jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists

Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics

Author Title Abstract Presentation Rating
MDDr. Matúš Adamička Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu Open Open
RNDr. Petra Adamková Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami Open Open
Mgr. Natália Andelová Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie Open Open
Mgr. Andrea Avuková Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie Open Open
RNDr. Mária Bačová PhD. Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii Open Open
Mgr. Mária Bencúrová Narušenie homeostázy Ca2+ - regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca Open Open
RNDr. Katarína Bimbová PhD. Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy Open Open
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu Open Open
RNDr. Zuzana Dzurjašková Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche Open Open
MUDr. Silvia Fečíková Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov Open Open
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD. Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii Open Open
Ms Sonam Kapoor Mgr The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains Open Open
MUDr. Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka Open Open
Mgr. Lea Kissová Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia Open Open
Mgr. Eva Kocianová Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 Open Open
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Open Open
Mgr. Daniela Krajčiová Produkcia kyseliny punikovej v kvasinkách a jej vplyv na bunky Open Open
Mgr. Lukáš Kunštek Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Open Open
MVDr. Terézia Lysíková Funkcia superoxiddizmutázy v prvej línii obrany organizmu proti oxidačnému stresu vznikajúcemu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Open Open
RNDr. Jana Matejová PhD. Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy Open Open
Mgr. Dominika Mihaliková Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning Open Open
Mgr. Denisa Mihalj Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu Open Open
Mgr. Marko Morávek Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu Open Open
MVDr. Janka Pálešová Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie Open Open
Mgr. Paulína Káňovičová Paulína Káňovičová Príprava a charakterizácia kvasinkového modelu Barthovho syndrómu pgc1Δtaz1Δ Open Open
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Open Open
Bc. Simona Petrovičová Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana Open Open
Mgr. Paulína Pidíková Vplyv podávania Ang II na denný profil expresie génov dicer, drosha a dgcr8 v SCN, srdci, pečeni a obličkách potkana Abstract not uploaded Presentation not uploaded
Ing. Martina Poturnajova PhD. Genetic attenuation of Aldehyde dehydrogenase 1A3 upregulation in chemoresistant colorectal cell line is connected to a decline of neoplastic traits Open Open
Ing. Barbora Puzderová 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie Open Open
Mgr Emese Renczés PhD The role of estrogens in metabolic syndrome in aging rats Open Open
Bc. Samuel Sabanoš Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu Open Open
Bc. Petra Sabová Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien Open Open
RNDr. Matúš Sýkora Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) Open Open
Mgr. Lenka Trnková Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines Open Open
RNDr. Silvia Tyčiaková PhD. Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro Open Open
Bc. Samuel Vavrek Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou Open Open
Mgr. Romana Záhumenská Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 Open Open

Molecular biology and genetics

Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Adam Achs Efficient agroinfection of Prunus domestica with infectious clones of Plum pox virus Open Open
Bc. Anton Bujňák Asociácia polymorfizmov v génoch SPATA16 a TNP2 s mužskou neplodnosťou Open Open
MUDr. Silvia Dallemule Úvod do farmakogenetiky Open Open
MUDr. Pavol Ďurina Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta Open Open
Mgr. Márk Híveš Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Open Open
MUDr. Nikoleta Hulajová Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania Open Open
Bc. Ivana Ištoková Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2 Open Open
Mgr. Miriama Juhosová CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod Open Open
Ing Ján Kováč Levels of selected mineral elements in semen of Iguana iguana received by electroejaculator Open Open
RNDr. Kristína Krochtová Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA Open Open
Mgr. Jana Lapinová Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov Open Open
RNDr. Simona Lenhartová New insight to immunomodulatory potential of human CD160 receptor in cytomegalovirus immune signaling Open Open
Bc. Lea Lukáčová Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis Open Open
Mgr Zuzana Majerčíková Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu Open Open
mgr inż. Przemysław Marciniak Determination of ploidy level of Hippeastrum sp. by Feulgen staining method Open Open
Bc Soňa Palková Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou Open Open
Mgr. Kristína Pápayová Charakterizácia proteínových derivátov s lytickou doménou SLT pôvodom z proteínu gp15 korynefága BFK20 Open Open
Mgr. Alexandra Piteľová Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe Open Open
Ing. Renáta Rusková Chiral knots display symmetry breaking in helical confinement Open Open
Mgr. Simona Sovová Interakcie hybridných chalkónov s ct-DNA Open Open
RNDr. Lukáš Trizna G-quadruplex-forming aptamers: Rhodamine 6G interaction Open Open
PharmDr. Simona Valášková MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov Open Open

Clinical studies and applied experimental research in medicine

Author Title Abstract Presentation Rating
RNDr. Veronika Benetinová PhD. Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest Open Open
Mgr. Miriam Hancková Quinolines as a suitable substance in anti-mitotic therapies in cancer Open Open
Ing. Štefánia Hrončeková Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora Open Open
MDDr. Jana Kluknavská Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline Open Open
MUDr. Katarína Krivošíková Deficit vitamínu D ako významný determinant hypertenzie u detí s obezitou Open Open
Alena Laura Merz Assessment of antioxidant capacity in vitro of synthetic compounds containing a 4-(substituted phenyl)-/4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl structural motif, promising as cardiovascular drugs, or antimycobacterial agents Open Open
PharmDr. Zuzana Michalová PhD. Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p Open Open

„Omics“

Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Ľuboš Ambro PhD. Multiplatformové sekvenovanie nového probiotického kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LS/07 pre stanovenie jeho genetickej bezpečnosti Open Open
Nataša Brisudová Rádiomická analýza funkčného obrazu získaného pozitrónovou emisnou topografiou ako potenciálny biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy od kostnej metastázy Open Open
Ing. Kristína Kianičková Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS Open Open
Zuzana Pakanová Determination of specific glycobiomarkers in alpha-mannosidosis patients by NMR and mass spectrometry Open Open
Ing. Lucia Pažitná Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch Open Open
MSc, Ing Vasilii Shapkin Qualitative comparison of four DNA metabarcode markers for species recovery sensitivity based on Hodophilus (fungi) sequence dataset Open Open
Barbara Siváková Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe Open Open

Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics

Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Daniela Džubinská Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi Open Open
Mgr. Ivana Garčárová Evaluation of anti-amyloid and anti-oxidative activity of naked and surface-modified CeO2 nanoparticles Open Open
Bc. Petra Kohútová FITC-CRD13 dendrimer (un)locked in liposomal vesicles characterized by size exclusion chromatography and dynamic light scattering methods Open Open
Mgr. Jakub Olajoš Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu Open Open
Mgr. Veronika Oravczová Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán Open Open
Ing. Renáta Rusková Entropic Competition between Supercoiled and Torsionally Relaxed Fibers Drives Chromatin Loop Extrusion Open Open
Mgr. Šimon Šutý Porovnanie konštitučných modelov na vyhodnocovanie reologických vlastností krvi Open Open
Ing. Hedviga Vašková Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca Open Open

Biomaterials

Author Title Abstract Presentation Rating
MUDr. Natália Babincová Development of biodegradable nanofibers for therapy of psoriasis Open Open
Pavol Cipa Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn Open Open
Mgr. Ján Gomboš Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily Open Open
Veronika Nagy Trembošová Surface changes of Mg powder induced by hydration in different environments Open Open
Ing. Pavol Štefík Funkcionalizované MoS2 nanomateriály špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie Open Open
Bc. Silvia Vyhnáleková Factors influencing Cu (II) sorption by biochar-based sorbents Open Open

Biotechnology and food technology

Author Title Abstract Presentation Rating
RNDr. Beáta Baranová PhD. Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) Open Open
Bc. Denis Bažány Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi Open Open
MSc Patrycja Cichońska The effect of propionic fermentation on the content of carbohydrates and B vitamins in plant-based beverages Open Open
Bc. Terézia Czodorová Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis Open Open
Bc. Lucia Dianová Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu Open Open
Ing. Peter Herc Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky Open Open
Mgr. Milan Karas Transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou dehydrínového génu z duba letného Open Open
Bc. Daniela Máčalová Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy Open Open
Tomáš Németh Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu Open Open
M.Sc. Justyna Płoska Effect of bacterial cellulose impregnated with plant extracts and essential oils on the growth of Cronobacter bacteria Open Open
Ing. Nikoleta Šimonová Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov Open Open
Lidia Stasiak-Różańska Biotransformation of waste glycerol to bacterial cellulose Open Open
Mrs. Malgorzata Ziarno The use of lactic acid fermentation and propionic acid fermentation to obtain fermented milk and bean drinks Open Open
Bc. Lucia Zuščíková Spermatogonálne kmeňové bunky Open Open

Analytics in biological sciences

Author Title Abstract Presentation Rating
PharmDr. Kamila Chomaničová LC-MS/MS identification of trimetazidine metabolites in human urine Open Open
Frederika Chovancová Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? Open Open
Ing. Michal Hricovíni PhD. 3D Structure of new salicin-type glycoconjugate - NMR and DFT study Open Open
RNDr. Veronika Pinková Gajdošová Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov Open Open

Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology

Author Title Abstract Presentation Rating
PharmDr. Adriana Adamičková PhD. Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení Open Open
Mgr. Alexandra Ballóová Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu Open Open
Mgr. Pavol Boďo Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations Open Open
PharmDr. Nikola Chomaničová Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro Open Open
Mgr. Erika Csekes PhD. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín Open Open
Ing. Matej Cvečko Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases Open Open
Mgr. Michaela Harmošová Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky Open Open
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Open Open
Ing. Martin Kalník Synthesis of 5-benzylswainsonines as selective inhibitors of GH38 α-mannosidases Open Open
RNDr. Michaela Komáromyová Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén Open Open
Mgr. Bence Marczi Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá Open Open
PharmDr. Mária Pecháčová Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy Open Open
PharmDr. Šárka Pospíšilová Antioxidant, antibacterial and anti-biofilm activity of new unnatural gallotannins Open Open

Ecology and environmental studies

Author Title Abstract Presentation Rating
RNDr. Beáta Baranová PhD. Selected Coleoptera and Araneae species from man-made, steep-like, habitats in the vicinity of Prešov town, Eastern Slovakia Open Open
RNDr. Beáta Baranová PhD. Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka Open Open
RNDr. Beáta Baranová PhD. Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle Open Open
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Výskyt a lokalizácia pľúcnych červov u diviačej zveri Open Open
Mgr. Michaela Jakubcsiková Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód Open Open
MVDr. Zuzana Kasičová Vplyv biotických a abiotických faktorov na samičky pakomárikov Culicoides v Jazdeckom areáli v Košiciach Open Open
Ing. Zuzana Oravcová Riziko sucha v bukovom ekosystéme v Bienskej doline počas vegetačnej sezóny 2017 a 2018 Open Open
Bc. Miriama Rybovičová Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v NPP Silická ľadnica (Slovenský kras) Open Open
Ing. Veronika Šamajová Profily prchavých zložiek kmeňa smreka obyčajného: rovnaké proveniencie v rôznych geografických lokalitách Open Open
MVDr. Júlia Šmigová Prvý popis parazitofauny bobra európskeho na Slovensku Open Open

Open section

Author Title Abstract Presentation Rating
Bc. Simona Alcnauerová Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli Open Open
MUDr. Jan Danko MILOS - nové možnosti v liečbe hernií Open Open
RNDr. Katarína Gavalierová Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries Open Open
MUDr. Veronika Hanzelová Biomarkery bezpečného ukončenia hospitalizácie po gynekologických operáciach Open Open
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry Open Open
Mgr Soňa Jaďuďová Disinfectant sensitivity of hospital related mycobiota Open Open
Mgr. Martina Kováčová Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom Open Open
Mgr. Veronika Niščáková Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály Open Open
Bc. Anna Pasternáková Analýza vplyvu učiteľa na spokojnosť žiakov na hodinách biológie na základných a stredných školách v Prešovskom kraji Open Open
Bc. Kristína Pulišová Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia Open Open
Mgr. Martin Russin Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov Open Open
Mgr. Annamária Toporová Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach Open Open

SARS-CoV-2

Author Title Abstract Presentation Rating
Ing. Mgr.art Jaroslava Frajová Recycled bottle-grade PET used in personal protection Open Open
Bc. Michal Lenický Ako vplýva zmena životného štýlu počas lockdownu na kvalitu samčej reprodukcie? Open Open
Mgr. Martina Velísková Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 Open Open
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer