Podmienky používania

Všeobecné podmienky

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Občianske združenie Preveda, so sídlom na Javornícka 21, Banská Bystrica, 974 11, IČO: 30866740, registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-28425-1 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetové stránky: www.preveda.skwww.preveda.sk/conferencewww.casopisfolklor.sk, (uvedené internetové stránky ďalej spoločne, alebo jednotlivo len ako „Internetové stránky“).

1.2. Každému používateľovi Internetových stránok, registrovanému - aktívnemu, alebo - pasívnemu účastníkovi Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov cez formulár uvedený na Internetových stránkach (ďalej len „Používateľ“) je umožnené voľne a bezplatne prezerať ich obsah.

1.3. Prehliadaním alebo používaním Internetových stránok každý Používateľ potvrdzujete, že akceptujete tieto všeobecné podmienky, ktoré tvoria záväznú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

 

Článok II.

Používanie Internetových stránok, registrácia, práva a povinnosti Používateľa

2.1. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito všeobecnými podmienkami pred začatím používania Internetových stránok.

2.2. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie Internetových stránok. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu Internetových stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je na komerčné účely zakázané. Obsah Internetových stránok, ako aj systém, na ktorom sú postavené, sú chránené autorským zákonom.

2.3. Niektoré časti Internetových stránok sú vyhradené len pre registrovaných. Registrácia je dobrovoľná a bezplatná. Registrácia je neprenosná a neprevoditeľná.

2.4. Na registráciu je potrebné zadať tieto údaje: meno, priezvisko. Na registráciu sa ďalej vyžaduje e-mailový kontakt. Heslo zadané pri registrácií je Používateľ povinný vo vlastnom záujme primerane chrániť. Používateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácií a pri objednávkach pravdivé, úplné a presné údaje a písomne (e-mailom) oznámiť Prevádzkovateľovi všetky zmeny poskytnutých údajov.

2.5. Používateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie písomným (e-mailom) oznámením Prevádzkovateľovi, ktorý zruší registráciu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

2.6. Prevádzkovateľ má právo ponechať si na neobmedzenú dobu používateľský obsah na Internetových stránkach, ktorý bude verejne prístupný (autorské príspevky Používateľa, informácie o Používateľovi, kontaktné údaje,  hodnotenia, komentáre, diskusie a pod.). Používateľ dáva Prevádzkovateľovi neobmedzený a neodvolateľný súhlas na použite takéhoto používateľského obsahu, bez akéhokoľvek nároku na odmenu – a to aj po zrušení registrácie. Prevádzkovateľ môže takýto užívateľský obsah voľne šíriť a upravovať.

2.7. Odoslaním hodnotenia Používateľ vyhlasuje, že hodnotenie je založené na jeho skutočných skúsenostiach. Používateľ súhlasí s tým, že odoslaním hodnotenia, alebo príspevku sa zaručuje, že je jediný autor a tvorca tohto obsahu. Používateľ súhlasí, že ním vložený používateľský obsah sa môže použiť na inom obdobnom portáli Prevádzkovateľa, alebo na portáli tretej osoby, ktorej dá Prevádzkovateľ súhlas.

2.8. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ ma právo odmietnuť, alebo odstrániť čokoľvek poslané Používateľmi z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nekoná nespravodlivo ani diskriminačne tým, že odmietne zobraziť alebo odstráni akýkoľvek nevhodný používateľský obsah.

2.9. Používateľ sa zaväzuje, že nebude posielať používateľský obsah a hodnotenia, ktoré obsahujú niektoré z nasledujúcich prvkov:

 1. Príspevky sú urážlivé, škodlivé a / alebo hanlivé slová, vrátane: nadávok, obscénnosti. vulgarizmov, sexuálnych narážok a nenávistné prejavy ako je rasizmus a diskriminácia.
 2. Nabádanie k protizákonnej činnosti, alebo porušovaniu zákona.
 3. Obsah, ktorý porušuje práva akejkoľvek osoby alebo subjektu.
 4. Obsah, ktorý propaguje vojnu alebo opisuje kruté a neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.
 5. Obsah, ktorý propaguje alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčuje následky užívania uvedených látok.
 6. Obsah, ktorý propaguje zbrane a strelivo.
 7. Nedovoleným spôsobom poskytuje reklamu osobe, akýmkoľvek jej výrobkom alebo službám.
 8. Osobné informácie, alebo správy, vrátane mien, poštových adries, URL adries, emailových adries, telefónnych čísel, ktoré nie sú verejne dostupné.
 9. Obsah, ktorý porušuje dobré mravy, alebo povesť Prevádzkovateľa alebo ním prevádzkovaných internetových portálov.
 10. Obsah porušujúci autorské, či iné práva tretích osôb.
 11. Obsah, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy a iné programy, ktorých cieľom je poškodiť, narušiť alebo neoprávnene zachytiť akékoľvek dáta a osobné údaje.
 12. Obsah, ktorý obchádza vyššie uvedené pravidlá.

2.10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za používateľský obsah, ktorý na Internetových stránkach uverejní Používateľ. Za takéto príspevky v plnej miere zodpovedá sám Používateľ, Používateľ zodpovedá taktiež za prípadnú škodu, ktorú spôsobí pridaním svojho používateľského obsahu.

2.11. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných Používateľov, Prevádzkovateľa

2.12. Ak Prevádzkovateľovi vznikne škoda kvôli Používateľovi v súvislosti s používaním Internetových stránok z dôvodu, že Používateľ nedodržal tieto všeobecné podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je Používateľ povinný nahradiť túto škodu Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.

2.13. Používateľským obsahom sa rozumejú najmä príspevky, fotografie, hodnotenia, komentáre, diskusie, rady a iné informácie uverejnené Používateľom na Internetových stránkach.

2.14. Používateľ súhlasí s tým, že na Internetových stránkach môže byť zobrazovaná reklama a odkazy na iné internetové stránky a zdroje, používateľský obsah iných Používateľov (takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je kontrolovaný Prevádzkovateľom a preto nie je zaň zodpovedný). Odkaz na ňu, pripojenie sa na ňu alebo jej používanie neznamená jej schválenie zo strany Prevádzkovateľa.

2.15. Používanie akéhokoľvek obsahu Internetových stránok je povolené len na osobné účely, resp. na účel, ktorý je na stránke uvedený. Akákoľvek dispozícia s nimi (používanie, uverejnenie, kopírovanie a pod.) na iný účel je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa výslovne zakázaná

 

Článok III.

Zodpovednosť

3.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody pri používaní Internetových stránok, pri náhodnom či plánovanom výpadku Internetových stránok, nefunkčnosti Internetových stránok

3.2. Systém môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Prevádzkovateľ zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje Internetové stránky a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže Prevádzkovateľ uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

3.3. Hodnotenia a komentáre Používateľov nevyjadrujú názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek hodnotenia a komentáre, alebo za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia Internetových stránok, alebo obsahu uverejnenom na nej, najmä nepreberá záruku za odporúčania, rady a návody uverejnené Používateľmi.

3.4. Internetové stránky môžu odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré Prevádzkovateľ nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Prevádzkovateľ nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na Internetových stránkach.

 

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

4.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje Požívateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

4.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu podľa bodu 2.4.

4.3. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov do databázy Prevádzkovateľa. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

4.4. Používateľ uvedený súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Prevádzkovateľom v rozpore s udeleným súhlasom. Používateľ ma ďalej právo sa kedykoľvek informovať a žiadať vysvetlenia od Prevádzkovateľa o stave spracovania a uchovania svojich osobných údajov v zmysle príslušného zákona.

4.5. Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje tretím osobám.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

5.1. Všetky príspevky, materiály vrátane obrázkov, textu a grafiky a iného obsahu Internetových stránok sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva.

5.2. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, či upraviť tieto všeobecné podmienky, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov.

5.3. Zverejnenie príspevkov, ako aj nárok byť používateľom nie je právne vymáhateľné.

5.4. Všeobecné podmienky sú zverejnené na www.preveda.sk, a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2014.

 

Autorsko - právna ochrana

PODMIENKY LICENČNEJ ZMLUVY

 

Článok I.

Zmluvné strany

Nadobúdateľ:

Občianske združenie Preveda, so sídlom Javornícka 21, Banská Bystrica, 974 11, IČO: 30866740, registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-28425-1 (ďalej len „nadobúdateľ“). 

Autor:

Predkladateľ príspevku (diela) identifikovaný v odoslanom formulári pre zasielanie príspevkov do Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov uvedeného na stránke www.preveda.sk/conference a v priloženom príspevku (ďalej len „autor“)

 

Článok II

Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a zákonom č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok III

Predmet zmluvy, spôsob a doba použitia diela

1. Autor touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela uvedeného v odseku 2 tejto zmluvy (ďalej „licencia“) za ďalej uvedených podmienok.

2. Názov diela: je uvedený vo formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke  www.preveda.sk/conference a v priloženom súbore.  

3. Spôsob použitia diela: 

a) vydanie a šírenie diela Občianskym združením Preveda na webovej stránke  www.preveda.sk; 

b) vydanie a šírenie diela  Občianskym združením Preveda v elektronickej a printovej podobe a to aj v rámci spoločného alebo súborného diela.

c) autor odoslaním diela a osobných údajov uvedených vo formulári pre zasielanie príspevkov uvedeného na stránke  www.preveda.sk a v priloženom súbore  vyjadruje súhlas k ich zhromažďovaniu pre účely vytvárania štatistických výstupov z Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov..  

d) predaj, distribúcia a rozširovanie diela;

e) zverejnenie diela v knižniciach a on-line katalógoch knižníc na Slovensku;

f) zverejnenie diela na webových, resp. iných internetových stránkach elektronických publikačných a vyhľadávacích nástrojov

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú, v územne a vecne neobmedzenom rozsahu.  

 

Článok IV

Autorská odmena a podmienky jej vyplatenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že autor poskytuje licenciu na spôsob použitia diela uvedeného v. čl. III. ods. 3 tejto zmluvy bez nároku na autorskú odmenu.

 

Článok V

Podmienky licenčnej zmluvy

1. Autor poskytne nadobúdateľovi kompletný rukopis diela v jednom exemplári v elektronickej forme prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov na webovej stránke www.preveda.sk/conference. 

2. Autor prehlasuje, že dielo bolo spracované v súlade s najnovšími odbornými, vedeckými a didaktickými poznatkami v príslušnom odbore, že rukopis diela vrátane obrázkov zodpovedá príslušným štátnym normám a je napísaný v súlade s platnými pravidlami pravopisu a s platnou odbornou terminológiou.

3. Autor vyhlasuje, že práva k dielu, ktoré predkladá, mu patria bez obmedzenia a ručí za všetky nároky tretích osôb, ktoré by v tejto súvislosti vznikli. 

4. Autor zodpovedá za pôvodnosť textových i netextových častí rukopisu; časti, ku ktorým mu autorské právo nepatrí, autor v rukopise osobitne vyznačí, pričom ručí za to, že autori týchto častí súhlasia s ich uverejnením za podmienok dohodnutých touto zmluvou, resp. ich použil v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak nadobúdateľovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť nadobúdateľovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu.

6. Nadobúdateľ zabezpečí edičnú a technickú úpravu diela.          

7. O grafickej a technickej úprave diela rozhoduje nadobúdateľ, pričom zohľadňuje ekonomickú výhodnosť.

8. Nadobúdateľ zabezpečí predaj a distribúciu diela a zaväzuje sa, že rozširovanie diela vykoná na svoj účet. 

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany konštatujú a súhlasia s tým, že licenčná zmluva medzi nadobúdateľom a autorom je uzavretá dňom zaslania príspevku zo strany autora prostredníctvom formuláru na zasielanie príspevkov do Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov uvedeného na webovej stránke www.preveda.sk/conference. 

2. Takto uzavretá zmluva nadobudne účinnosť dňom schválenia príspevku na publikovanie na webovej stránke www.preveda.sk/conference Občianskym združením Preveda. O schválení príspevku a jeho publikovaní, bude autor informovaný potvrdením bezodkladne. 

3. V prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia platnosti, uplynutím tejto lehoty sa ruší jej platnosť.  

4. Nadobúdateľ a autor zhodne prehlasujú, že tento spôsob uzavretia licenčnej zmluvy je pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, pričom majú za to, že spĺňa požiadavky písomnej formy.