Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“

Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Barbora Kaločayová PhD.100%100%-
Mgr. Lucia Kindernay PhD.100%100%-
Mgr. Katarína Godovičová100%100%-
Mgr. Marek Pribus100%100%-
RNDr. Miroslav Horváth PhD.100%100%-
Mgr. Daniela Majkútová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-1-4

Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“

Ľubomír Lonek1 Veronika Farkašová1 Martina Muráriková1 Lucia Griecsová1 Monika Barteková1 Marek Zálešák1 Tatiana Ravingerová1
1Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca, Bratislava, Slovensko
lubomir.lonek@gmail.com

Pri nedostatočnom prísune kyslíka a energetických zdrojov, nedostatočnom vyplavovaní metabolických splodín v dôsledku zníženého prekrvenia myokardu nastáva patologický proces, tzv. ischémia myokardu. Nerovnováha medzi dodávkou kyslíka a substrátov vedie k anaeróbnemu metabolizmu, čo vedie k narušeniu homeostázy s intercelulárnou stratou K+ a akumuláciou Na+, Ca2+ iónov. Následkom hromadenia vedľajších produktov metabolizmu ako H+, CO2 a laktát nastáva pokles intracelulárneho pH. Okrem ischemického poškodenia je veľkosť ložiska infarktu daná reperfúznym poškodením. Následné biochemické zmeny zahŕňajú uvoľňovanie cytokínov a molekúl signálnych dráh kardioprotekcie ako: ROS, PKC, NOS, PI3K/Akt a MAP-kinázy. Pri hypoxií je myokard zásobovaný normálnym množstvom krvi s redukovaným parciálnym tlakom kyslíka. Stabilný prietok krvi pri hypoxií vyplavuje metabolity glykolýzy, čím obnedzuje acidózu. Nastáva široká škála zmien génovej expersie s aktiváciou hypoxiou indukovateľných faktorov (HIF), pričom počas hypoxie zohráva dôležitú rolu expresia kináz ERK1/2 a aktivácia efektorových proteínov ako napríklad HSP90, Bcl-2 a Bad a NOS. Podobný efekt má cvičením indukovaná kardioprotektivita.

Experimentálne a klinické štúdie poukázali na ochranný účinok adaptačného procesu/fenoménu ischemického preconditioningu (PC) a jeho novších klinicky použiteľných a bezpečnejších foriem. V súčasnosti ešte nie sú celkom známe bunkové mechanizmy, ktoré sa aktivujú pri pohybovej aktivite, akútnej hypoxií a PC vzdialeného orgánu v porovnaní s klasickým IPC. Za týmto účelom bude použitých viacero patologických animálnych modelov (hypertenzia, diabetes mellitus a dyslipidémia) na ktorých budú aplikované akútne a dlhšie trvajúce adaptačné zásahy a relevantná metodológia (kombinácia fyziologických, farmakologických a biochemických metód).

Výsledky získané pri riešení tohto experimentu môžu vyústiť do vývoja nových alebo modifikovaných terapeutických stratégií manažmentu ischémie myokardu.

Poďakovanie: 

Za podpory grantov VEGA SR 2/0201/15, 2/0133/15, 2/0151/17, APVV-0102-11, APVV-15-0119.

Zdroje: 

Diskusia