jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA


Prejsť do diskusie

Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA

Kristína Krochtová 1 Ladislav Janovec 2 Mária Kožurková 1

1Katedra biochémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
2Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovenská republika
kristina.krochtova@student.upjs.sk

Akridíny sú skupinou heterocyklických aromatických zlúčenín, ktoré sa viažu medzi bázové páry DNA vďaka ich štruktúre troch spojených aromatických kruhov [1,2]. Vďaka tejto vlastnosti je o deriváty akridínu značný záujem. Bolo publikovaných mnoho vedeckých štúdií, ktoré boli zamerané na rôzne syntetické postupy prípravy viacerých substituovaných akridínových derivátov, na ich biologické aktivity a viazanie sa s DNA. Práce viacerých výskumných skupín dokázali, že akridínové deriváty vykazujú zaujímavé biologické účinky voči rakovinovým bunkovým líniám [3-7].
Táto práca je zameraná na charakteristiku 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu (1) a jeho interakcie s DNA a topoizomerázou I. Interakcia medzi zlúčeninou 1 a DNA bola študovaná pomocou UV-Vis spektroskopie, cirkulárneho dichroizmu a teplotných denaturácií ctDNA a komplexu ctDNA-1. Bola stanovená nukleázová aktivita na plazmidovej DNA a inhibícia topoizomerázy I pomocou agarózovej gélovej elektroforézy. Ako porovnávacie molekuly boli v tejto práci využívané etídium bromid, amsakrín a Hoechst 33258. Absorbčné titračné spektrá sa vyznačovali hypochrómnym a batochrómnym posunom s väzbovou konštantou 4,70 ± 1,73 × 104 mol-1.dm3. Pomocou CD spektier bol pozorovaný nárast intenzity pozitívneho pásu, pokles intenzity negatívneho pásu a malý batochrómny posun. Porovnaním termálnych denaturačných profilov ctDNA a komplexu ctDNA so zlúčeninou 1 bol preukázaný posun teploty topenia o 13 °C. Sledovanie nukleázovej aktivity dokázalo, že molekula 1 nie je schopná štiepiť plazmidovú DNA, avšak prídavok derivátu 1 spôsobuje spomalenie prechodu plazmidu cez agarózový gél. Okrem skúmania nukleázovej aktivity bola stanovená aj schopnosť inhibovať topoizomerázu I, pričom derivát 1 úplne inhiboval topoizomerázu I už pri koncentrácií 5 × 10-6 mol.dm3.
Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že zlúčenina 1 interaguje s molekulou DNA. Zároveň derivát 1 nie je schopný štiepiť DNA reťazce, ale dokáže inhibovať topoizomerázu I. Podľa spektrálnych meraní sa domnievame, že molekula 1 sa viaže do DNA pomocou interkalácie akridínového kruhu a komplex je dodatočne stabilizovaný pomocou viazania bočných reťazcov, na pozícií 3 a 9 akridínového kruhu, do DNA žliabkov.

Táto práca vznikla za finančnej podpory projektu VEGA Grant No. 1/0016/18.
[1] Joseph, J. et al. Bioconjugate Chem. 15, 1230-1235 (2004).
[2] Belmont, P.; Dorange, I. Expert Opin. Ther. Pat 18, 1211-1224 (2008).
[3] Arya, S. et al. Med. Chem. Res. 24, 1942-1951 (2015).
[4] Salem O. M. et al. Int. J. Biol. Macromol. 86, 690-700 (2016).
[5] Plšiková, J. et al. Eur. J. Med. Chem. 57, 283-295 (2012).
[6] Roe, S. et al. Org. Biomol. Chem. 13, 8500-8504 (2015).
[7] Gensicka-Kowalewska, M.; Cholewinski, G.; Dzierbicka, K. RSC Adv. 7, 15776-15804 (2017).
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ