INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov

Simona Valášková 1 Andrea Gažová 2 Adriana Adamičková 3 Nikoleta Hulajová 4 Nikola Chomaničová 1 Ján Kyselovič 3

1Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovensko
2Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
3Jednotka klinického výskumu, V. interná klinika Lekárska fakulta UK a UNB Bratislava, Slovensko
4IV. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
simona.valaskova3@gmail.com

Medzinárodná klasifikácia chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2016 uznala sarkopéniu ako ochorenie definované stratou funkcie kostrového svalstva a svalovej hmoty. Uznanie sarkopénie, ako choroby, viedlo k veľkému úsiliu nastaviť osvedčené postupy pri jej skríningu, diagnostike a liečbe. V dôsledku toho, že sarkopénia je častou komorbiditou alebo komplikáciou iných ochorení, sme sa v našej práci zamerali na analýzu vzťahu svalovej výkonnosti podľa SPPB (Short physical performance battery) skóre a kľúčových biochemických a molekulárnych markerov pacientov dispenzarizovaných na našom internom oddelení.

V našej práci sme sa zacielili na zmenu relatívnej expresie vybraných miRNA špecifických pre svalové tkanivá (miRNA-1, miRNA-133a, miRNA-133b, miRNA-206, miRNA-499, miRNA-208b, miRNA-29a a miRNA-29b) v krvnej plazme pacientov, rozdelených podľa SPPB na tri skupiny. U pacientov s nízkym svalovým výkonom (nižšie SPPB) skóre súviselo so stúpajúcim vekom a zníženou eGF (predpokladaná glomerulárna filtrácia).

Vo výsledkoch boli porovnávané tri skupiny pacientov podľa SPPB – SPPB ≤ 6 (nízky svalový výkon, SPPB 7-9 (stredný svalový výkon) a SPPB > 9 (vysoký svalový výkon), vzhľadom na zmeny biochemických parametrov (BMI, glukóza, bilirubín, kreatinín, urea, hemoglobín, CRP, vitamín D) a relatívnej expresie mikroRNA.

Ani v jednej sledovanej skupine pacientov sme nepozorovali signifikantné zmeny štandardne používaných biochemických parametrov. Relatívna expresia mikroRNA-1 signifikantne stúpa so zhoršujúcim sa svalovým výkonom. V skupine SPPB ≤ 6 o 5% a v skupine SPPB 6-9 signifikantne 12 % v porovnaní so skupinou SPPB > 9. MiRNA-499 sme zaznamenali nesignifikantné zvýšenie relatívnej expresie u SBBP ≤ 6  o 16% v porovnaní s SBBP > 9. Expresia mikroRNA 133a, 133b, 29a a 29b sa medzi jednotlivými skupinami pacientov nemení. Podobne aj mikroRNA208b a 206 svoju expresiu nemenili.

Vzhľadom na zložitosť diagnostiky sarkopénie z pohľadu štandardných biochemických parametrov tieto výsledky naznačujú, že vybrané mikroRNA (miRNA-1, miRNA-499) by mohli byť potenciálne markery závažnosti svalovej dysfunkcie.

APVV-18-0103, ​APVV-14-0416.