Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži

Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
98%
Prevedenie (dizajn)
92%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Ján Graban PhD.100%80%-
Mgr. Veronika Farkašová PhD.100%80%-
Tereza Goliaš-80%-
Mgr. Lucia Kindernay PhD.80%80%-
Mgr. Lucia Hrčková100%100%100%
Mgr. Jaroslav Buša100%100%100%
Mgr. Lucia Balagová100%100%100%
MUDr. Ratica Patrik100%100%100%
Mgr. Barbora Kaločayová PhD.100%100%-
Mgr. Daniela Majkútová100%100%100%
ISBN: 978-80-972360-0-7

Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži

Ľubomír Lonek1,2 Veronika Farkašová1 Lucia Griecsová1,2 Martina Muráriková1,2 Tatiana Ravingerová1
1Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika
2Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
lubomir.lonek@gmail.com

Srdcové zlyhávanie (SZ) je porucha funkcie srdca, ktorá sa vyvíja nielen následkom srdcových chorôb. Jedným z hlavných ochorení, ktoré vyúsťuje do SZ je ischemická choroba srdca a infarkt myokardu. K ďalším závažným ochoreniam patria hypertrofia myokardu v dôsledku hypertenzie, alebo rôzne typy kardiomyopatií vrátane diabetickej kardiomyopatie, alebo chlopňové poruchy. Kvôli poklesu funkcie srdca ako čerpadla nedokáže dostatočne prečerpávať krv, ani napriek zvýšenému plniacemu tlaku. Abnormálna činnosť srdca ovplyvňuje hemodynamiku a renálnu funkciu. SZ sa vyznačuje stimuláciou sympatikového nervového systému a komplexnými zmenami neurohormonálneho systému [1-3]. 

V prítomnosti primárnej poruchy kontraktility myokardu, či pri nadmernej hemodynamickej záťaži komory srdca závisí udržiavanie čerpacej činnosti srdca od viacerých adaptačných mechanizmov, ako napríklad Frank-Starlingov mechanizmus, myokardiálna hypertrofia a od aktivácie neurohormonálnych systémov ako je renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Pri akútnom SZ môžu byť adaptačné mechanizmy adekvátne na zachovanie funkcie srdca, ale pri chronickom zlyhávaní sa ich kapacita postupne vyčerpáva a ich chronická aktivácia sa stáva nevýhodnou [4]. 

Srdce sa chráni pred poškodením ischémiou cestou aktivácie vlastných ochranných mechanizmov - dlhodobej adaptácie (pri diabete mellitus, chronickej hypoxii) a krátkodobej adaptácie napríklad ischemickým preconditioningom (IPC), ktoré aktivujú signálne dráhy vedúce k oneskoreniu letálneho ischemického poškodenia (apoptóza, nekróza) počas pretrvávajúcej ischémie [2-6]. Napriek ich úspešnosti v zdravom myokarde mladých zvierat, použitie v klinických podmienkach je limitované prítomnosťou rôznych komorbidít. V predchádzajúcich štúdiách sa zistilo, že hypertenzia, stres, chronické štádium d. mellitus, hypercholesterolémia a starnutie môžu mať negatívne dopady na účinnosť adaptačných mechanizmov [7,8]. Za určitých podmienok (modulácia počtu adaptačných stimulov alebo metód) však obnovenie adaptačného potenciálu je možné aj v patologicky zmenenom (zlyhávajúcom) myokarde, čo spomaľuje proces zlyhávania.

V súčasnosti sa dostávajú do popredia hlavne neinvazívne klinicky využiteľné adaptačné metódy ako „remote“ IPC (RIPC), cvičením alebo hypoxiou indukovaný PC, v kombinácii s kaloricky reštrikčnou diétou   alebo aplikáciou PC-mimetík, pred vyvolaním ischemickej záťaže. Uvedené zásahy sa budú aplikovať na potkanoch s vyvinutým d. mellutus, v kombinácii s hypercholesterolémiou a/alebo hypertenziou. V srdciach týchto potkanov sa budú sledovať nielen zmeny ich štruktúry a funkcie ale aj zmeny v  bunkovej signalizácii s dôrazom na proteínkinázové kaskády, ktoré sa podieľajú na kľúčových procesoch patogenézy SZ a ich interakcie s transkripčnými faktormi PPAR (receptory aktivované proliferátormi peroxyzómov). Experimentálny výskum pomôže objasniť niektoré menej známe patofyziologické mechanizmy SZ ako aj mechanizmy adaptačných intervencií s cieľom vývoja nových metód protekcie srdca. 

Poďakovanie: 

Za podpory grantov VEGA SR 2/0201/15, APVV-0102-11.

Zdroje: 

[1] Fabián J. Klasifikácia ischemickej choroby srdca. In: Ďuriš I., Hulín I., Bernadič M., (Eds.) Princípy internej medicíny. SAP, s.r.o., Bratislava. 2001, 614 – 616.
[2] Hulín I. et al.. Patofyziológia. SAP, s.r.o., Bratislava. 2009, 1288 pp.
[3] Jackson G., Gibbs C. R., Davies M. K., et al. Br Med J. 2000, 320, 167 – 170.
[4] Murín J, Ďuriš I., Renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém. In: Ďuriš I., Hulín I., Bernadič M., (Eds.) Princípy internej medicíny. SAP, s.r.o., Bratislava. 2001, 558 – 586.
[5] Dekker L. R. C. Cardiovasc Res 1998, 37, 14 – 20.
[6] Kolář F., Ošťádal B. Physiol. Res, 2004, 53, 3 –13.
[7] Ravingerová T., Čarnická S., Nemčeková M., et al. Physiol Res. 2012, 61, 1-10.
[8] Griecsová L., Farkašová V., Gáblovský I., et al. Physiol Res. 2016, 64, 685-96.

Diskusia

Chcela by som sa spýtať či majú preconditioning indukovaný cvičením a hypoxický preconditioning nejaký aditívny protektívny účinok na odolnosť srdca voči ischémii? Ďakujem :)

Ahoj, ďakujem za otázku. Hypoxickým preconditioningom a preconditioningom indukovanom cvičením nastáva pozitívny efekt a zmiernenie patologických následkov pri akútnom infarkte myokardu. Pri vystavení srdca nižšej hladine O2, obedzenom prístupe živín v krvi je tkanivo srdcového svalu stimulované tvoriť ochranné mechanizmy na zníženie následného poškodenia.

Ak by sa robil experiment simultánne u rovnakého jedinca s obidvoma formami preconditioningu (cvičenie a hypoxia), mohlo by sa stať, že nemajú zvýšený účinok. Prípadne by sa mohli ukázať aj mi...erne zhoršené výsledky (ak budú jedinci vystavení hraničným podmienkam). Alebo nakoniec bude myokard jedincov najlepšie adaptovaný pri oboch formách preconditioningu. Tieto predpoklady môžu vyjasniť až následné výsledky experimentu.

Ahoj, chcela by som sa ťa spýtať, aký je účinok cvičenia (ako adaptačnej metódy) na zachovanie kardioprotekcie u starších pacientov, ktorý trpia viacerými komorbiditami ? Funguje táto forma preconditioningu aj u starších ľudí? Ďakujem za odpoveď :)

Táto adaptačná metóda závisí od toho akým štádiom ochorenia a akými ochoreniami pacient trpí. Ale protektívny účinok nastane aj u starších jedincov, i keď je tam predpoklad, že to nebude mať taký výrazný účinok ako pri mladších jedincoch. Možnosťou by bolo pripraviť protokol s intenzívnejšou formou preconditioningu, aby bol efekt účinný aj pri starších jedincoch. Ale zatiaľ táto oblasť nie je dostatočne preskúmaná.