INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Semisynantropné druhy netopierov - biológia, ochrana a verejnozdravotné aspekty

Ľuboš Korytár 1 Eva Holotová 1 Terézia Pošiváková 1

1Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach/ Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Košice, Slovenská republika
korytar.uvm@gmail.com

Práca sumarizuje dôležité poznatky o synantropných druhoch netopierov vyskytujúcich sa v urbanizovanej krajine. Rad Chiroptera sa vyznačuje širokou škálou morfologických, ekologických a behaviorálnych charakteristík. Jednotlivé populácie vykazujú vysokú mieru genetickej premenlivosti. Vďaka tomu sú netopiere vhodnými rezervoárovými druhmi pre stále narastajúci počet pôvodcov infekčných chorôb. Netopiere sú veľmi dôležitou súčasťou zdravého ekosystému. Zohrávajú rolu predátora aj koristi, regulátora populácií hmyzu. Uplatňujú sa tiež v rámci kolobehu organických a anorganických látok v prírode. Vďaka svojim špecializáciám a osobitej biológii života sú netopiere zároveň skupinou živočíchov veľmi citlivou na negatívne zmeny vo svojom životnom prostredí. Netopiere v súčasnosti čelia nebezpečenstvám vo forme degradácie biotopov, necitlivého hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, chemizácie, priameho usmrcovania, rekonštrukcií budov a sakrálnych stavieb s prítomnými materskými alebo zimnými kolóniami.

Práca vznikla v rámci realizácie projektu KEGA č. 003UVLF-4/2016.