jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe


Go to the discussion

Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe

Alexandra Piteľová 1 Ivana Mišová 1 Jaroslav Budiš 2,3,4 Juraj Gazdarica 3,4,5 Tatiana Sedláčková 2,3 Tomáš Szemes 2,3,4,5 Silvia Bágeľová Poláková 1

1Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Bratislava, Slovenská republika
2Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
3Geneton Ltd., Bratislava, Slovenská republika
4Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovenská republika
5Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
alexandra.pitelova@savba.sk

Súčasne prebiehajúce projekty súvisiace s novoobjaveným proteínom Dbl2 v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe, sú zamerané najmä na objasnenie jeho funkcie. Z predchádzajúcich experimentov je známe, že Dbl2 sa podieľa najmä̈ na správnom priebehu mitózy, meiózy a lokalizácii helikázy Fbh1, ktorá je dôležitá v procese homologickej rekombinácie, kde odstraňuje proteín Rad51 z Rad51-ssDNA filamentu [1]. V priebehu analýzy proteín-proteínových interakcií prostredníctvom kvasinkového dvojhybridného systému bol v prípade Dbl2 pozorovaný zaujímavý jav, a to, že fúzia génu dbl2 a GAL4 DNA-viažucej domény spúšťa expresiu reportérového génu. Tento objav naznačoval funkciu proteínu Dbl2 v génovej expresii. 

V bunkách S. pombe je represia génovej expresie zabezpečovaná viacerými spôsobmi. Naším hlavným cieľom v tejto práci bude zapojiť proteín Dbl2 do jednej z  dráh vedúcich k utlmovaniu génovej expresie a priniesť nové informácie o mechanizme, akým sa môže proteín homologickej rekombinácie podieľať aj na systematickej regulácii génovej expresie.

Výsledky našich experimentov ukázali, že delécia génu dbl2 je v bunkách S. pombe sprevádzaná zmenou v expresii mnohých lokusov. Expresia väčšiny týchto lokusov je súčasne regulovaná aj proteínom Hip1, ktorý je jednou z podjednotiek histón šaperónového komplexu HIRA. V neprítomnosti funkčného variantu proteínu Hip1 dochádza k narušeniu normálnej hladiny expresie centromerických oblastí [2], pričom súčasná delécia génov dbl2 hip1 dokáže prinavrátiť normálny stav, čo naznačuje ich opozitnú funkciu v procese génovej represie. Navyše sme ukázali, že delécia génu dbl2 ovplyvňuje stabilitu -2, -1 a +1 nukleozómu v okolí začiatkov transkripcie, čo naznačuje zapojenie proteínu Dbl2 v procese destabilizácie nukleozómov a celkovej zmeny architektúry chromatínu v bunkách S. pombe.

Práca vznikla s finančnou podporou grantov APVV-18-0219 a VEGA 2/0034/19.
[1] Polakova S., Molnarova L., Hyppa R., et al. (2016) PLoS Genet. 12(6): e1006102.
[2] Yamane K., Mizuguchi T., Cui B., et. al. (2011) Mol. Cell 41(1), p. 56–66.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Tereza Golias
Moderator
frekvencia pozicie nukleozomu 13.05.2021 21:31
Dobry den,
kedze sa vobec neorientujem vo Vasej teme a metodike, mohli by ste mi, prosim, v skratke vysvetlit grafy C a D? Mam pocit, ze osi X rozumiem, ale ako sa meria ta frekvencia pozicie nukleozo...
Show all comments
Re: frekvencia pozicie nukleozomu 14.05.2021 09:04
Zdravim,
rada vysvetlim. My vzdy pracujeme s populaciou asynchronnych buniek, tzn. s populaciou rôzne starych buniek a buniek v rôznych fazach bunkoveho cyklu. Nukleozomy su struktury, ktore dynamic...
Show all comments
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer