Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov

Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Lukáš Voletier100%100%100%
Mgr. Lukáš Moravec100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-6-9

Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov

Tatiana Kviatková1
1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica,
tkviatkova@umb.sk

Technozem je pozostatkom po intenzívnej banskej činnosti vo viacerých oblastiach Slovenska. Obsahuje zvýšene množstvo potenciálne toxických prvkov (PTP), ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie a na zdravie človeka, zvierat, rastlín. V súčasnej dobe sa hľadajú nízko nákladové, rýchlo účinné a ekologické metódy, ktorými by sa znížili množstvá PTP. Vhodnou metódou sa ukazuje pridávanie prírodných sorbentov ako látok organickej či anorganickej povahy schopných na svoj povrch, alebo do vnútra naviazať inú látku1, teda aj PTP.

Bentonit je ílovitá hornina s bohatým využitím od hutníckeho priemyslu až po potravinársky.  Používa sa napríklad pri peletizácii železných rúd, pri čírení cukrových štiav a vína, ale aj ako aktívna podstieľka pre domáce zvieratá. Vyznačuje sa plastickosťou, dobrými tesniacimi vlastnosťami, schopnosťou niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem pri kontakte s vodou, je schopný zachytávať rádionuklidy2,3,4. Ukazuje sa aj ako možný sorbent PTP.

Cieľom príspevku je priblížiť bentonit ako druh prírodného sorbentu použitého na zníženie obsahu PTP v technozemi odobratej z haldy Maximilián (Špania Dolina). Jeho efektívnosť sa pozitívne otestovala črepníkovým experimentom realizovanom v skleníku na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Obsah PTP v pôde sa stanovoval metódou multi-acid  ICP-ES, v rastlinách pomocou ICP-MS. Ukázalo sa, že pridanie bentonitu malo pozitívny vplyv na rast nadzemnej biomasy trávnej zmesi  a prispel k zníženiu PTP v pôde a rastlinách. 

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantu VEGA 1/0291/19. Ďakujem Kremnickej banskej spoločnosti za poskytnutie bentonitu a firme DLF Seeds, s. r. o za semená vysievaných tráv.

Zdroje: 

1FINGAS, M. 2002. The basic of Oil Spill Clean up, 2nd Ed. USA : CRC Press, 2002. 256 p. ISBN 978-1-4200-3259-8.
2KLEIN, C. 2006. Mineralógia. Bratislava : OIKOS-LUMON, 2006. 660 s. ISBN 80-968535-5-4.
3KRAUS, I., KUŽVART, M. 1987. Ložiska nerud. Praha : SNTL, 1987. 232 s.
4ŠUCHA, V. 2001. Íly v geologických procesoch. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2001. 159 s. ISBN 80-223-1547-8.

Diskusia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či pri svojom výskume testujete len efektívnosť bentonitu, alebo aj nejaké iné sorbenty. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,
ďakujem Vám za otázku. Vrámci môjho výskumu testujem efektívnosť viacerých prírodných sorbentov na zníženie obsahu PTP v technozemi, a to biochar (z uhlia), kurací hnoj,organozeoltický substrát (pripravený zmiešaním perlitu, kuracieho hnoja, CaCO3) a samozrejme bentonit:)
V prípade väčšieho záujmu ma môžte kontaktovať emailom.

ďakujem za odpoveď rád sa dozviem viac