INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy

Mária Pecháčová 1 Ivan Malík 1 Jana Čurillová 1 Jozef Čižmárik 1

1Katedra farmaceutickej chémie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
pechacova10@uniba.sk

Príspevok je orientovaný na chemometrickú štatistickú analýzu vzťahov medzi chemickou štruktúrou 4-(2-{[(2-alkoxyfenyl)karbamoyl]oxy}etyl)pyrolidín-4-ium-chloridov (alkoxy = metoxy až decyloxy) a ich in vitro aktivitou proti kmeňom Mycobacterium spp.. Vstupnými premennými sú hodnoty definujúce vlastnosti: (i) lipohydrofilné – hodnoty logaritmu rozdeľovacieho koeficientu stanoveného metódou vytrepávania v rozdeľovacej sústave oktán-1-ol/tlmivý fosforečnanový roztok (log Pexp); (ii) acidobázické – hodnoty disociačnej konštanty stanovenej potenciometrickou titráciou (pKa). Hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie analyzovaných 2-alkoxyderivátov, ktoré boli stanovené in vitro po 14- a 21-dňovej kultivácii pre Mycobacterium tuberculosis CNCTC My 331/88 (identický s kmeňom H37Rv a ATCC 2794), M. kansasii CNCTC My 235/80 (identický s kmeňom ATCC 12478), M. kansasii My 6509/96 (klinický izolát) a M. avium CNCTC My 330/80 (identický s ATCC 25291), boli najskôr transformované na parametre (iii) log (1/MIC [mol/l]). Nárast lipofility zlúčenín v hodnotenom súbore priamoúmerne koreloval s aktivitou in vitro proti kmeňom M. kansasii sp. Acidobázické vlastnosti boli menej významné vo vzťahu k antimykobakteriálnemu pôsobeniu.

Kľúčové slová: Chemometrická štatistická analýza, Mycobacterium sp., deriváty kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej

Táto práca bola podporená Grantom Univerzity Komenského č. UK/77/2021.