jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie


Go to the discussion

3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie

Barbora Puzderová 1 Lucia Csáderová 1 Monika Baráthová 1

1Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská Republika
puzderovabarbora@gmail.com

Trojdimenzionálne bunkové modely lepšie zohľadňujú architektúru nádorového tkaniva a simulujú nádorové mikroprostredie s gradientmi pH, kyslíka, nutričných a odpadových látok. Vyvinuli a optimalizovali sme jednozložkové sféroidy tvorené bunkami kolorektálneho karcinómu HCT116, bunkami HCT116-P50 adaptovanými na propranolol a bunkami HCT116-5FU adaptovanými na vysokú koncentráciu chemoterapeutika 5-fluorouracil (5-FU). Pripravili sme aj dvojzložkový systém pozostávajúci z nádorových epitelových buniek HCT116 kokultivovaných s fibroblastami MRC5. Nakoľko pacienti s nádorovými ochoreniami často trpia rôznymi komorbiditami, z ktorých medzi najčastejšie patria kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sme sa zamerali na štúdium vplyvu betablokátora propranololu na nádorové bunky.  Hypoxiou indukovaný, nádorovo asociovaný proteín karbonická anhydráza IX (CAIX) zohráva dôležitú úlohu v adaptácii nádorových buniek na meniace sa podmienky mikroprostredia. V súčasnosti je CAIX považovaná za jeden z najlepších biomarkerov hypoxie a sľubný terapeutický terč. Preto cieľom našej práce bol aj výskum vplyvu 5-FU a propranololu na hladinu CAIX v rôznych 3D bunkových modeloch.

Na sféroidoch vytvorených z buniek HCT116 kokultivovaných s fibroblastami MRC5 sme pozorovali spomalenie ich rastu po ovplyvnení propranololom a 5-fluorouracilom. Opracovanie dvojzložkových sféroidov propranololom viedlo k zníženiu hladiny CAIX v porovnaní s kontrolou, ktoré bolo potvrdené IHC analýzou rezov sféroidov. V prípade 5-FU, sme pokles hladiny CAIX nepozorovali. Pokles CAIX po opracovaní sféroidov propranololom bol verifikovaný aj PPA analýzou. Propranolol viedol k výraznej zmene proteínového profilu ko-kultivačných sféroidov. Vplyv liečiv, propranololu a 5-fluorouracilu sme sledovali aj pri sféroidoch tvorených z bunkovej línie HCT116, bunkovej línie dlhodobo kultivovanej v prítomnosti propranololu HCT116-P50 a tiež bunkovej línie rezistentnej voči 5-fluorouracilu HCT116-5FU. Pozorovali sme zníženie hladiny CAIX a spomalenie rastu sféroidov.

Táto práca vznikla s podporou: APVV 16-0343, Vega 2/0090/20 a Vega 2/0064/18.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Comment first
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer