INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom

Lívia Petrisková 1 Martin Valachovič 1

1Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 840 05, Bratislava, Slovenská republika
livia.petriskova@savba.sk

Kvasinky, ako mikroorganizmy rastúce na živočíšnych a rastlinných substrátoch, sú periodicky vystavované prostrediu s obmedzeným množstvom kyslíka – hypoxii. Keďže niektoré bunkové procesy sú na kyslíku závislé, kvasinky si vyvinuli rôzne adaptačné mechanizmy ako hypoxický stres kompenzovať. Jedným z takýchto mechanizmov je schopnosť importovať esenciálny membránový lipid – sterol, ktorého biosyntéza je v podmienkach bez kyslíka inhibovaná, alebo nemožná. Kvasinky dokážu utilizovať rôzne steroly pričom ich osud v bunke pravdepodobne závisí od ich štruktúry. Niektoré štruktúry ako napríklad cholesterol sú esterifikované a uložené v lipidových partikulách, na rozdiel od exogénne prijatého ergosterolu, ktorý je esterifikovaný len vo veľmi malej miere [1]. V kvasinkách  katalyzujú tvorbu steryl esterov proteíny Are1p a Are2p [2]. Tieto enzýmy majú rôznu aktivitu v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach [3]. Naša hypotéza je, že miera esterifikácie môže slúžiť ako marker kompatibility prijatých sterolov. Viac esterifikované steroly ako napríklad cholesterol sú uložené do lipidových partikúl, zatiaľ čo natívny ergosterol nie je esterifikovaný, ale je inkorporovaný do membrán [1].

Cieľom nášho experimentu bolo zistiť špecificitu esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p voči rôznym sterolom v anaerobióze. Využili sme kvasinkový kmeň Saccharomyces cerevisiae, ktorý má deléciu vo všetkých štyroch esterifikačných enzýmoch (∆are1∆are2∆lro1∆dga1; LD-less mutant, niekde tiež nazývaný QM mutant) a nesie plazmid s nadexprimovaným Are1p alebo Are2p a ako kontrolu štandardný kmeň (WT) a QM bez prítomnosti plazmidov. Tieto kmene sme anaeróbne kultivovali 24 hodín v médiách suplementovaných rôznymi sterolomi a následne sme analyzovali neutrálne lipidy pomocou TLC.

V prípade kmeňov s nadexprimovanými esterifikačnými enzýmami Are1p alebo Are2p sme nezaznamenali veľké rozdiely navzájom a ani v porovnaní s kontrolou, bunkami štandardého kmeňa. Oba kmene rástli na všetkých steroloch a vo vyššej miere esterifikovali cholesterol a sitosterol, čo naznačuje, že enzýmy Are1p a Are2p majú podobnú substrátovú preferenciu pre externe prijaté molekuly sterolov v anaerobióze. Prekvapivo ani nadexpresia aeróbnej verzie esterifikačného enzýmu Are2p nezabezpečila esterifikáciu externe prijatého ergosterolu v anaerobióze.

Práca vznikla s finančnou podporou grantu VEGA 2/0106/20.
[1] Valachovic M., Hronska L., Hapala I. (2001) FEMS Microbiol. Lett. 197(1), p. 41-45.
[2] Yang H., Bard M., Bruner D. A., et al. (1996) Science 272(5266), p. 1353-1356.
[3] Valachovic M, Klobucnikova V., Griac P., et al. (2002) FEMS Microb. Lett. 206(1), p. 121-125.