jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov


Prejsť do diskusie

Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov

Jana Lapinová 1 Martina Takáčová 1

1Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
jlapinova1@gmail.com

Tukové tkanivo predstavuje endokrinný orgán produkujúci rôzne typy adipokínov. Jedným z nich je leptín, ktorého koncentrácia sa zvyšuje u obéznych jedincov v porovnaní s chudými osobami a ktorý aktivuje početné signálne dráhy zohrávajúce významnú úlohu pri prežívania, proliferácii a diferenciácii buniek. Spolu so zvýšenou sekréciou adipokínov sa tukové tkanivo podieľa aj na rozvoji hypoxie. Adaptívna odpoveď buniek na hypoxiu je aktivovaná transkripčnými faktormi, medzi ktoré patrí hypoxiou indukovaný faktor 1 (HIF1), ktorý následne indukuje expresiu génov zapojených do angiogenézy a glykolýzy. Karbonická anhydráza IX (CA IX) je jedným z najsilnejšie hypoxiou indukovaných proteínov a jeho expresia koreluje so zlou prognózou nádorov a ich rezistenciou na terapiu. CA IX ako transmembránový zinok-viažuci metaloenzým udržiava intracelulárne pH vhodné pre prežitie buniek. Zároveň prispieva k vytváraniu extracelulárnej acidózy zodpovednej za migráciu a invazívnosť nádorových buniek.

Našim cieľom bolo sledovať vplyv leptínu na hladiny proteínov CA IX a HIF1α v normoxických a hypoxických podmienkach. Využili sme viaceré bunkové línie derivované z kolorektálneho karcinómu (SW620, RKO a HCT116). Zatiaľ čo línia SW620 je derivovaná z metastáz v lymfatickej uzline, HCT116 a RKO sú slabo diferencované bunkové línie izolované z primárneho nádoru hrubého čreva.

Indukciu expresie CA IX sme pozorovali vo všetkých troch bunkových líniách v dôsledku ich opracovania s leptínom v koncentrácií 0,1 μg/ml v hypoxických podmienkach. Bunková línia SW680, na rozdiel od ostatných línií, mala výraznejšiu indukciu expresie CA IX po opracovaní s leptínom v normoxii, keďže v hypoxii sme pozorovali relatívne vysokú hladinu expresie bez opracovania s leptínom. Najvýraznejšiu indukciu expresie HIF1α po opracovaní s leptínom sme pozorovali v bunkovej línii HCT116.

Naše výsledky naznačujú, že v bunkových líniách derivovaných z kolorektálnych nádorov je po opracovaní s leptínom pozorovaná zvýšená hladina proteínu CA IX. Predpokladáme, že leptínom-indukovaná expresia CA IX môže prispievať k agresívnejšiemu fenotypu buniek kolorektálneho karcinómu. Hlbšie pochopenie mechanizmov, ktoré vedú v zvýšenej hladine proteínu CA IX po opracovaní s leptínom si vyžaduje realizáciu ďalších experimentov.

Táto práca vznikla vďaka podpore projektu VEGA 2/0076/20 a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ