jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov


Go to the discussion

Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov

Márk Híveš 1 Jana Jurečeková 1 Klaudia Híveš Holečková 1 Monika Kmeťová Sivoňová 1

1Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
mark.hives94@gmail.com

Karcinóm prostaty je celosvetovým problémom a hlavnou príčinou morbidity a mortality mužskej populácie. Na Slovensku patrí medzi najčastejšie diagnostikované nádorové ochorenia u mužov. Rizikové faktory zahŕňajú činitele endogénného aj exogénneho prostredia. V patogenéze karcinómu prostaty hrá významnú úlohu bunkový cyklus, ktorého regulácia závisí od rady proteínov, vrátane cyklínov. Z rodiny cyklínov zohráva cyklín E (CCNE1) dôležitú úlohu pri regulácii transkripčného faktora E2F prostredníctvom interakcie s cyklín-dependentnými kinázami a v bunkovom cykle pri prechode z G1 do S fázy. Zmenená expresia cyklínu E má za následok vznik rezistentných nádorových buniek.

Cieľom našej štúdie bolo zistiť asociáciu medzi CCNE1 I/D (rs72010703  4-bp I/D) variantom a rizikom vzniku KP, ako aj jeho vzťah s hodnotami sérového PSA a Gleasonovho skóre u pacientov s KP. Študovaná populácia zahŕňnala 400 mužov (200 pacientov, 200 zdravých jedincov), ktorí boli diagnostikovaní na Urologickej klinike JLF a UNM v Martine. U pacientov sme sledovali výskyt inzerčného, delečného a inzerčno-delečného variantu CCNE1.

Naše výsledky poukazujú na zvýšené riziko karcinómu prostaty u pacientov s prítomnosťou D variantu, najmä u pacientov s hodnotami sérového PSA ≥ 10 ng/ml a Gleasonovho skóre  ≥ 7. U pacientov s ID variantom a hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml sme pozorovali znížené riziko karcinómu prostaty.

Táto práca bola podporená projektmi: VEGA č. 1/0172/18, VEGA č. 1/0271/19 a GUK č.16/2021.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Comment first
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer