Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok

Separačné, spektrálne, elektrochemické metódy a ich kombinácie, analý-za biologických materiálov, vzoriek životného prostredia a potravinového reťazca, validácia analytických metód