jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov


Prejsť do diskusie

MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov

Simona Valášková 1 Andrea Gažová 2 Adriana Adamičková 3 Nikoleta Hulajová 4 Nikola Chomaničová 1 Ján Kyselovič 3

1Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovensko
2Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko
3Jednotka klinického výskumu, V. interná klinika Lekárska fakulta UK a UNB Bratislava, Slovensko
4IV. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
simona.valaskova3@gmail.com

Medzinárodná klasifikácia chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2016 uznala sarkopéniu ako ochorenie definované stratou funkcie kostrového svalstva a svalovej hmoty. Uznanie sarkopénie, ako choroby, viedlo k veľkému úsiliu nastaviť osvedčené postupy pri jej skríningu, diagnostike a liečbe. V dôsledku toho, že sarkopénia je častou komorbiditou alebo komplikáciou iných ochorení, sme sa v našej práci zamerali na analýzu vzťahu svalovej výkonnosti podľa SPPB (Short physical performance battery) skóre a kľúčových biochemických a molekulárnych markerov pacientov dispenzarizovaných na našom internom oddelení.

V našej práci sme sa zacielili na zmenu relatívnej expresie vybraných miRNA špecifických pre svalové tkanivá (miRNA-1, miRNA-133a, miRNA-133b, miRNA-206, miRNA-499, miRNA-208b, miRNA-29a a miRNA-29b) v krvnej plazme pacientov, rozdelených podľa SPPB na tri skupiny. U pacientov s nízkym svalovým výkonom (nižšie SPPB) skóre súviselo so stúpajúcim vekom a zníženou eGF (predpokladaná glomerulárna filtrácia).

Vo výsledkoch boli porovnávané tri skupiny pacientov podľa SPPB – SPPB ≤ 6 (nízky svalový výkon, SPPB 7-9 (stredný svalový výkon) a SPPB > 9 (vysoký svalový výkon), vzhľadom na zmeny biochemických parametrov (BMI, glukóza, bilirubín, kreatinín, urea, hemoglobín, CRP, vitamín D) a relatívnej expresie mikroRNA.

Ani v jednej sledovanej skupine pacientov sme nepozorovali signifikantné zmeny štandardne používaných biochemických parametrov. Relatívna expresia mikroRNA-1 signifikantne stúpa so zhoršujúcim sa svalovým výkonom. V skupine SPPB ≤ 6 o 5% a v skupine SPPB 6-9 signifikantne 12 % v porovnaní so skupinou SPPB > 9. MiRNA-499 sme zaznamenali nesignifikantné zvýšenie relatívnej expresie u SBBP ≤ 6  o 16% v porovnaní s SBBP > 9. Expresia mikroRNA 133a, 133b, 29a a 29b sa medzi jednotlivými skupinami pacientov nemení. Podobne aj mikroRNA208b a 206 svoju expresiu nemenili.

Vzhľadom na zložitosť diagnostiky sarkopénie z pohľadu štandardných biochemických parametrov tieto výsledky naznačujú, že vybrané mikroRNA (miRNA-1, miRNA-499) by mohli byť potenciálne markery závažnosti svalovej dysfunkcie.

APVV-18-0103, ​APVV-14-0416.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ