Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu

Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu

Year:
2021

Overall rating

Scientific work
100%
Design
100%
Discussion interaction
100%
UserScientific workDesignDiscussion interaction
MSc Patrycja Cichońska100%100%-
Ing. Zuzana Oravcová100%100%-
RNDr. Monika Hudáčová100%100%-
Pavol Cipa100%100%100%
Bc. Daniela Máčalová100%100%100%
Bc. Kristína Pulišová100%100%-
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu

Lucia Dianová1 Eva Tvrdá1
1Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
lucia.dianova021@gmail.com

Polyfenoly sú bioaktívne látky nachádzajúce sa v rastlinách, ktoré sú v súčasnej dobe predmetom mnohých štúdií zaoberajúcich sa ich pozitívnymi účinkami na ľudské zdravie. Dnešné výskumy poukazujú na pozoruhodný antioxidačný potenciál týchto biomolekúl a taktiež ich možné protizápalové, protirakovinové, imunomodulačné a mnohé iné účinky. Oxidačný stres spôsobený prítomnosťou reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v ejakuláte negatívne ovplyvňuje kvalitu spermií. Na základe doterajších výskumov predpokladáme že, antioxidačné vlastnosti polyfenolov by mohli pozitívne vplývať na redukciu ROS obsiahnutých v ejakuláte a tým prispieť k zlepšeniu fertility u mužov. Jedným z hlavných zdrojov ROS v semene sú nezrelé spermie, ktoré majú nadmerné množstvo zvyškovej cytoplazmy a najmä semenných leukocytov, ktoré sa bežne vyskytujú v semene a majú zásadnú úlohu pri fagocytóze patogénov vrátane defektných spermií pričom produkujú veľké množstvo ROS. Zvýšený počet leukocytov v semene vedie k nadmernej produkcii ROS a poukazuje na prítomnosť zápalu v urogenitálnom trakte a tiež sa spája aj s mužskou neplodnosťou. Predmetom tejto práce bolo posúdiť vplyv niektorých polyfenolov, konkrétne resveratrolu a antokyánov, na imunitný profil semennej plazmy, fragmentáciu DNA spermií a leukocytospermiu. Štúdie sa zúčastnilo 48 mužov, pričom vekový priemer bol 28,21 +/- 6,65 rokov. Probandi dodávali vzorky ejakulátu v čase 0 (kontrola I.), 3, 6 a 12 (kontrola II.) týždňov konzumácie výživového doplnku s obsahom polyfenolov a po ďalších 12 týždňoch bol vykonaný kontrolný odber. Analyzovali sme obsah interleukínu-1, 2, 6, 8 a 12 metódou ELISA a následne boli merané pomocou spektro-fluoro-luminometra Glomax Multi+ pri 450 nm. Koncentrácia c-reaktívneho proteínu (CRP) v semennej plazme bola stanovená imunoturbidimetrickým testom a následne bol na meranie absorbancie použitý ELISA reader pri vlnovej dĺžke 340 nm. Leukocytospermia bola stanovená pomocou Endtzovho testu a fragmentácia DNA spermií pomocou chromatín-disperzného testu. Výsledky jednotlivých analýz boli štatisticky vyhodnotené. Po 6 týždňoch konzumácie polyfenolov bolo zaznamenané preukazné (P<0,05) zníženie % indexu fragmentácie DNA v porovnaní s kontrolou I. a signifikantné (P<0,0001) zníženie po 12 týždňoch v porovnaní s kontrolou I. V prípade IL-1, 2, 6, 8, a 12 [pg.l-1] a CRP [mg.l-1] v každom z týchto parametrov však môžeme v priebehu času pozorovať klesajúci trend rovnako ako pri leukocytospermii kde mala koncentrácia leukocytov [x106.ml-1] v ejakuláte taktiež klesajúci trend čo môže naznačovať, že na dosiahnutie signifikantných rozdielov je potrebné dlhodobejšie užívanie polyfenolov.

Kľúčové slová: polyfenoly, semenná plazma, imunitný profil, spermie, leukocytospermia, fragmentácia DNA

Thanks: 
Sources: 

Discussion