INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení

Adriana Adamičková 1 Andrea Gažová 2 Matúš Adamička 3 Simona Valášková 4 Nikola Chomaničová 4 Nikoleta Hulajová 5 Ján Kyselovič 1

1Jednotka klinického výskumu. V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
2Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
3Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
4Katedra farmakológie a toxikológie. Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovensko
5IV. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
adamickova.adriana@gmail.com

Bunková terapia odkrýva nové spektrum terapeutických možnosti liečby závažných civilizačných ochorení, k akým patria myokardiálna ischémia, chronické srdcové zlyhávanie, diabetes mellitus či kritická končatinová ischémia. Rozhodujúcu úlohu v skupine buniek s regeneračným potenciálom zohrávajú mezenchýmové kmeňové bunky (MSC), ktoré okrem schopnosti diferenciácie na široké spektrum bunkových typov sú charakteristické aj protizápalovými a imunomodulačnými vlastnosťami. Jedným z účinkov MSC buniek je uvoľňovanie cytoprotektívnych molekúl, akými sú inzulínu podobné rastové faktory (IGF-1 a IGF-2), ktoré pôsobia antiapopticky a zapájajú sa do procesu mobilizácie progenitorových buniek. Veľmi často používané liečivá v prevencii ochorení kardiovaskulárneho systému sú statíny, ktoré sú charakteristické svojím hypolipidemickým pôsobením, avšak okrem neho sa vyznačujú aj veľkým množstvom pleiotropných účinkov.

V predkladanej práci sme sa zamerali na objasnenie molekulárneho mechanizmu in vitro pôsobenia atorvastatínu na populáciu mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene pacientov s kritickou končatinovou ischémiou s cieľom preskúmania zmien ich auto a parakrinných vlastností. Preukázali sme komplexné ovplyvnenie IGF-1 a IGF-2 systému atorvastatínom, signifikantnú redukciu relatívnej expresie pre IGF-1 (p<0,0001) a signifikantne zvýšenú relatívnu expresiu IGF-2 (p<0,001). Zároveň sa nami sledovaná expresia pre receptor IGF1 nezmenila.

Predpokladáme, že statíny zasahujú do aktivácie viacerých signálnych dráh v humánnych mezenchýmových kmeňových bunkách a sú potrebné ďalšie analýzy, ktoré by pomohli preskúmať ich účinky.

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.