jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MDDr. Matúš Adamička Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Petra Adamková Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami Otvoriť Otvoriť
Mgr. Natália Andelová Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Andrea Avuková Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie Otvoriť Otvoriť
RNDr. Mária Bačová PhD. Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii Otvoriť Otvoriť
Mgr. Mária Bencúrová Narušenie homeostázy Ca2+ - regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca Otvoriť Otvoriť
RNDr. Katarína Bimbová PhD. Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Zuzana Dzurjašková Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Fečíková Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov Otvoriť Otvoriť
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD. Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii Otvoriť Otvoriť
Ms Sonam Kapoor Mgr The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains Otvoriť Otvoriť
MUDr. Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lea Kissová Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia Otvoriť Otvoriť
Mgr. Eva Kocianová Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marta Kollárová Matrixové metaloproteinázy v srdci a plazme potkanov s diabetes mellitus 2. typu rôznej klinickej závažnosti Otvoriť Otvoriť
Mgr. Daniela Krajčiová Produkcia kyseliny punikovej v kvasinkách a jej vplyv na bunky Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lukáš Kunštek Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Otvoriť Otvoriť
MVDr. Terézia Lysíková Funkcia superoxiddizmutázy v prvej línii obrany organizmu proti oxidačnému stresu vznikajúcemu počas ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu Otvoriť Otvoriť
RNDr. Jana Matejová PhD. Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy Otvoriť Otvoriť
Mgr. Dominika Mihaliková Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning Otvoriť Otvoriť
Mgr. Denisa Mihalj Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Marko Morávek Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu Otvoriť Otvoriť
MVDr. Janka Pálešová Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Káňovičová Paulína Káňovičová Príprava a charakterizácia kvasinkového modelu Barthovho syndrómu pgc1Δtaz1Δ Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lívia Petrisková Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom Otvoriť Otvoriť
Bc. Simona Petrovičová Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana Otvoriť Otvoriť
Mgr. Paulína Pidíková Vplyv podávania Ang II na denný profil expresie génov dicer, drosha a dgcr8 v SCN, srdci, pečeni a obličkách potkana Abstrakt ešte nebol nahraný Prezentácia ešte nebola nahraná
Ing. Martina Poturnajova PhD. Genetic attenuation of Aldehyde dehydrogenase 1A3 upregulation in chemoresistant colorectal cell line is connected to a decline of neoplastic traits Otvoriť Otvoriť
Ing. Barbora Puzderová 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie Otvoriť Otvoriť
Mgr Emese Renczés PhD The role of estrogens in metabolic syndrome in aging rats Otvoriť Otvoriť
Bc. Samuel Sabanoš Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu Otvoriť Otvoriť
Bc. Petra Sabová Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien Otvoriť Otvoriť
RNDr. Matúš Sýkora Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) Otvoriť Otvoriť
Mgr. Lenka Trnková Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines Otvoriť Otvoriť
RNDr. Silvia Tyčiaková PhD. Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro Otvoriť Otvoriť
Bc. Samuel Vavrek Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Romana Záhumenská Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 Otvoriť Otvoriť

Molekulárna biológia a genetika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Adam Achs Efficient agroinfection of Prunus domestica with infectious clones of Plum pox virus Otvoriť Otvoriť
Bc. Anton Bujňák Asociácia polymorfizmov v génoch SPATA16 a TNP2 s mužskou neplodnosťou Otvoriť Otvoriť
MUDr. Silvia Dallemule Úvod do farmakogenetiky Otvoriť Otvoriť
MUDr. Pavol Ďurina Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta Otvoriť Otvoriť
Mgr. Márk Híveš Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov Otvoriť Otvoriť
MUDr. Nikoleta Hulajová Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania Otvoriť Otvoriť
Bc. Ivana Ištoková Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miriama Juhosová CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod Otvoriť Otvoriť
Ing Ján Kováč Levels of selected mineral elements in semen of Iguana iguana received by electroejaculator Otvoriť Otvoriť
RNDr. Kristína Krochtová Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jana Lapinová Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov Otvoriť Otvoriť
RNDr. Simona Lenhartová New insight to immunomodulatory potential of human CD160 receptor in cytomegalovirus immune signaling Otvoriť Otvoriť
Bc. Lea Lukáčová Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Mgr Zuzana Majerčíková Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu Otvoriť Otvoriť
mgr inż. Przemysław Marciniak Determination of ploidy level of Hippeastrum sp. by Feulgen staining method Otvoriť Otvoriť
Bc Soňa Palková Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou Otvoriť Otvoriť
Mgr. Kristína Pápayová Charakterizácia proteínových derivátov s lytickou doménou SLT pôvodom z proteínu gp15 korynefága BFK20 Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alexandra Piteľová Objasnenie funkcie proteínu Dbl2 v udržiavaní stability nukleozómov v bunkách S. pombe Otvoriť Otvoriť
Ing. Renáta Rusková Chiral knots display symmetry breaking in helical confinement Otvoriť Otvoriť
Mgr. Simona Sovová Interakcie hybridných chalkónov s ct-DNA Otvoriť Otvoriť
RNDr. Lukáš Trizna G-quadruplex-forming aptamers: Rhodamine 6G interaction Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Simona Valášková MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov Otvoriť Otvoriť

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Veronika Benetinová PhD. Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest Otvoriť Otvoriť
Mgr. Miriam Hancková Quinolines as a suitable substance in anti-mitotic therapies in cancer Otvoriť Otvoriť
Ing. Štefánia Hrončeková Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora Otvoriť Otvoriť
MDDr. Jana Kluknavská Hodnotenie možných biomarkerov parodontitídy v sline Otvoriť Otvoriť
MUDr. Katarína Krivošíková Deficit vitamínu D ako významný determinant hypertenzie u detí s obezitou Otvoriť Otvoriť
Alena Laura Merz Assessment of antioxidant capacity in vitro of synthetic compounds containing a 4-(substituted phenyl)-/4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl structural motif, promising as cardiovascular drugs, or antimycobacterial agents Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Zuzana Michalová PhD. Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p Otvoriť Otvoriť

„Omiky“

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Ľuboš Ambro PhD. Multiplatformové sekvenovanie nového probiotického kmeňa Lactiplantibacillus plantarum LS/07 pre stanovenie jeho genetickej bezpečnosti Otvoriť Otvoriť
Nataša Brisudová Rádiomická analýza funkčného obrazu získaného pozitrónovou emisnou topografiou ako potenciálny biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy od kostnej metastázy Otvoriť Otvoriť
Ing. Kristína Kianičková Glykoprofilácia sér, depletovaných sér a imunoglobulínu G u detí v súvislosti s hyperkinetickou poruchou (ADHD) metódou MALDI-TOF MS Otvoriť Otvoriť
Zuzana Pakanová Determination of specific glycobiomarkers in alpha-mannosidosis patients by NMR and mass spectrometry Otvoriť Otvoriť
Ing. Lucia Pažitná Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch Otvoriť Otvoriť
MSc, Ing Vasilii Shapkin Qualitative comparison of four DNA metabarcode markers for species recovery sensitivity based on Hodophilus (fungi) sequence dataset Otvoriť Otvoriť
Barbara Siváková Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe Otvoriť Otvoriť

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Mgr. Daniela Džubinská Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ivana Garčárová Evaluation of anti-amyloid and anti-oxidative activity of naked and surface-modified CeO2 nanoparticles Otvoriť Otvoriť
Bc. Petra Kohútová FITC-CRD13 dendrimer (un)locked in liposomal vesicles characterized by size exclusion chromatography and dynamic light scattering methods Otvoriť Otvoriť
Mgr. Jakub Olajoš Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Oravczová Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán Otvoriť Otvoriť
Ing. Renáta Rusková Entropic Competition between Supercoiled and Torsionally Relaxed Fibers Drives Chromatin Loop Extrusion Otvoriť Otvoriť
Mgr. Šimon Šutý Porovnanie konštitučných modelov na vyhodnocovanie reologických vlastností krvi Otvoriť Otvoriť
Ing. Hedviga Vašková Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca Otvoriť Otvoriť

Biomateriály

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
MUDr. Natália Babincová Development of biodegradable nanofibers for therapy of psoriasis Otvoriť Otvoriť
Pavol Cipa Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn Otvoriť Otvoriť
Mgr. Ján Gomboš Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily Otvoriť Otvoriť
Veronika Nagy Trembošová Surface changes of Mg powder induced by hydration in different environments Otvoriť Otvoriť
Ing. Pavol Štefík Funkcionalizované MoS2 nanomateriály špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie Otvoriť Otvoriť
Bc. Silvia Vyhnáleková Factors influencing Cu (II) sorption by biochar-based sorbents Otvoriť Otvoriť

Biotechnológie a potravinárske technológie

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Beáta Baranová PhD. Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) Otvoriť Otvoriť
Bc. Denis Bažány Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi Otvoriť Otvoriť
MSc Patrycja Cichońska The effect of propionic fermentation on the content of carbohydrates and B vitamins in plant-based beverages Otvoriť Otvoriť
Bc. Terézia Czodorová Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis Otvoriť Otvoriť
Bc. Lucia Dianová Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu Otvoriť Otvoriť
Ing. Peter Herc Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky Otvoriť Otvoriť
Mgr. Milan Karas Transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou dehydrínového génu z duba letného Otvoriť Otvoriť
Bc. Daniela Máčalová Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy Otvoriť Otvoriť
Tomáš Németh Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu Otvoriť Otvoriť
M.Sc. Justyna Płoska Effect of bacterial cellulose impregnated with plant extracts and essential oils on the growth of Cronobacter bacteria Otvoriť Otvoriť
Ing. Nikoleta Šimonová Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov Otvoriť Otvoriť
Lidia Stasiak-Różańska Biotransformation of waste glycerol to bacterial cellulose Otvoriť Otvoriť
Mrs. Malgorzata Ziarno The use of lactic acid fermentation and propionic acid fermentation to obtain fermented milk and bean drinks Otvoriť Otvoriť
Bc. Lucia Zuščíková Spermatogonálne kmeňové bunky Otvoriť Otvoriť

Analytika v biologických vedách

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
PharmDr. Kamila Chomaničová LC-MS/MS identification of trimetazidine metabolites in human urine Otvoriť Otvoriť
Frederika Chovancová Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? Otvoriť Otvoriť
Ing. Michal Hricovíni PhD. 3D Structure of new salicin-type glycoconjugate - NMR and DFT study Otvoriť Otvoriť
RNDr. Veronika Pinková Gajdošová Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov Otvoriť Otvoriť

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
PharmDr. Adriana Adamičková PhD. Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení Otvoriť Otvoriť
Mgr. Alexandra Ballóová Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu Otvoriť Otvoriť
Mgr. Pavol Boďo Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Nikola Chomaničová Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro Otvoriť Otvoriť
Mgr. Erika Csekes PhD. Optimalizácia bunkového modelu predčasnej senescencie indukovanej oxidačným stresom ako nástroja na hodnotenie prírodných zlúčenín Otvoriť Otvoriť
Ing. Matej Cvečko Synthesis of chromogenic probes for detection and assay of diglycosidases Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Harmošová Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky Otvoriť Otvoriť
RNDr. Monika Hudáčová Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov Otvoriť Otvoriť
Ing. Martin Kalník Synthesis of 5-benzylswainsonines as selective inhibitors of GH38 α-mannosidases Otvoriť Otvoriť
RNDr. Michaela Komáromyová Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén Otvoriť Otvoriť
Mgr. Bence Marczi Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Mária Pecháčová Hodnotenie vzťahov medzi chemickou štruktúrou a in vitro antimykobakteriálnou aktivitou derivátov kyseliny 2-alkoxyfenylkarbámovej (alkoxy=metoxy-decyloxy) pomocou chemometrickej štatistickej analýzy Otvoriť Otvoriť
PharmDr. Šárka Pospíšilová Antioxidant, antibacterial and anti-biofilm activity of new unnatural gallotannins Otvoriť Otvoriť

Ekológia a environmentalistika

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
RNDr. Beáta Baranová PhD. Selected Coleoptera and Araneae species from man-made, steep-like, habitats in the vicinity of Prešov town, Eastern Slovakia Otvoriť Otvoriť
RNDr. Beáta Baranová PhD. Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka Otvoriť Otvoriť
RNDr. Beáta Baranová PhD. Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle Otvoriť Otvoriť
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Výskyt a lokalizácia pľúcnych červov u diviačej zveri Otvoriť Otvoriť
Mgr. Michaela Jakubcsiková Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód Otvoriť Otvoriť
MVDr. Zuzana Kasičová Vplyv biotických a abiotických faktorov na samičky pakomárikov Culicoides v Jazdeckom areáli v Košiciach Otvoriť Otvoriť
Ing. Zuzana Oravcová Riziko sucha v bukovom ekosystéme v Bienskej doline počas vegetačnej sezóny 2017 a 2018 Otvoriť Otvoriť
Bc. Miriama Rybovičová Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v NPP Silická ľadnica (Slovenský kras) Otvoriť Otvoriť
Ing. Veronika Šamajová Profily prchavých zložiek kmeňa smreka obyčajného: rovnaké proveniencie v rôznych geografických lokalitách Otvoriť Otvoriť
MVDr. Júlia Šmigová Prvý popis parazitofauny bobra európskeho na Slovensku Otvoriť Otvoriť

Otvorená sekcia

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Bc. Simona Alcnauerová Vybrané esenciálne oleje a ich inhibičný účinok na E. coli Otvoriť Otvoriť
MUDr. Jan Danko MILOS - nové možnosti v liečbe hernií Otvoriť Otvoriť
RNDr. Katarína Gavalierová Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries Otvoriť Otvoriť
MUDr. Veronika Hanzelová Biomarkery bezpečného ukončenia hospitalizácie po gynekologických operáciach Otvoriť Otvoriť
MVDr. Adriana Iglódyová PhD. Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry Otvoriť Otvoriť
Mgr Soňa Jaďuďová Disinfectant sensitivity of hospital related mycobiota Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martina Kováčová Možnosť dopravy materiálu z trpasličej planéty Ceres k Zemi prostredníctvom rezonancie 8:3 v strednom dennom pohybe s Jupiterom Otvoriť Otvoriť
Mgr. Veronika Niščáková Elektrochemická charakterizácia LiNiMnCoO2 (NMC) ako katódového materiálu pre Li-iónové materiály Otvoriť Otvoriť
Bc. Anna Pasternáková Analýza vplyvu učiteľa na spokojnosť žiakov na hodinách biológie na základných a stredných školách v Prešovskom kraji Otvoriť Otvoriť
Bc. Kristína Pulišová Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martin Russin Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov Otvoriť Otvoriť
Mgr. Annamária Toporová Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach Otvoriť Otvoriť

SARS-CoV-2

Autor Názov Abstrakt Prezentácia Hodnotenie
Ing. Mgr.art Jaroslava Frajová Recycled bottle-grade PET used in personal protection Otvoriť Otvoriť
Bc. Michal Lenický Ako vplýva zmena životného štýlu počas lockdownu na kvalitu samčej reprodukcie? Otvoriť Otvoriť
Mgr. Martina Velísková Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 Otvoriť Otvoriť
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ