Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou

Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Mgr. Eva Duborská100%100%-
Bc. Alexandra Reichová100%100%100%
RNDr. Peter Bališ PhD.100%100%100%
Bc. Juliana Šimončicová--100%
ISBN: 978-80-972360-0-7

Ovplyvnenie klíčivosti a rastových parametrov osiva obilnín nízkoteplotnou plazmou

Lucia Hoppanová1 , Ľubica Konečná1 , Daniela Hudecová1 , Anna Zahoranová2 , Veronika Medvecká2
1 Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9,812 37 Bratislava
2 Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
lucka.hopp@gmail.com

Úrodnosť obilnín je podmienená kvalitným osivom s dobrým genetickým základom, zaručujúcim vysokú klíčivosť, dostatočnú energiu a rýchlosť klíčenia, či priaznivý vývoj rastliny až do žatvy. V období klíčenia sú obilniny atakované osivom prenosnými fytopatogénnymi hubami ako aj mikromycétami nachádzajúcimi sa v pôde, ktoré za priaznivých podmienok pre ich vývoj, znižujú ich klíčivosť resp. spôsobujú rôzne ochorenia. Existujú však práce, ktoré deklarujú, že použitie nízkoteplotnej plazmy (NTP) zvyšuje klíčivosť semien a urýchľuje proces klíčenia [1, 2].

V tejto práci sme overili účinok NTP na klíčivosť zrna pšenice (odroda Bodyček a Federer) a jačmeňa (odroda Prestige). Okrem toho sme sledovali účinok NTP na klíčenie a rastové parametre osiva pšenice (odroda Bodyček) umelo infikovaného fytopatogénnou hubou Fusarium culmorum. Na ošetrenie osiva sme použili NTP generovanú difúznym koplanárnym povrchovým bariérovým výbojom vo vzduchu a pri atmosférickom tlaku. Účinok NTP na raný vývoj zrna obilnín sme vyhodnotili pomocou indexu vitality zrna a indexu vitality klíčencov [3].

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že NTP ovplyvňuje klíčivosť a základné rastové parametre zrna pšenice a jačmeňa, pričom jej účinok závisí od druhu a odrody rastliny a od doby expozície a parametrov NTP. Časy potrebné na inaktiváciu húb na povrchu obilných zŕn sú dlhšie, ako časy pozitívne vplývajúce na klíčivosť a základné rastové parametre zrna. Kým dĺžka expozície zrna NTP určeného na výsev je limitovaná časom, ktorý nesmie poškodiť embryo, tak pri uskladnenom zrne je potenciálna možnosť predĺžiť čas expozície zrna NTP potrebný na inaktiváciu húb negatívne ovplyvňujúcich nutričné a senzorické vlastnosti zrna, resp. ktoré môžu produkovať mykotoxíny do substrátu.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla s podporou projektu: grant VEGA 1/0904/14.

Zdroje: 

[1] HENSELOVÁ, M., ZAHORANOVÁ, A., ČERNÁK, M. 2011. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na klíčivosť a ontogenetický vývin kukurice Zea mays (L.). In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita, 9.3. – 10.3.2011. ISBN 978-80-7427-068-0, p. 166-169.
[2] DHAYAL, M., LEE, S.Y., PARK, S.U. 2006. Using low-pressure plasma for Carthamus tinctorium L. seed surface modification. Vacuum 80: 499-506.
[3] ABDUL.BAKI, A. A., ANDERSON, J. D. 1973. Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Sci 13. s. 630-633.

Diskusia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo priamo spôsobuje dlhodobá expozícia NTP v prípade klíčivosti daných odôd.

Ďakujem

Dobrý deň, ďakujem za otázku. Pri dlhodobej expozícii zrna NTP dochádza k poškodeniu zárodočného embrya a zrno už nie je schopné vyklíčiť. Genotoxický účinok plazmy sme overovali v korienkoch kedy sme pomocou comet assay stanovili poškodenie jadrovej DNA (tieto výsledky v príspevku nie sú). Krátke expozičné časy nespôsobovali výrazné poškodenie DNA v porovnaní s kontrolnou NTP neošetrenou vzorkou. Po 300 s pôsobení plazmou sme zaznamenali 30 %-ný nárast poškodenia DNA.

Ďakujem pekne za odpoveď