Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania

Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
100%
Prevedenie (dizajn)
100%
Diskusná interakcia
100%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
MUDr. Michaela Karelová100%100%100%
Bc. Daniela Máčalová100%--
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania

Nikoleta Hulajová1
1IV.interná klinika UNB, Bratislava, Slovenská republika
hulajova.nika@gmail.com

Srdcové zlyhávanie v podobe chronického stavu je terminálny patologický stav, ktorý v jednotlivých prípadoch končí náhradou srdcového svalu, či už mechanickou podporou alebo transplantáciou. V rámci klinických diagnostických postupov je zložité predikovať a stratifikovať vývoj jednotlivých pacientov, preto je zavedenie nových biomarkerov vysoko žiadúce. Takou skupinou by mohli byť mikroRNA, malé 21-25 nukleotidov dlhé RNA, ktoré boli prvotne popísané v osemdesiatych rokoch.

Desaťročia trvajúci výskum jednoznačne ukázal ich významnosť v rôznych typoch kardiovaskulárnych ochorení, kde ich zmena expresie signifikantne moduluje funkcie génov alebo proteínov. Naša práca sa preto opiera o hypotézu,  že zmenené relatívne hladiny expresie špecifických mikroRNA by mohli predikovať stav ochorenia srdca.

Cieľom našej práce je preto sledovať expresie mikroRNA (miR-1, miRN-16, miR-23a, miR-26a miR-133a, miR-208a, miR-208b, miR-499) v ľavej komore myokardu  explantovaného srdca pacientov podstupujúcich transplantáciu.

V našej práci sme sledovali expresie ôsmych druhov mikroRNA (miR-1, miRN-16, miR-23a, miR-26a miR-133a, miR-208a, miR-208b, miR-499), pričom sme ich expresiu porovnávali s expresiou  myozínových izoforiem génov MYH6, MYH7 a MYH7B.

V našej analýze sme potvrdili vzťahovú reguláciu svalovo-špecifických mikroRNA-208a, mikroRNA-208b a mikro-RNA-499 s myozínovými izoformami génov MYH6, MYH7 a MYH7B. Relatívna expresia génu MYH6 (HTx 0,29±0,2 vs kontrola 1,2±0,8)  a mikroRNA-208a (HTx 0,6±0,7 vs kontrola 1,1±0,6) poklesla oproti kontrolným vzorkám, avšak zaznamenali sme nárast relatívnej expresie génov MYH7 (HTx 1,12±0,5 vs kontrola 7,9±2,4) a MYH7B (HTx 1,1±0,4 vs kontrola 6,7±2,7) a kontrastný pokles relatívnej expresie mikroRNA-208b (HTx 0,7±0,6 vs kontrola 1,0±0,3) a mikroRNA-499 (HTx 0,7±0,4 vs kontrola 1,0±0,3). Identifikácia signifikantných zmien expresie mikroRNA s cieľovými génmi by sa mohla stať novou špecifickou diagnostickou možnosťou chronického srdcového zlyhávania pacientov, hoci molekulárna signálna prepojenosť má zatiaľ veľa otvorených otázok a problémov.

Poďakovanie: 

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.

Zdroje: 

Diskusia