INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov

Martin Russin 1 Erika Samoľová 2 Miroslava Litecká 3 Ivan Potočňák 1

1Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice, Slovenská republika
2Fyzikálny ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha, Česká republika
3Ústav anorganickej chémie AV ČR, Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Řež, Česká republika
martin.russin@student.upjs.sk

Vysokospinové Ni(II) komplexy patria medzi zaujímavé zlúčeniny z hľadiska ich potenciálnej aplikácie ako nový typ magnetických materiálov. Vo všeobecnosti môžu viacjadrové Ni(II) komplexy s vnútornou kubickou jednotkou Ni4O4 vykazovať feromagnetické alebo antiferomagnetické interakcie medzi atómami Ni(II) a zároveň pomalú magnetickú relaxáciu charakteristickú pre jednomolekulové magnety (SMM) [1].

V tejto práci je opísaná príprava troch nových viacjadrových Ni(II) komplexných zlúčenín obsahujúcich molekuly ligandov HClQ (5-chlór-8-hydroxychinolín) alebo HBrQ (7-bróm-8-hydroxychinolín) nasledujúceho zloženia [Ni2(BrQ)3(HBrQ)3]ClO4 (1), NH2(CH3)2[Ni2(µ-Cl)2(BrQ)3(DMF)(H2O)]·DMF (2) a [Ni4(ClQ)6Cl2(H2O)2]·2DMF (3). Dané komplexné zlúčeniny boli študované infračervenou spektroskopiou, CHN elementárnou analýzou a monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou.

Pomocou infračervenej spektroskopie sme v nameraných spektrách látok 13 identifikovali jednotlivé charakteristické vibrácie, ktoré nám potvrdili prítomnosť ako koordinovaných molekúl ligandov ClQ alebo BrQ, tak aj chloristanového aniónu v látke 1 a molekúl rozpúšťadiel vody a dimetylformamidu v látkach 23.

Štruktúrna analýza nám odhalila odlišný spôsob premostenia centrálnych atómov niklu v štruktúrach týchto viacjadrových komplexných zlúčenín. K premosteniu atómov niklu dochádza prostredníctvom atómu vodíka prepájajúceho protiľahlé atómy kyslíka v molekulách HBrQ (1), pomocou dvoch atómov chlóru (2) a prostredníctvom šiestich atómov kyslíka ligandov ClQ, pričom štyri atómy kyslíka premosťujú dva atómy niklu a dva atómy kyslíka až tri atómy niklu (3). Vďaka tomu sú komplexy 12 dvojjadrové, zatiaľ čo komplex 3 vytvára štvorjadrový útvar. Zároveň môžeme v prípade týchto látok pozorovať ich stabilizáciu prostredníctvom medzimolekulových interakcií, ako sú vodíkové väzby (1 - 3) a π–π interakcie (3).

Táto práca vznikla za podpory projektov VEGA 1/0148/19 a VVGS-PF-2021-1769.
[1] GUSEV, A. N., et al.: A new series of Schiff base Ni(II)4 cubanes: Evaluation of magnetic coupling via carboxylate bridges, Polyhedron, 196 (2021) 115017.