jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu


Go to the discussion

Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu

Marko Morávek 1 Lucia Slovinská 1 Tímea Špaková 1 Lívia Kolesár Fecskeová 1 Hedviga Košuthová 1 Alena Nagyová 2 Ján Rosocha 1

1Združená tkanivová banka, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
2Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
marko.moravek@student.upjs.sk

Mezenchýmové kmeňové bunky (MKB) sú stromálne bunky schopné sebaobnovy so schopnosťou diferencovať sa do viacerých bunkových línií (napr. tuk, chrupka, kosť). Dajú sa izolovať z rôznych typov tkanív ako sú kostná dreň, tukové tkanivo, plodový obal, pupočník, ale aj menštruačná krv [1]. O exozómoch ako o membránových časticiach vnútrobunkového pôvodu sa dlho predpokladalo, že sú iba odpadovými produktami metabolizmu buniek. Tieto extracelulárne vezikuly dosahujúce veľkosti približne 50-150 nm sú zodpovedné za medzibunkovú komunikáciu, signalizáciu a odstraňovanie rôznorodej škály nežiadúcich komponentov z bunky. Ich molekulárny obsah väčšinou kopíruje zloženie ich materskej bunky. Exozómy obsahujú a  zabezpečujú prenos rôznych proteínov, RNA (hlavne miRNA), lipidov a metabolitov [2].

V našej štúdii boli MKB izolované z chorionu enzymaticky a kultivované do tretej pasáže. Kondiciované médium z MKB bez prítomnosti séra (po dobu 24, resp. 48 hod.), sme zakoncentrovali veľkokapacitnou filtračnou aparatúrou. Exozómy sme následne izolovali precipitačnou metódou (Total Exosome Isolation Reagent, Invitrogen). Precipitácia je v porovnaní s ostatnými metódami na izoláciu exozómov (ultracentrifugácia, chromatografia na základe veľkosti častíc, imunomagnetická izolácia a i.) časovo nenáročná a efektívna metóda na získanie dostatočného množstva exozómov. Precipitáciou sme získali exozómy, ktoré sme následne charakterizovali a kvantifikovali pomocou prietokovej cytometrie a ELISA metódou.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vďaka Slovenskej grantovej agentúre VEGA 1/0229/20 a APVV-17-0118.
[1] Ding, D.C.; Shyu, W.C.; & Lin, S.Z. (2011). Mesenchymal Stem Cells. Cell Transplantation, 5-14.
[2] Patel, G.K.; Khan, M.A.; Zubair, H. et al. (2019). Comparative analysis of exosome isolation methods using culture supernatant for optimum yield, purity and downstream applications. Sci Rep 9, 5335.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Comment first
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer