov mitochondrií ako potencionálne biomarkery ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Otvoriť Otvoriť
Tomáš Maľarik Sysle v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Micháliková Metabolic syndrome leading to type 2 diabetes mellitus in hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martina Morová Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho Otvoriť Otvoriť
RNDr. Terézia Okajčeková Mesenchymal stem cells and fibroblasts: two sides of the same coin? Otvoriť Otvoriť
MVDr. Janka Pálešová Testovanie citlivosti primárnej bunkovej línie DFSC na statíny Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lívia Petrisková Esenciálny lipid, ktorý môže zabíjať Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Pidíková Denný profil expresie komponentov biogenézy miRNA Dicer, Drosha a DGCR8 v SCN, srdci a pečeni samcov potkana Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Michaela Piešová Prenatal hypoxia affected postnatal development and brain neurotransmitter levels of the rat offspring Otvoriť Otvoriť
Ing. Barbora Puzderová Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách Otvoriť Otvoriť
Mgr. Vibhuti Rambani Genetic causes of rare diseases with emphasis on metabolic disordersassociated with primary mitochondiopathies Otvoriť Otvoriť
Lenka Rečičárová Hepatozoonóza u importovaných hadov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Anna Sadloňová Účinok oxytocínu na expresiu synaptických adhéznych molekúl a markerov excitačných a inhibičných synapsií v modeli autizmu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Marek Samec Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka Otvoriť Otvoriť
RNDr. Vincent Sedlák PhD. Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Sabína Strapcová CA IX and Inflammatory Cytokines in Pancreatic Cancer – a functional cross-talk Otvoriť Otvoriť
Mgr. Matúš Sýkora Remodelácia medzibunkovej hmoty a komunikácie v srdci potkana po experimentálne vyvolanom objemovom preťažení srdca Otvoriť Otvoriť
RNDr Barbara Szeiffová Bačová PhD Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie Otvoriť Otvoriť
Bc Barbora Tesáková Vplyv potravovej odmeny na expresiu hodinových génov a korešpondujúcich miRNA v prefrontálnom kortexe potkana Otvoriť Otvoriť
Mgr. Terézia Valkovičová Reprogramming and differentiation of induced Pluripotent Stem Cells into pancreatic β-cells for diabetes research Otvoriť Otvoriť
Miroslava Vargová Antiparazitárny účinok enterocín-produkujúcich baktérií na infekciu Trichinella Spiralis Otvoriť Otvoriť
Ing. Hedviga Vašková Genetické faktory determinujúce vznik dyslipidémií Otvoriť Otvoriť
Bc. Katarína Vigašová Kinetika DNA opravných fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením v lymfocytoch pacientiek s rakovinou prsníka Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Vozáriková Efekt expresie onkogénnych variantov izocitrátdehydrogenázy v kvasinkách Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu Otvoriť Otvoriť

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MUDr. Pavol Ďurina Deficit pantotenát kinázy u Slovenských pacientov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Gécová Vrodená fibrinogenémia a dysfibrinogenémia Otvoriť Otvoriť
Veronika Janošcová Identifikácia klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike Otvoriť Otvoriť
Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka Otvoriť Otvoriť
Lenka Rečičárová Panoftalmitída u veľhada kráľovského Otvoriť Otvoriť
MUDr. Terézia Sedlačková Laboratórne vyšetrovacie metódy synoviálnej tekutiny Otvoriť Otvoriť
Bc. Karin Vančíková Volumetrická analýza chrupavky pacientov po parciálnej meniskektómii pri odpovedi na mechanické zaťaženie Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Artikulárny exsudát v periartroskopickom období Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jozef Vojtaššák ml. PhD. MPH. Implementácia sonografie do ortopedickej praxe Otvoriť Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Marietta Hakarová Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marietta Hakarová Prístrojovo riadené výkonné techniky pre imobilizáciu celobunkových biokatalyzátorov Otvoriť Otvoriť
Ing. Khalid Nayab Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana) Otvoriť Otvoriť
Ing. Zoltán Polozsányi Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité Otvoriť Otvoriť
M.Sc. Justyna Płoska Chemical and physicochemical mutagenization as a factor determinating the phenotype changes of selected biochemical features of Komagataeibacter xylinus bacteria Otvoriť Otvoriť
Ing. Petra Šipošová Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov Otvoriť Otvoriť
Ing. Blanka Tobolková PhD. Diferenciace rostlinných nápojů na základě barevných charakteristik Otvoriť Otvoriť
Ing. Blanka Tobolková PhD. Potemník moučný (Tenebrio molitor) – alternativní zdroj živin? Otvoriť Otvoriť

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr Alica Bagosová Simultánne stanovenie a monitoring metabolizmu tyrozínu a tryptofánu v moči pomocou HPLC Otvoriť Otvoriť
Ing. Anna Blšáková Príprava nanoštruktúrovaných glykánových povrchov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Daniela Džubinská Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra Otvoriť Otvoriť
RNDr. Veronika Gajdošová Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Galbavá Analýza včelieho vosku pomocou HTGC-FID Otvoriť Otvoriť
Mgr. Radka Gorejová Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Monika Hudáčová Inhibícia topoizomeráz I/II a spektrálna charakteristika interakcie ľudského krvného albumínu s novými 4-substituovanými akridín-benzohydrazidovými derivátmi Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Ilavská Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Kianičková Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou Otvoriť Otvoriť
Bc. Nikola Kurucová Vývoj automatizovanej metódy na stanovenie vysokej koncentrácie cypermetrínu pomocou spojení SPME a GC-MS/MS Otvoriť Otvoriť
Annamária Liptáková Štúdium biomarkerov v moči s diagnostikovaným nádorovým ochorením Otvoriť Otvoriť
RNDr.Mgr Nicholas Martinka Elektrochemiluminiscencia v stanovení protilátok SARS-CoV-2 Otvoriť Otvoriť
Nikoleta Mateszová Metabolomická profilácia ochorenia dna Otvoriť Otvoriť
Ing. Katarína Nemčeková UV-induced and silver nanoparticles-mediated formation of reactive oxygen species and interactions with guanosine monophosphate and dsDNA Otvoriť Otvoriť
Ing Ľuboš Nižnanský PhD Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave Otvoriť Otvoriť
Nikola Nociarová Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči Otvoriť Otvoriť
Zuzana Pakanová The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra Otvoriť Otvoriť
Ing. Filip Pančík MALDI TOF analysis of carrageenans from Furcellaria lumbricalis Otvoriť Otvoriť
Ing. Lucia Pažitná Analýza glykánov rekombinantných IgA microarray metódou založenou na lektínoch a technikou MALDI-MS Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivan Piovarči Gold nanoparticles-enhanced biosensors for study of protease activity Otvoriť Otvoriť
Ing. Miriama Šimunková Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?! Otvoriť Otvoriť
RNDr. Ivana Šišoláková PhD. Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami Otvoriť Otvoriť
Simona Žilková Biochemický profil moču pri karcinóme mliečnej žľazy Otvoriť Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Róbert Balogh Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD. Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc Otvoriť Otvoriť
Ing. Lívia Dikošová Synthesis of hydroxylated pyrrolidine and pyrrolizidine compounds from isoxazolidine diols Otvoriť Otvoriť
Ing. Lukáš Ďurina Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov Otvoriť Otvoriť
Marianna Ganderáková Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Hricovíniová Screening the protective and antioxidant potential of C-2, N-3 ring-substituted quinazolinones Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Štefan Husár PhD. Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu Otvoriť Otvoriť
Bc. Timotej Jankech Extrakcia alicínu a jeho použitie ako prírodného antibiotika na meticilín rezistentné kmene S. aureus Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Kalník Synthesis of new bioactive mannostatin A analogues Otvoriť Otvoriť
MVDr. Simona Koleničová Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Komáromyová Porovnanie antihelmintickej účinnosti rastlinných extraktov slezu (Malva sylvestris L.) a paliny (Artemisia absinthium L.) in vivo vs. in vitro Otvoriť Otvoriť
MUDr. Viera Nemčeková MPH Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou Otvoriť Otvoriť
Natália Ondusková Chrípka a očkovanie proti chrípke Otvoriť Otvoriť
Adriana Podolcová Syntéza a protinádorová aktivita hybridných chalkónov indolu a 2-fluórfenylu Otvoriť Otvoriť
Bc. Karin Preinerová Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti Otvoriť Otvoriť
Ing. Radka Štadániová Synthesis of new isoxazolidin-5-ones using KaMC reaction – useful method for preparing isoxazolidinyl 1,2,3-triazoles Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Valáriková PhD Anti-Staphylococcal activity of quaternized mannan from the yeast Candida albicans Otvoriť Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Simona Bellová Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lucia Cahojova Identification and Monitoring of Forest Habitats in Changing Environment in Area Čierny Balog, Central Slovakia by Satellite Images Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Czocherová Geographic variation in simple song of River Warbler (Locustella fluviatilis): Does the song differ consistently among populations? Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bence Farkas Bioextrakcia arzénu imobilizovaného v oxidoch mangánu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Adela Hamerníková Fytocenologická a ekologická charakteristika borovicových lesov Borskej nížiny Otvoriť Otvoriť
Bc. Vladimíra Hudáčková Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku Otvoriť Otvoriť
Ing. Hana Hudokova Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Silvia Ihnačáková Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Tatiana Kviatková Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Matulová Porovnanie sorpcie dominantných špécií selénu na syntetický goethit Otvoriť Otvoriť
MVDr. Kristína Mravcová Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Soňa Nuhlíčková PhD. Current distribution, microhabitat requirements and vulnerability of the Keeled Plump Bush-cricket (Isophya costata) at the north-western periphery of its range Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zuzana Šramková PhD. Characterization and elimination of microbiota in effluent wastewater from domestic wastewater treatment plant Otvoriť Otvoriť

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Juraj Jacko Efekt delécie génu PDR16 na membránovú fluiditu kvasiniek Candida albicans Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Janáčová Assessment of risk of post-irradiation edema and progression of benign meningioma after single-fraction LINAC-based stereotactic radiosurgery Otvoriť Otvoriť
Adam Kerdík Štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy a plynných produktov plazmy na povrchové vlastnosti sóje Otvoriť Otvoriť
Dominik Michálek A fluorescence based turn OFF – ON detection of cancer Otvoriť Otvoriť
Bc. Veronika Oravczová Využitie aptamérov na detekciu baktérií Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Sersenová Účinok plazmou aktivovaných kvapalín na ľudské rakovinové a normálne kožné bunky Otvoriť Otvoriť
Bc. Cyril Slabý Vývoj elektrochemických biosenzorov na báze redoxne značených aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení Otvoriť Otvoriť
Mgr. Sandro Spagnolo Characterization of casein multilayer films and detection of trypsin by acoustic transducer Otvoriť Otvoriť
Barbora Spodniaková M.Sc. Effects of sarsasapogenin derivatives on amyloid fibrils and cell viability Otvoriť Otvoriť
Veronika Subjakova Dendrimers loaded into liposomes as a new dual drug delivery system for cancer treatment Otvoriť Otvoriť
Mgr. Šimon Šutý Study of the selective effect of FITC-CRD13 dendrimer locked in liposomes on the viability of adhesive breast and colon cancer cell lines in comparison with the normal human fibroblasts Otvoriť Otvoriť

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Ľuboš Ambro PhD. Dynamika črevného mikrobiómu zdravého človeka počas deviatich mesiacov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Eva Barbušinová PhD. Molekulárna detekcia pôvodcov onchocerkózy u jeleňov lesných (Capreolus capreolus) Otvoriť Otvoriť
Kristína Bašistová Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku a vo Svete Otvoriť Otvoriť
Viktória Čákyová Biodegradovateľné materiály v medicíne: štúdium adsorpcie proteínov na povrch práškového zinku Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Capková Sulphur/Carbon Cathodes for Lithium-Sulphur Batteries Otvoriť Otvoriť
Frederika Chovancová Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO Otvoriť Otvoriť
Bc Rastislav Dorčák Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility Otvoriť Otvoriť
Ing. Anna Giertlová Realizácia oficiálnej rozvojovej pomoci v oblasti potravinových databáz v Albánsku a Kirgizsku Otvoriť Otvoriť
Alžbeta Glovaťáková Využitie konopy siatej pre zdravie človeka Otvoriť Otvoriť
Mgr. Zuzana Gogaľová PhD. Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie Otvoriť Otvoriť
Bc. Zuzana Gregušková Development of the potential alternative for synthetic exfoliating particles in the skin cosmetics based on biodegradable polymer poly(3-hydroxybutyrate) Otvoriť Otvoriť
Mgr. Mária Hečková Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER Otvoriť Otvoriť
Bc. Miriama Huťanová Mikrobiologická kontaminácia pracovného prostredia Otvoriť Otvoriť
Bc. Táňa Jobbágyová Citlivosť Pseudomonas aeruginosa ako pôvodcu nozokomiálnych nákaz na vybrané esenciálne oleje Otvoriť Otvoriť
MVDr Jana Kačírová Detekcia Streptococcus mutans vo vzorkách zubných biofilmov Otvoriť Otvoriť
MVDr Jana Kačírová Štúdium orálnych kultivovateľných bakteriálnych populácií u šteniat Otvoriť Otvoriť
Natália Koldová Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela Otvoriť Otvoriť
Ing. Tatijana Kotuš The effect of water turbidity on water temperature in the stream Otvoriť Otvoriť
Mgr. René Link Štúdium črevného mikrobiómu pacientov s ulceróznou kolitídou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Viktória Lukáčová Spokojnosť pacientov ako indikátor hodnotenia kvality v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike Otvoriť Otvoriť
MVDr. Kristína Mravcová Prevalencia intestinálnych parazitárnych infekcií detí predškolského a školského veku Otvoriť Otvoriť
MVDr. Kristína Mravcová Prevalencia črevných parazitov psov z útulkov v Košickom kraji Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lukáš Pašteka Charakterizácia zmien mikroštruktúry povrchu Fe-Cr-Ni ocele vplyvom chemického a mechanického opracovania Otvoriť Otvoriť
Bc. Martina Petráková Vplyv polymérneho povlaku na degradáciu biomateriálov na báze železa Otvoriť Otvoriť
RNDr. Silvia Porubčanová Baktericídne pôsobenie kombinácií esenciálnych olejov na Staphylococcus aureus Otvoriť Otvoriť
Viktória Rišková Prehľad klinických príznakov u pacientov s COVID-19 Otvoriť Otvoriť
MUDr. Terézia Sedlačková Význam hladiny vitamínu D po operačných výkonoch Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alžbeta Šujanová Druhové zastúpenie krvných parazitov radu Haemosporida u vtákov Otvoriť Otvoriť
Bc. Monika Šuranová Antibakteriálny účinok dezinfekčných mydiel s esenciálnymi olejmi Otvoriť Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner
Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ