jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu


Go to the discussion

Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu

Denisa Mihalj 1 Boris Mravec 1,2 Zuzana Bačová 1 Ján Bakoš 1,2

1Biomedicínske Centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Oddelenie Neurovied
2Lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
denisa.mihalj@savba.sk

Neurovývinové ochorenia, ku ktorým patrí porucha autistického spektra, v súčasnosti patria medzi závažné medicínske problémy, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Autizmus je sprevádzaný repetitívnym správaním a poruchami sociálneho správania a komunikácie. V našich predchádzajúcich aj súčasných štúdiách používame zavedený transgénny model SHANK3 (SH3 and multiple ankyrin repeat domains) deficientných myší (-/-), ktoré vykazujú viaceré autistické príznaky. Patologické zmeny sociálneho správania pravdepodobne závisia aj od doteraz neznámych abnormalít v dopaminergických oblastiach mozgu, ku ktorým patri  ventral tegmental area (VTA) a nucleus accumbens (nAcc). SHANK proteíny sú skafoldové molekuly prepájajúce receptory postsynaptických membrán s cytoskeletom neuronálnych buniek, pričom sa výrazne podieľajú na udržiavaní funkcie synaptických spojení. Cieľom prezentovanej práce bolo pomocou qPCR vyhodnotiť zmeny v génovej expresii vybraných adhéznych molekúl a komponentov inhibičných GABA-ergických synapsií v modeli SHANK3 deficientných myší v dopamínergických oblastiach mozgu.  Zistili sme signifikatne znížené hladiny mRNA pre spinofilín a gefyrín vo VTA a nAcc u SHANK3 deficientných myší v porovaní s WT skupinou zvierat. Génová expresia kollybistínu bola výrazne nižšia v nAcc a naopak výrazne zvýšená vo VTA. Génová expresia presynaptických adhéznych molekúl Neurexínu 1 a 2 bola výrazne zvýšená v nAcc, pričom opačný trend bol pozorovaný vo VTA. Redukcia hladín mRNA pre postsynaptické adhézne molekúlz Neuroligín 1-3 bola pozorovaná len v oblasti VTA. Vzhľadom na to, že gefyrín a Neuroligín 2 sú prítomné najmä v GABA-ergických synapsiách, ich zmeny v dopaminergických oblastiach mozgu poukazujú na alterácie v štruktúre inhibičných synapsií v modeli autizmu. Tieto nálezy podporuje aj zníženie kollybistínu, ktorý má esenciálne úlohy pri tvorbe postynaptických molekulových komplexov inhbičných synapsií v nAcc. Je pravdepodobné, že na etiológii autistických ochorení sa podieľajú špecifické zmeny komponentov synapsíi v neurónoch produkujúcich dopamín.

Práca bola realizovaná vďaka finančnej podpore grantov VEGA 2/0155/20 a APVV-15-205.
It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

SHANK3 myši 10.05.2021 12:11
Veľmi pekná práca :) Chcela by som sa spýtať, aké ďalšie experimenty plánujete v tejto oblasti a či ich budete aj naďalej realizovať na SHANK3 deficientných myšiach alebo rozmýšľate aj o ino...Show all comments
Denisa Mihalj
Passive
Re: SHANK3 myši 10.05.2021 13:27
Ďakujem veľmi pekne za otázku :)
Áno, plánujeme na SHANK3 deficientných myšiach aj ďalšie experimenty a to sledovanie zmien génových expresií a proteínových hladín v iných oblastiach m...
Show all comments
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer