jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu


Prejsť do diskusie

Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu

Zuzana Majerčíková 1 Katarína Dibdiaková 1 Jozef Hatok 1

1Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
majercikov26@uniba.sk

Temozolomid (TMZ) je ústne podávané alkylačné činidlo, ktoré sa stalo zlatým štandardom pri liečbe mozgových nádorov. Avšak viac ako 50 % z nich na terapiu temozolomidom nereaguje vôbec. Buď sú tieto malignity prirodzene na temozolomid rezistentné, alebo dôjde k získaniu rezistencie. Keďže je v praxi temozolomid chemoterapeutikum prvej voľby, rezistencia predstavuje pre pacientov s touto diagnózou závažný problém. Je preto potrebné hľadať nové látky a kombinované terapie, ktoré by boli účinnejšie a efektívnejšie pre pacientov s tak ťažkou diagnózou.

Cieľom práce je porovnať vplyv pridania inhibítorov k monoterapii TMZ na nádorové bunkové línie mozgu. Relatívnu mieru prežívania buniek sme hodnotili kolorimetricky.

Na štúdiu boli použité dve bunkové línie ľudského glioblastómu (T98G a U118; ATCC) a bunková línia ľudského neurogliómu (H4; ATCC). Bunky boli ošetrené buď iba alkylačným činidlom temozolomidom v koncentračnom rozsahu 31,25 – 1000 µM, alebo v kombinácii s ABT-199 (1 µM), embelinom (EMB, 1 µM), či MK-1775 (0,1 µM) po dobu 24, 48 a 72 h.

Bunky o koncentrácii 5 000 b/jamka sme kultivovali v 96-jamkových platničkách v 100 µl kultivačného média s rôznymi koncentráciami temozolomidu ako monoterapiou alebo v kombinácii s vybranými inhibítormi počas 24, 48 a 72 hodín pri štandardných podmienkach - 37 °C, 5 % CO2. Ako negatívne kontroly pre každú analýzu boli použité neovplyvnené bunky. Mieru prežívania buniek sme stanovili pomocou metódy MTT testu (540 nm).

Najvýraznejší účinok inhibítorov sme pozorovali na H4 bunkách (obr. 2-4c). Už po 24 hodinách došlo ku viditeľnej redukcii počtu životaschopných buniek – u buniek ovplyvnených 1000 µM TMZ na 39,14 % a v kombinácii s MK-1775 až na 13 % (1000 µM TMZ; 0,1 µM MK-1775). Najviditeľnejší efekt dosiahla kombinácia TMZ a EMB, už pri nízkych koncentráciách (31,25 µM TMZ; 1 µM EMB) došlo k redukcii rastu o 40 %. Po 48 a 72 hodinách nebol rozdiel v motorerapii a dvojkombináciách pri vyšších koncentráciách TMZ významný, bunky boli zabíjané rovnako efektívne. Pridanie MK-1775 a EMB k TMZ malo pozitívny vplyv na znížené prežívanie buniek pri nižších koncentráciách temozolomidu (31,25; 62,5; 125 µM). U T98G buniek sme po 24 h ošetrení zaznamenali podobný trend ako u H4 (obr. 2a). Najúčinnejšou sa javila kombinácia 1000 µM TMZ a MK-1775 kedy po 48 a 72 h došlo k viditeľnej redukcii počtu živých buniek (30,71 % a 13,47 %; obr. 3-4a). Pri nízkych koncentráciách TMZ bol efekt dvojkombinácii TMZ+ABT-199 a TMZ+EMB oproti samotnému TMZ po 48 h porovnateľný, po 72 h výrazne slabší. U U118 buniek sme významný efekt nezaznamenali (obr. 2-4b). Viabilita buniek ovplyvnených kombináciami neklesla pod 50 % ani pri 72 h inkubácii. Najväčší pozitívny účinok na redukciu rastu preukázal TMZ (1000 µM), kedy po 72 h klesla viabilita U118 buniek na 34,62 %. Účinnosť TMZ v liečbe mozgových nádorov je obmedzená a každá látka podporujúca jeho inhibičný účinok by výrazne pomohla v boji s týmito častokrát život ohrozujúcimi diagnózami.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0088.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ