INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV

Vplyv leptínu na expresiu karbonickej anhydrázy IX v bunkách derivovaných z kolorektálnych nádorov

Jana Lapinová 1 Martina Takáčová 1

1Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
jlapinova1@gmail.com

Tukové tkanivo predstavuje endokrinný orgán produkujúci rôzne typy adipokínov. Jedným z nich je leptín, ktorého koncentrácia sa zvyšuje u obéznych jedincov v porovnaní s chudými osobami a ktorý aktivuje početné signálne dráhy zohrávajúce významnú úlohu pri prežívania, proliferácii a diferenciácii buniek. Spolu so zvýšenou sekréciou adipokínov sa tukové tkanivo podieľa aj na rozvoji hypoxie. Adaptívna odpoveď buniek na hypoxiu je aktivovaná transkripčnými faktormi, medzi ktoré patrí hypoxiou indukovaný faktor 1 (HIF1), ktorý následne indukuje expresiu génov zapojených do angiogenézy a glykolýzy. Karbonická anhydráza IX (CA IX) je jedným z najsilnejšie hypoxiou indukovaných proteínov a jeho expresia koreluje so zlou prognózou nádorov a ich rezistenciou na terapiu. CA IX ako transmembránový zinok-viažuci metaloenzým udržiava intracelulárne pH vhodné pre prežitie buniek. Zároveň prispieva k vytváraniu extracelulárnej acidózy zodpovednej za migráciu a invazívnosť nádorových buniek.

Našim cieľom bolo sledovať vplyv leptínu na hladiny proteínov CA IX a HIF1α v normoxických a hypoxických podmienkach. Využili sme viaceré bunkové línie derivované z kolorektálneho karcinómu (SW620, RKO a HCT116). Zatiaľ čo línia SW620 je derivovaná z metastáz v lymfatickej uzline, HCT116 a RKO sú slabo diferencované bunkové línie izolované z primárneho nádoru hrubého čreva.

Indukciu expresie CA IX sme pozorovali vo všetkých troch bunkových líniách v dôsledku ich opracovania s leptínom v koncentrácií 0,1 μg/ml v hypoxických podmienkach. Bunková línia SW680, na rozdiel od ostatných línií, mala výraznejšiu indukciu expresie CA IX po opracovaní s leptínom v normoxii, keďže v hypoxii sme pozorovali relatívne vysokú hladinu expresie bez opracovania s leptínom. Najvýraznejšiu indukciu expresie HIF1α po opracovaní s leptínom sme pozorovali v bunkovej línii HCT116.

Naše výsledky naznačujú, že v bunkových líniách derivovaných z kolorektálnych nádorov je po opracovaní s leptínom pozorovaná zvýšená hladina proteínu CA IX. Predpokladáme, že leptínom-indukovaná expresia CA IX môže prispievať k agresívnejšiemu fenotypu buniek kolorektálneho karcinómu. Hlbšie pochopenie mechanizmov, ktoré vedú v zvýšenej hladine proteínu CA IX po opracovaní s leptínom si vyžaduje realizáciu ďalších experimentov.

Táto práca vznikla vďaka podpore projektu VEGA 2/0076/20 a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.