VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012

VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012

Sekcia: 
Rok:
2023

Celkové hodnotenie

Vedecká práca: 
0
80%
Prevedenie (dizajn): 
0
80%
Diskusná interakcia: 
0
80%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
RNDr. Daniela Gruľová PhD.100%100%100%
RNDr. Vincent Sedlák PhD.100%100%100%
Ing. Zuzana Brnoliaková PhD.100%100%100%

VÝSKYT CELIAKIE U DETÍ A MLÁDEŽE V OKRESE BARDEJOV V ROKOCH 2009 – 2012

Meryem Yildiz1 Mária Konečná 1 Vincent Sedlák1 Janka Poráčová1 Jana Gaľová 1 Viktória Rybárová1
1 Prešovská univerzita v Prešove - Katedra Biológie
meryemyildiz282@gmail.com

ÚVOD: Celiakia, známa aj ako glutén-senzitívna enteropatia, je autoimunitné ochorenie tenkého čreva. Je to stav, pri ktorom telo reaguje na lepok neprimeranou imunitnou odpoveďou, ktorá spôsobuje zápal a poškodenie tenkého čreva. Tento výskum bol zameraný na výskyt, charakteristiky a prejavy tohto ochorenia u detí a mládeže v okrese Bardejov. Pri výskume bola sledovaná skupina probandov, trpiacich celiakiou z Detskej gastroenterologickej polikliniky. Informácie potrebné na spracovanie výsledkov práce boli získané prostredníctvom údajov zo zdravotných kariet pacientov a z údajov, ktoré boli elektronicky vedené lekárom. Výsledky boli spracované a vyhodnotené pomocou grafov a tabuliek. Z výskumu vyplýva, že prevalencia celiakie počas skúmaného obdobia (2009 – 2012) mala stúpajúci charakter, pričom najvyšší počet výskytu celiakie bol diagnostikovaný už do tretieho veku života dieťaťa. Rizikovú skupinu pre toto ochorenie predstavovali práve dievčatá. Prevenciou a liečbou pre chorých ostáva striktná bezlepková diéta a kontrola stravy pre správnu absorpciu živín v tenkom čreve.

CIELE: Cieľom výskumu bolo zmapovať výskyt gastrointestinálneho ochorenia u detí a mládeže v Bardejovskom okrese v rokoch 2009 – 2012. Medzi čiastkové ciele zaraďujeme: zistenie výskytu celiakie u detí a mládeže, porovnanie jej výskytu na základe pohlavia a veku,  pozorovanie počtu novo diagnostikovaných pacientov a ich najčastejších chorobných príznakov, sledovanie priebehu ochorenia, liečby a prípadnej hospitalizácie detí a mládeže v Bardejovskom okrese v rokoch 2009 – 2012.

MATERIÁL A METODIKA: Skúmanú vzorku predstavovali pacienti z Detskej gastroenterologickej polikliniky v okrese Bardejov. V roku 2009 – 115 probandov, v roku 2010 – 128 probandov, v roku 2011 –  132 probandov a v roku 2012 – 140 probandov trpiacich celiakiou. Výsledky výskumu boli zaznamenané do grafov a následne vyhodnotené pomocou tabuliek s využitím programov Microsoft Office 2007.

VÝSLEDKY A DISKUSIA: Z údajov, ktoré sú uvedené v grafe je zrejmé, že každým rokom sa počet chorých menil, avšak zakaždým so stúpajúcim trendom. Počet pacientov od roku 2009 až do roku 2012 tvorilo 140 detí a mládeže. Od roku 2009 do roku 2010 pribudlo13 pacientov, po tomto roku počet opäť vzrástol o 4, a následne v roku 2012 bolo zaznamenané dvojnásobné zvýšenie oproti roku 2011. Príznaky celiakie sú spôsobené poškodením enterocytov v tenkom čreve. V plne rozvinutom klinickom obraze sú typickými znakmi tenkého čreva chronický zápal a atrofia klkov. Správna diagnóza a včasná terapia majú rozhodujúci vplyv pre ďalší priebeh ich choroby. Po zistení, že dieťa trpí týmto ochorením, musí byť pravidelne pod lekárskou kontrolou a spolu s rodičmi zaujať zodpovedný postoj k tejto chorobe. V mnohých krajinách sveta a najmä Európy je celiekiou postihnuté až 1 % populácie. Ochorenie v našej krajine nie je často diagnostikované, známych je približne 50 000 prípadov, z toho počet dospelých je oveľa nižší (1 : 1250 – 1300), avšak len u detí, je výskyt ochorenia naopak vyšší. Ženy bývajú spravidla postihnuté vo zvýšenej miere ako muži.

ZÁVER: Svetová zdravotnícka organizácia definuje pojem zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby. Život s celiakiou môže byť mnohokrát veľmi náročný, a preto sa s týmto ochorením treba naučiť žiť. Čím viac vedomostí pacient o ochorení získa, tým väčšiu kontrolu bude nad ňou mať a život s celiakiou bude jednoduchší. Hoci je celiakia ochorenie na celý život, doposiaľ neboli zistené žiadne liečebné postupy.

Poďakovanie: 

POĎAKOVANIE: Práca bola realizovaná s podporou projektu KEGA projekt č. 002PU-4/2021 a VEGA projekt č. 1/0069/22.

Zdroje: 

GOLIAN, J., ZELEŃÁKOVÁ, L., 2010. Ochorenia z potravín. Nitra: SPU. ISBN 978-80-552-0328-7.

KRÁLOVÁ, B., 2012. Celiakia sa rada maskuje netypickými príznakmi. In: Zdravie [online]. Roč. 13.  ISSN 004-1953.

RIMÁROVÁ, K., et al., 2013. Celiac Diseases – Global Demographic Context and Slovakia. In: International Journal of Celiac Disease [online]. Vol. 1, no. 1, p. 17-18. Dostupné z:http://pubs.sciepub.com/ijcd/1/1/7/index.html

Diskusia

Dobry den, chcela by som sa opytat, preco ste si pre svoju studiu vybrali prave roky 2009-2012? Planujete tieto udaje rozsirit o dalsie roky resp. porovnavat aj so sucasnym vyskytom celiakie u deti a mladeze v okrese Bardejov? dakujem za odpoved.

Dobrý deň,

tejto téme sa spolu s mojimi školiteľmi venujeme už pomerne dlho, máme viacero alternatív a plánov ako budeme túto prácu do budúcna varírovať a rozširovať. Obdobie od roku 2009 až po rok 2012 predstavuje len čiastkový výsledok našej práce, a rozhodla som sa pre toto obdobie práve preto, lebo je to prvá fáza našej časovej línie rokov s ktorými pracujeme a predstavuje najstaršie dáta. V celkovej štúdii budeme pokračovať nasledujúcimi obdobiami: 2012 – 2015, 2015 – 2018, 2018 – 2021, 2021 – 2023.

 

Dobrý deň, zaujímalo by ma aká je situácia vo výkyte celiakie na Slovensku, resp. v rámci EÚ alebo sveta, vedeli by ste dohľadať tieto štatistické údaje a porovnať v kontexte Vašich zistení v Bardejovskom okrese?  Vopred Vám ďakujem za Vaše vyjadrenie, ZB 

Dobrý deň, výskyt celiakie na Slovensku predstavovali nasledujúce pomery:  v roku 2016 - 1:350 a od roku 2019 až po rok 2020 - 1:240. Prevalencia tohto ochorenia u diagnostikovaných pacientov v Európe je 0,33 % až 1,06 % u detí a 0,18 % až 1,2 % u dospelých. Z hľadiska tohto ochorenia má prvenstvo Fínsko, a to 2,4 %, pričom najmenej chorých je podľa MUDr. Tatiany Bézayovej, CSc. v Nemecku, a to 0,3 %. Vo svete sa toto ochorenie vyskytuje v pomeroch v rozhraní od1:100 až do 1:250. Netreba však zabúdať na to, že frekvencia výskytu je len ťažko stanoviteľná, nakoľko symptomatickí pacienti tvoria len vrchol ľadovca.

Ďakujem veľmi pekne za doplnenie štatistických údajov, ozaj zaujímavé dáta... Všetko dobré, veľa úspechov do Vašej ďalšej práce želá ZB