Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy – skúsenosti nášho pracoviska

Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy – skúsenosti nášho pracoviska

Rok:
2022

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
65%
Prevedenie (dizajn)
70%
Diskusná interakcia
75%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.80%80%100%
Ing. Pavol Farkaš PhD.80%100%100%

Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy – skúsenosti nášho pracoviska

Silvia Dallemule1 Jana Lisyová2 Miriama Juhosová2 Pavol Ďurina2 Alica Valachová3 František Cisárik4 Marta Kvasnicová5 Zuzana Mydlová6 Ján Chandoga1 Daniel Böhmer1
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
2 1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky
3 Oddelenie lekárskej genetiky, FN Trenčín
4 Oddelenie lekárskej genetiky, FNsP Žilina
5 Ambulancia lekárskej genetiky, Banská Bystrica, Unilabs
6 Skríningové centrum novorodencov SR
salix@hotmail.sk

Deficit 3-metylktonyl-CoA karboxylázy (3-MCCD, 3-metylkrotonylglycinuria, ORPHA:6, OMIM #210200, #210210, MKCH-10 E71.1) je zriedkavá autozómovo recesívne dedičná porucha metabolizmu leucínu. Zavedenie novorodeneckých skríningových programov s využitím tandemovej hmotnostnej spektrometrie odhalilo pomerne vysokú  frekvenciu tohto deficitu. Väčšina jedincov s týmto deficitom zostáva asymptomatická. U symptomatických jedincov do obdobia klinickej manifestácie obvykle pozorujeme fyziologický rast a vývin. Fenotypový prejav v podobe akútnej metabolickej krízy môže byť vyprovokovaný infekciou, hladovaním alebo vysokoproteínovou stravou a to najčastejšie vo veku 2-33 mesiacov, ale ku klinickej manifestácii môže dôjsť kedykoľvek počas života. Zriedkavo bývajú popisované neurologické abnormality, slabosť, hypotónia, oneskorovanie psychomotorického vývoja, obvykle sú však jedinci s 3-MCCD v obdobiach medzi metabolickými krízami asymptomatickí. [1,3]

3-MCCD býva podmienený prítomnosťou patogénnych variantov génu MCCC1 (3q27.1,OMIM*609010) alebo génu MCCC2 (5q13.2,OMIM*609014), ktoré kódujú alfa a beta podjednotky enzýmu katalyzujúceho štvrtý krok  katabolizmu leucínu [2]. Následkom zníženia alebo úplného chýbania enzýmovej aktivity je hromadenie sa toxických medziproduktov degradácie leucínu. V suchej kvapke krvi je možné novorodeneckým skríningom zachytiť zvýšenú hladinu 3-hydroxyizovalerylkarnitínu. V profile organických kyselín moču býva zvýšený odpad kyseliny 3-hydroxyizovalerovej a 3-metylkrotonylglycínu. V sére môže byť znížená hladina karnitínu [4].

Stanovenie diagnózy 3-MCCD môže pomôcť znížiť riziko vážnej akútnej metabolickej krízy. Prognóza je obvykle dobrá.

Na našom pracovisku evidujeme probandov s pozitivitou novorodeneckého skríningu (elevácia C5-hydroxy acylkarnitínu), u ktorých bol molekulovo-genetickou analýzou identifikovaný patogénny variant génu MCCC1 (zložený heterozygot resp. heterozygot s dominantne negatívnym efektom).

Zdroje: 

[1] www.orpha.net

[2] www.OMIM.org 

[3] Baumgartner M.R. et al: The molecular basis of human 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency. J Clin Invest 2001, 107:495–504. 

[4] Peake Roy W.A.:A Case of Increased C5-OH Acylcarnitine. Clinical Chemistry 62:9 1278–1291(2016).

Diskusia

Dobrý deň, zaujímal by ma osud takto diagnostikovaných pacientov s poruchou metabolizmu leucínu. Existuje pre istá forma farmakoterapie či postačia režimové a diétne opatrenia. A ešte viete poskytnúť údaje o výskyte takejto poruchy v populácii, ide o tzv. zriedkavé choroby? Vopred ďakujem za odpoveď, veľa úspechov do ďalšej práce, ZB

Výskyt deficitu tohto enzýmu u nás spadá do frekvencie, ktorá sa udáva pre strednú Európu 1/50 000 – 1/30 000 novorodencov.

V odborných kruhoch nie je jednoznačný názor na túto „chorobu - nechorobu“. Napr. v Izraeli vyradili používanie elevácie C5-OH v novorodeneckom skríningu na skrínovanie deficitu 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy – považujú túto zmenu za benígnu. U nás sú obvykle takýto pacienti dispenzarizovaní na metabolických ambulanciách. Pacienti, ktorí boli vyšetrení u nás boli asymptomatickí a boli im odporučené len režimové opatrenia (nehladovať, vyhýbať sa vysokoproteínovej náloži...)

Veľmi pekne ďakujem za doplňujúce informácie, veľa úspechov do ďalšej práce, srdečne, ZB