jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2

Discussion interaction
Overall design
Scientific work
Show all evaluations

Go to the discussion

Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2

Ivana Ištoková 1 Mária Konečná 1 Janka Poráčová 1 Vincent Sedlák 1

1Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 080 01, Prešov, Slovensko
ivka.istokova@gmail.com

Problematika práce: Diabetes mellitus predstavuje progresívnu metabolickú poruchu, ktorá je označovaná aj ako globálna epidémia, pretože postihuje viac ako 350 miliónov ľudí na celom svete. Predstavuje faktor prispievajúci k chorobnosti a úmrtnosti svetovej populácia [1]. Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) ako chronická hyperglykémia, vzniká dôsledkom nedostatočnej sekrécie inzulínu spôsobenou dysfunkciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu, v súvislosti s inzulínovou rezistenciou. T2DM vedie k vzniku rôznych chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne poruchy, závažné ochorenia očí a vážne ochorenia obličiek [2]. Väčšina diabetikov trpia istým stupňom obezity alebo majú výraznú nadhmotnosť, preto môžu mať zvýšené percento telesného tuku distribuované prevažne v brušnej oblasti, čo môže spôsobiť zvýšenie hladín rôznych biochemických parametrov [3].

Cieľ práce: Hlavným cieľom bolo vyhodnotenie biochemických parametrov v súbore diabetikov s T2DM a ich následne porovnanie s kontrolným súborom.

Metodika: Biochemická analýza bola realizovaná pomocou biochemického analyzátora Roche Diagnostic Cobas Integra 400 plus. Analyzovaných bolo 8 vybraných biochemických parametrov: celkový cholesterol, HDL, LDL, CHOL_HDL, HDL_LDL, glukóza, kyselina močová a kreatinín. Získané hodnoty z biochemickej analýzy boli vyhodnotené štatistickým programom Statictica v.12, kde parametrickým nepárovým t-testom pre závislé parametre, bol porovnaný súbor diabetikov (PA, n=30) s kontrolným súborom (KS, n=30). V nepárovom t-teste sa za štatisticky významné hodnoty považovali *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. Kde *p < 0,05 predstavuje najnižšiu hladinu významnosti a ***p < 0,001 poukazuje na najvyššiu štatistickú významnosť.

Výsledky: Porovnávaním konkrétnych biochemických parametrov medzi súborom probandov s diagnostikovaným T2DM a zdravými jedincami, boli zaznamenané vysoká hladiny štatistickej významnosti vo viacerých analyzovaných parametroch. Vysoká štatistická významnosť (***p < 0,001) sa potvrdila pri porovnaní priemerných hladín glukózy, pretože samotný T2DM je podmienený zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Signifikantný rozdiel a vysoká hladina významnosti (***p < 0,001) bola pozorovaná aj pri hladinách kyseliny močovej a v menšej miere aj pri hladinách kreatinínu. Zvýšené hladiny kyseliny močovej sú štandardným markerov pri diagnostike T2DM, pretože súvisí s patofyziologickými zmenami spôsobenými diabetom. Štatisticky významné boli aj hodnoty niektorých prvkov lipidového profilu ako celkový cholesterol, HDL, CHOL_HDL, HDL_LDL, ale pri hladinách LDL sa štatistická významnosť nepotvrdila.

Kľúčové slová: Diabetes mellitus typu 2. Biochemická analýza. Lipidový profil. Glukóza. 

[1] ZARCH, A. S. M. a kol. Molecular biomarkers in diabetes mellitus (DM). Medical journal of the Islamic Republic of Iran. 2020. 34: 28.
[2] DIEDISHEIM, M. a kol. Regulation of inflammation in diabetes: From genetics to epigenomics evidence. Molecular metabolism. 2020. 41: 101041.
[3] AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2019. Diabetes care. 2019. 42(1): 13–28.
 
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Comment first
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer