Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie

Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Bc Aneta Lichvariková100%100%-
RNDr. Peter Bališ PhD.100%100%-
ISBN: 978-80-972360-0-7

Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie

Katarína Gavalierová1
1Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice, Slovensko
katarina.gavalierova@gmail.com

Dopyt po jednoduchých a lacných materiáloch, ktoré disponujú výhodnými vlastnosťami, je čoraz väčší. Táto diplomová práca sa zaoberá kompozitnými materiálmi aplikovanými v solárnych článkoch na premenu slnečného žiarenia. V teoretickej časti sa venujem stručnej charakteristike slnečného žiarenia a samotnej premeny na elektrickú energiu. Rozoberám problematiku solárnych článkov, ich klasifikáciu a možné alternatívne materiály, ktoré v nich môžu byť použité. Cieľom praktickej časti práce bolo pripraviť a otestovať kompozitné materiály na báze uhlíka. Tieto materiály boli pripravené pridaním nanotrubičiek (MWCNTs) a/alebo grafén oxidu (GO) k aktívnemu materiálu katódy, alebo do elektrolytu. Na elektrochemickú charakterizáciu sme použili metódy ako volt-ampérová charakteristika a elektrochemická impedančná spektroskopia a štruktúru vzoriek sme sledovali pomocou elektrónového mikroskopu. Zistili sme, že pridanie GO a MWCNTs naozaj zlepšilo faktor plnenia a výrazne znížilo odpor vzoriek, ktoré ich obsahovali.

Poďakovanie: 
Zdroje: 

1. Hoppe, H. – Sariciftci, N.S. 2004. Organic solar cells: An overview.
2. Kalyanasundaram, K. – Grätzel, M. 2009. Efficient Dye-Sensitized Solar Cells for Direct Conversion of Sunlight to Electricity.

Diskusia